แผนก International Class Programme (ICP Class) ขอแจ้งกำหนดการต่างๆให้รับทราบ ดังนี้

1.  กำหนดปิดและเปิดภาคเรียน

  • ปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2557  ตั้งแต่วันพุธที่ 4  มีนาคม 2558  เป็นต้นไป
  • เปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2558  ตั้งแต่วันศุกร์ที่  15  พฤษภาคม  2558

2.  กำหนดวันเวลารับผลการประเมินประจำปีการศึกษา 2557

  • วันพฤหัสบดีที่  26   มีนาคม  2558   เวลา 08.30 น. – 14.00 น.  (ที่ครูประจำชั้น)

3.  กำหนดการเรียนภาคฤดูร้อน

  • เริ่มเรียนตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่  26  มีนาคม   ถึง วันพุธที่   30   เมษายน 2557     เวลา 08.30 น. – 14.30 น.

(วันที่เรียน 26 -27,30 -31 มี.ค. , 1 – 3 , 7 – 10 , 16 – 17 , 20 – 24 , 27 – 30 เม.ย. 58  รวม  22 วัน  9,000 บาท)

4.  กำหนดการจำหน่ายชุดนักเรียน , สั่งจองชุดพละ และชุดนอน

  • วันอังคารที่ 7 เมษายน  ถึง  วันศุกร์ที่  10  เมษายน  2558  เวลา 08.30 น. – 14.30 น.

5.  กำหนดการรับสมุด - หนังสือแบบเรียน 

  • วันเปิดเทอม วันที่ 13  พฤษภาคม  2558    (ห้องเรียน)

6.  กำหนดการชำระค่าธรรมเนียมการเรียน 

  • ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึง  31  พฤษภาคม  2558 ในวันและเวลาราชการ  ณ   ห้องธุรการ - การเงิน  งดชำระเงินผ่านธนาคาร  กรณีนักเรียนเก่า สามารถชำระด้วยเช็คส่วนตัว หรือ แคชเชียร์เช็ค สั่งจ่ายในนามโรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า เท่านั้น    

อัตราค่าธรรมเนียมการเรียนและอื่น ๆ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

ระดับชั้น

ค่าเทอม

(บาท)

ค่าอาหาร(บาท) ค่าเรียนดนตรี(บาท) ค่าเรียนว่ายน้ำ(บาท)

รวม

(บาท)

ขึ้นชั้นเรียน KG.3 50,000.- 3,000.- - - 53,000.-
ขึ้นชั้นเรียน G.1 –  G.3 50,000.- 3,000.- - - 53,000.-

หมายเหตุ: นักเรียนแผนกสองภาษา เข้าเรียน แผนก ICP ชำระเงินมอบตัวนักเรียน ได้ตั้งแต่วันที่ 2 – 3  มีนาคม  2558

เพื่อโรงเรียนวางแผนรับนักเรียนใหม่เข้าเรียน ต่อไป  (หากผู้ปกครองไม่มาติดต่อตามวันที่กำหนดถือว่านักเรียนสละสิทธิ์)

ทั้งนี้  แผนกอนุบาลขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความร่วมมือกับโรงเรียนด้วยดีตลอดมา

                                                               งานประชาสัมพันธ์แผนกICP

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า

24  กุมภาพันธ์  2558