ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

พิธีมอบ THE BEST OF ACADEMIC YEAR 2017 ( G.7 – 9)

 

 

พิธีมอบ The  best  of  Academic  year  2017 ( G.7 – 9)

มุ่งส่งเสริมให้นักเรียนเกิดทักษะเป็นนักเรียนนักอ่าน นักคิด นักสร้าง นักนำเสนอที่ดี

ในโอกาสปิดปีการศึกษานี้ จึงขอมอบของขวัญพิเศษ

ด้วยชิ้นงานการบันทึกใช้สมุดเรียนที่ดีที่สุดแห่งปีให้ท่านผู้ปกครองได้ชื่นชมและแสดงความยินดีกับบุตรหลานของท่าน ที่มีความตั้งใจใฝ่เรียนรู้ด้วยความวิริยะอุตสาหะตลอดปีที่ผ่านมา

01

02

03