การแข่งขันวิชาการระดับนานาชาติ (สพฐ.)

ผลการแข่งขันทางวิชาการ  ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560

(รอบแรกระดับเขตพื้นที่การศึกษา / รอบสองระดับประเทศ /รอบสามค่ายวิชาการ)

 จากการแข่งขันรอบแรกในวันที่ 7 มกราคม  พ.ศ. 2561  นักเรียนได้ผ่านการคัดเลือกดังนี้

 ด.ช. กันตวัฒน์            ยุทธพัฒน์ศักดิ์             G.6      เหรียญทองแดง  วิชาคณิตศาสตร์

 ด.ช.กรวิชญ์                 เกตุพิบูลย์                    G.6      เหรียญเงิน          วิชาคณิตศาสตร์

 ด.ช.ภาคภูมิ                 เกียรติวนิชวิไล            G.4      เหรียญเงิน           วิชาวิทยาศาสตร์

 ด.ญ.นิชนิภา                ถาวรภูสิต                    G.6      เหรียญทอง          วิชาวิทยาศาสตร์

 **และจะมีการแข่งขันรอบ 2 ระดับประเทศในวันที่ 24 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2561**