ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

รางวัลแห่งความภูใจในเครือสารสาสน์

 รางวัลแห่งความภูมิใจในเครือสารสาสน์ 

ในการประกวดวาดภาพระบายสีในหัวข้อ 

“ในหลวงรัชกาลที่ 9  พระผู้ทรงเป็นแรงบันดาลใจ” 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  G.7 – 9

 ...................................................................................

12

11

07

 08

09