ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ระดับเหรียญเงิน (O-Net) ปีการศึกษา 2559

จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2559

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

S 11321395