ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ส่งเสริมความรู้ความสามารถตามความถนัดของผู้เรียนด้านดนตรี 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า 

วันที่  13 - 14  กุมภาพันธ์  2561

 

 11