รายชื่อนักเรียน Summer 2015

Summer 2015 Pre.K.G. A
ที่ IDNO. ชื่อ-สกุล
1 10543 ด.ญ.ปัทมา ลี
2 10589 ด.ญ.นภัสนันท์ ศักดิ์คุณาวุฒิกุล
3 10622 ด.ญ.ภูผา สุจริต
4 10632 ด.ญ.ปารมี สูตะบุตร
5 10656 ด.ญ.บุญญิศา เด่นพงศ์พันธุ์
6 10659 ด.ช.สกลวรรธน์ พุ่งมณีสกุล
7 10686 ด.ช.วรินทร ศิริกิจพาณิชย์กูล
8 10690 ด.ช.พงษ์พิศุทธิ์ อุ่นพงษ์
9 10691 ด.ญ.อลันตา เสริมสวัสดิ์
10 10697 ด.ช.เรียว รัชตะ อีงาราซิ
11 10698 ด.ช.ภรัณ ลีลารุจิเจริญ
12 10699 ด.ช.ศุภณัฐ ดีนาน
13 10700 ด.ญ.ชัญญา จันทรขนิฐ
14 10701 ด.ช.วชิรวิทย์ ศรยินดี
15 10702 ด.ช.ณฐพัทธ์ รตโนภาส
16 10703 ด.ญ.อารยา โพธิสิตา
17 10704 ด.ญ.ณัฐกฤตา ตั้งปัญญารัช
18 10705 ด.ช.ภัทรพล สุขเสถียรพาณิชย์
19 10706 ด.ญ.พิชชาภา พิพัฒนางกูล
20 10707 ด.ญ.กันต์กนิษฐ์ สกุลชัยพฤกษ์
21 10708 ด.ญ.อริสรา ลักษณะ
22 10709 ด.ช.ฐิติรัตน์ ทรัพย์สุคนธ์
23 10711 ด.ญ.กรกันยา ปุณยาพงศ์แพทย์
24 10712 ด.ช.พิตติวรรธน์ ไกรสรศิวเวท
25 10713 ด.ญ.สุชาวดี ครุฑบางยาง
26 10714 ด.ญ.พิมพ์ลดา รัตนอุดมพงษ์
27 10715 ด.ญ.เมลาณี พัววิไล
28 10716 ด.ช.ปรัตถกร คงคชวัน
29 10717 ด.ช.พิชยะ สังข์นาค
30 10718 ด.ญ.ลภัสรดา จำปาศร
       
Summer 2015 Pre.K.G. B
ที่ IDNO. ชื่อ-สกุล
1 10719 ด.ช.ภาสพฤกษ์ ชื้อนิธิไพศาล
2 10720 ด.ช.นนทกูล คชนิล
3 10811 ด.ญ.ธัญพิชชา ยั่งยืน
4 10721 ด.ญ.พิชญา สดใส
5 10722 ด.ญ.ภูษิตา จิราธิวัตร์
6 10724 ด.ญ.ลบุณฑริกา มิคีมาศ
7 10725 ด.ญ.ฉัตรทิวา บุญเชิด
8 10726 ด.ช.ศุภากร อินทรประสาท
9 10727 ด.ญ.รดาศา รักวงษ์ฤทธิ์
10 10728 ด.ช.ชยุต เอกธราวัฒน์
11 10729 ด.ญ.กมลพร ประพฤติดี
12 10730 ด.ญ.รมิดา สังข์นาค
13 10731 ด.ญ.นิษฐากานต์ ศิลป์ตระกูล
14 10732 ด.ช.คริส ชนาธิป รูทเทิ้น
15 10735 ด.ช.ธีรภัทร พิศิษฎ์สังขกุล
16 10736 ด.ช.ฤทธิชัย ศรีชัยพฤกษ์
17 10737 ด.ช.ธีรโชติ เจนประกอบกิจ
18 10738 ด.ช.ชยุต เหลืองยวง
19 10739 ด.ช.ภูวเนศวร์ มัลลิกากาญจน์
20 10740 ด.ญ.ปฐมาภรณ์ จูเจริญ
21 10744 ด.ญ.แอลิสา เพชรประเสริฐ
22 10745 ด.ญ.นภัค พันธูมาศ
23 10747 ด.ญ.ปัญญาพร สมสอาด
24 10750 ด.ช.ธีรพิชญ์ ธีรภาพธนารักษ์
25 10754 ด.ช.นภัสดล นันทพานิชย์
26 10756 ด.ช.ณัฏฐกลนนท์ เกิดสวัสดิ์
27 10757 ด.ช.กัมป์พล จำกัดสิน
28 10761 ด.ช.เทวคุณ อุดมพรพนารักษ์
29 10636 ด.ช.ภรินท์ มหัสถาวร
30 10942 ด.ช.จิรายุ ลาภปริสุทธิ
       
