ข่าวสารระดับประถมศึกษา – มัธยมศึกษา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า แผนกประถมศึกษา และ มัธยมศึกษา ขอแจ้งกำหนดการต่างๆให้รับทราบ ดังนี้

1.  กำหนดปิดและเปิดภาคเรียน

  • ปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2557  ตั้งแต่วันพุธที่  4  มีนาคม 2558  เป็นต้นไป
  • เปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2558  ตั้งแต่วันศุกร์ที่  15  พฤษภาคม  2558

2.  กำหนดวันเวลารับผลการเรียน และลงทะเบียนสอบซ่อม

  • วันพฤหัสบดีที่  26  มีนาคม  2558   เวลา  08.30 น. – 15.00 น.  (ที่ครูประจำชั้น)

3.  กำหนดการเรียนภาคฤดูร้อน

  • เริ่มเรียนตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่  26  มีนาคม  ถึง วันพฤหัสบดีที่ 30  เมษายน 2558   เวลา 08.30 น. – 14.30 น.

(วันที่เรียน 26 -27,30 -31 มี.ค. , 1 – 3 , 7 – 10 , 16 – 17 , 20 – 24 , 27 – 30 เม.ย. 58  รวม  22 วัน  4,000 บาท)

4.  กำหนดการจำหน่ายชุดนักเรียน , ชุดลูกเสือ และ สั่งจองชุดพละ

  • วันอังคารที่   7   เมษายน   ถึง   วันศุกร์ที่   10   เมษายน   2558เวลา 08.30 น. – 14.30 น.

5.  กำหนดการรับสมุด-หนังสือแบบเรียน 

  • วันอังคารที่  28   -  วันพฤหัสบดีที่  30  เมษายน  2558  เวลา 08.30 น . – 14.30 น.

6.  กำหนดการชำระค่าธรรมเนียมการเรียน 

  • ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึง  31  พฤษภาคม  2558 ในวันและเวลาราชการ  ณ   ห้องธุรการ - การเงิน  งดชำระเงินผ่านธนาคาร  กรณีนักเรียนเก่า สามารถชำระด้วยเช็คส่วนตัว หรือ แคชเชียร์เช็ค สั่งจ่ายในนามโรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า เท่านั้น

ระดับชั้น

ปีการศึกษา 2557

ค่าเทอม

(บาท)

ค่าอาหาร

(บาท)

ค่าเรียนดนตรี(บาท)

ค่าเรียนว่ายน้ำ

(บาท)

ค่าห้องปรับอากาศ(บาท)

รวม

(บาท)

ขึ้นชั้นเรียน  G.2 – G.3 27,000.- 3,000.- 500.- 500.- - 31,000.-
ขึ้นชั้นเรียน G.4 27,000.- 3,000.- 500.- - - 30,500.-
ขึ้นชั้นเรียน G.5 27,000.- 3,500.- 500.- - - 31,000.-
ขึ้นชั้นเรียน G.6 27,000.- - 500.- - - 27,500.-
ขึ้นชั้นเรียน G.7 – G.9 30,000.- - - - - 30,000.-
ขึ้นชั้นเรียน G.10 – G.12 35,000.- - - - 1,000.- 36,000.-

อัตราค่าธรรมเนียมการเรียนและอื่น ๆ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

หมายเหตุ      -  นักเรียน G.6 ขึ้น G.7   ชำระเงินมอบตัวนักเรียน ได้ตั้งแต่วันที่ 25 – 26 กุมภาพันธ์ 2558  

                        -  นักเรียน G.9 ขึ้น G.10  ชำระเงินมอบตัวนักเรียน ได้ตั้งแต่วันที่ 4 – 5  มีนาคม 2558  

เพื่อโรงเรียนวางแผนรับนักเรียนใหม่เข้าเรียนในชั้น G.7 และ G.10 ต่อไป (หากผู้ปกครองไม่มาติดต่อตามวันที่กำหนดถือว่านักเรียนสละสิทธิ์)

ทั้งนี้  โรงเรียนขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความร่วมมือกับโรงเรียนด้วยดีตลอดมา

                                                             งานประชาสัมพันธ์

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า

24  กุมภาพันธ์  2558