ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

รางวัล O-NET ปีการศึกษา 2559

รางวัลการสอบ  O-NET  ปีการศึกษา 2559

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า  ได้รับเหรียญทองแดง

จาก  สทศ. (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ)

 

07

22