ร่างกายของฉัน

ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานักเรียน G.6 ได้เรียนวิทยาศาสตร์ในเรื่องระบบต่างๆของร่างกายมี 4 ระบบที่สำคัญคือ ระบบหายใจ ระบบหมุนเวียนเลือด ระบบย่อยอาหาร ระบบขับถ่าย รวมทั้งการทำงานร่วมกันของระบบต่างๆเพื่อประสานเป็นหนึ่งเดียวคือ ร่างกายของเรา

เมื่อเรียนทฤษฏีจนเข้าใจถึงเวลาต้องลงภาคสนาม (Lab) เพื่อให้นักเรียนนำสิ่งที่ได้เรียนรู้มาทดลองจริงจะได้มีความเข้าใจอย่างถูกต้อง ส่งผลต่อการดูแลรักษาอวัยวะส่วนต่างๆของตนเองอย่างถูกต้องและเหมาะสม

การทดลองที่เกิดขึ้น มี 3 การทดลองที่สัมพันธ์กันคือ เมือฉันหายใจ ลมหายใจของฉัน และการหายใจกับการออกกำลังกาย นักเรียนได้ฝึกตั้งสมมติฐาน เป็นหนึ่งในคำถามที่นำสู่กระบวนการคิด และสร้างนักนำเสนอด้วยการนำเสนอการทดลอง ในตอนท้ายชั่วโมง

 

6001

 

Mind Mapping

  1. นักนำเสนอนำคาวมรู้ที่ผ่านมา สรุปเป็นเรื่องย่อได้อย่างน่าสนใจทำ Mind Mapping ได้สวยงาม พร้อมสอดแทรกคุณธรรมอย่างดีเยี่ยม
  2. นักเรียน Grade 5 เป็นนักอ่านที่มีคุณภาพ นำเรื่องที่อ่านมาแต่งเป็นนิทาน การ์ตูนอย่างสร้างสรรค์ตามจินตนาการของตนเอง
  3. นักนำเสนอได้นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตได้เป็นอย่างดี ซึ่งได้นำเรื่องของตนเองมานำเสนอให้เพื่อนๆและคุณครูฟังอีกด้วยคนเก่งทั้งสามคนคือ
  • ด.ญ.อรอินทร์ คุณวิเศษกุล
  • ด.ญ.เขมินทรา อู๋
  • ด.ญ.พุทธิดา แพร่ศิริพุฒิพงศ์
  • ม.ภัทรนิษฐ์ ชุ่มด้วง (ครูที่ปรึกษาวิชาภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5)

 

5001 
นักเรียน Grade 5 เป็นนักอ่านโดยนำเรื่องที่อ่านมาแต่งเรื่อง

เป็นการ์ตูนได้อย่างสร้างสรรค์ตามจินตนาการของตนเอง
 5002

นอกจากนั้น ยังนำเรื่องที่อ่านมาสรุปเรื่องย่อ

ทำ Mind Mapping สรุปเรื่อง

พร้อมสอดแทรกคุณธรรมได้อย่างดีเยี่ยม


 5003

 คนเก่งของเราทั้งสามคนยังได้นำเรื่องของตนเอง

มานำเสนอให้เพื่อนๆ และคุณครูฟังอีกด้วย

 5004

 คนเก่งของเราทั้งสามคนก็คือ

ด.ญ.อรอินทร์ คุณวิเศษกุล         

ด.ญ.เขมินทรา อู๋                             

ด.ญ.พุทธิตา แพร่ศิริพุฒิพงศ์       

ม.ภัทรานิษฐ์ ชุ่มด้วง (ครูที่ปรึกษา)

กิจกรรมการทดลอง การสร้างอาหารของพืช (G.4)

เรื่อง ใบสร้างอาหารประเภทใด

นักเรียนห้อง G.4A ปฏิบัติกิจกรรมการทดลอง เรื่องใบสร้างอาหารประเภทใด จากการทดลองโดยการต้มใบไม้ เพื่อแยกคลอโรฟิลล์ที่อยู่ในใบออกมา และใช้สารละลายไอโอดีนทดสอบ จากการทดลองนี้สรุปได้ว่า ในใบไม้มีแป้ง โดยสังเกตได้จากเมื่อหยดสารละลายไอโอดีนลงในใบไม้จะเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินเข้ม

โดย ด.ช.พลิศ อาชวชาลี เป็นผู้นำเสนอสรุปกิจกรรมการทดลอง

 

1 แนะนำอุปกรณ์การทดลอง
3

การต้มใบไม้ในการทดลอง

การสร้างอาหารของพืช

4

การสังเกตการณ์เปลี่ยนแปลง

หลังจากหยดสารละลายไอโอดีน