Summer 2015 Pre.K.G. C
ที่ IDNO. ชื่อ-สกุล
1 10765 ด.ช.จิราพัชร์ ศรีสวัสดิ์
2 10767 ด.ช.กองทัพ รุ่งเรือง
3 10770 ด.ญ.วิภาดา ทองผาย
4 10774 ด.ช.ณัฏฐ์ สว่างพงษ์
5 10776 ด.ช.ศุภมงคล สำโรงทอง
6 10777 ด.ญ.ปิ่นปีย์ นันทชัยพิทักษ์
7 10812 ด.ช.ธัญพิสิษฐ์ ยั่งยืน
8 10723 ด.ญ.ภูริตา จิราธิวัตร์
9 10748 ด.ช.สมาธิ สมสอาด
10 10782 ด.ญ.มัญชุพร พุ่มพวง
11 10783 ด.ญ.ธีรดาภรณ์ เนาวแก้ว
12 10792 ด.ญ.พบพร วณิชย์วรนันต์
13 10793 ด.ช.พระเดช บุญยิ้ม
14 10797 ด.ญ.กชพร วิเชียรธนทัต
15 10801 ด.ญ.ไอรดา นาควิจิตร
16 10807 ด.ญ.มุคศิญาณันท์ แจ่มใส
17 10808 ด.ช.กชฐณณ ฤทธิ์มหา
18 10813 ด.ช.เจตนิพัทธ์ สงค์ขภาพ
19 10822 ด.ช.อัศวิน เหมวิลัย
20 10824 ด.ช.สุวิจักขณ์ ดวงดารา
21 10825 ด.ช.ปรีติพัทธ์ พันธมุย
22 10826 ด.ช.พิชญวัฒน์ พิมพ์สาร
23 10829 ด.ญ.พาขวัญ วัฒนสารเสรี
24 10845 ด.ช.ภคมน เกื้อกิจ
25 10846 ด.ช.เหมวิช หมากสุข
26 10850 ด.ช.ลภัส เลี่ยวสมบูรณ์
27 10862 ด.ช.พิพัฒสกุล นามริต
28 10866 ด.ญ.จัสมิน ดักลาส
29 10872 ด.ช.ธรรม์ แก้วพิจิตร
30 10882 ด.ช.ราเต้ เมืองปลอด
       
Summer 2015 Pre.K.G. D
ที่ IDNO. ชื่อ-สกุล
1   ด.ช.รัชพล ชวาลมงคล
2 10883 ด.ช.ธาราภูมิ ไข่เปลี่ยน
3 10888 ด.ช.กรินทร์ ดาวสื่อ
4 10889 ด.ญ.ปกิตตา เอกอภิวงศกุล
5 10891 ด.ญ.เพ็ญพิชชา ศรีโพธิ์ช้าง
6 10894 ด.ญ.กฤตชญาดา สายชู
7 10899 ด.ช.อัครวินท์ สุขเกื้อ
8 10938 ด.ช.ปรัตถกร เจริญสุข
9 10939 ด.ญ.พิมพ์นารา ปานสง
10 10940 ด.ช.พงษ์พิชญ์ ไชยพิทักษ์
11 10943 ด.ญ.ณภัทร ลาภปริสุทธิ
12 10946 ด.ญ.พิชญ์สุดา จันทร์อำนวย
13 10944 ด.ญ.ภาวินี ตระการชาติไทย
14 10945 ด.ญ.ณดา แซ่ลี
15 10763 ด.ญ.พิชชาพร ชำนิไกร