การอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์

แนวคิดและทฤษฎีหรือความรู้ที่ได้

การหาพื้นที่และปริมาตรโดย อ.สุรัชน์ อินทสิงข์ ทักษากระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 2 โดย อ.สุจินต์ สุวรรณะ โครงงานคณิตศาสตร์ โดย รศ.ดร.ปรีชา เนาว์ เย็นผล เรขาคณิต (เน้นเกี่ยวกับการสร้างแผนที่ระยะทางที่สั้นที่สุด และทรงสามมิติ)

ประโยชน์ที่ได้จากการเข้าอบรมสัมมนา และการนำมาประยุกต์ใช้กับโรงเรียน

1. นำมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนในเนื้อหาบทเรียน

2. สร้างนักเรียนให้คิดนอกกรอบ

3. พัฒนานักเรียนให้มีความคิดสร้างสรรค์


ภาพกิจกรรม