รายชื่อนักเรียน Summer 2015

 Summer 2015 G.6A
ที่ ID NO. ชื่อ - สกุล
1 5469 ด.ช.ณัชพล สลาเวศม์
2 5582 ด.ญ.ปราณปรียา ทองเลิศ
3 5619 ด.ช.ธัญธร เวียงเพิ่ม
4 5731 ด.ช.ณ ภัทร ชะนะกุล
5 5735 ด.ช.เทพมงคล พันธุ์กระทึก
6 5841 ด.ญ.พิชชานภา นุ่นโต
7 7397 ด.ช.ชนัต รัตนสมบัติไพบูลย์
8 7528 ด.ญ.นันท์ลภัส ติยพงศ์พัฒนา
9 8407 ด.ญ.มัทนพร ทองแดง
10 8481 ด.ช.ศุภวิชญ์ เธียรเจริญ
11 5968 ด.ช.ชุติพนธ์ ยังเจริญ
12 6888 ด.ญ.ปาลิดา หอมขจร
13 7483 ด.ช.พุฒิธร เพียรเลิศวรกุล
14 5594 ด.ช.ภัทรกิจ เกตุวัตถา
15 5597 ด.ช.ภูริเมศ บุญประเสริฐ
16 5718 ด.ช.รพีพล ฐาปนกุลศักดิ์
17 7394 ด.ช.ธนกฤต ปิติวิโรจน์
18 8204 ด.ช.ภูมิสรัล ชื่นบาน
19 10062 ด.ญ.ธัญญรัตน์ บุญเริ่ม
20 5800 ด.ญ.ชลภัทร สุรชัยเกษม
21   ด.ช.ภวิศ โปยขุนทด
       
 Summer 2015 G.6B
ที่ ID NO. ชื่อ - สกุล
1 7477 ด.ญ.สโรชา กนกเทศ
2 7577 ด.ช.แทนคุณ ดาราศรีศักดิ์
3 7782 ด.ช.สุวภัทร โสตสุขเปี่ยม
4 9265 ด.ช.ศุภกิตติ์ หวัง 
5 5724 ด.ช.อเล็คซ์ซานเดอร์ แอนดรู ