มอบตัวนักเรียน KG.3 ขึ้น G.1

มอบตัวนักเรียน KG.3 ขึ้น G.1

              ด้วยฝ่ายวิชาการระดับประถมศึกษา ต้องการทำการวางแผนการจัดห้องเรียนและบุคลากรครูให้เหมาะสมกับจำนวนห้องเรียน ในปีการศึกษา 2561 ในการนี้ คณะกรรมการมีความประสงค์สัมภาษณ์ผู้ปกครอง และนักเรียนที่จะเรียนต่อระดับ G.1 ในวันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2561 พร้อมมอบตัวและชำระค่าใช้จ่าย ณ อาคาร 1 ชั้น 1 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.00 น.