ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

สอบ O-NET ระดับชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2560

สอบ O-NET ระดับชั้น ม.3   ปีการศึกษา 2560

วันเสาร์ที่ 3  และ  วันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

เวลา 10.00 - 14.30 น.

ณ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า (อาคาร 4)

วิชาที่สอบ

- คณิตศาสตร์

- ภาษาไทย

- วิทยาศาสตร์

- ภาษาอังกฤษ

2017071840300