ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

พิธีมอบใบเกียรติบัตร

พิธีมอบใบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่มีทักษะ

และความสามารถด้านการประสานเสียงและวงโยธวาทิต

     ขอบคุณคุณครู+นักเรียนทุกๆคนที่เหน็ดเหนื่อยกับการฝึกซ้อมจนประสบความสำเร็จ

18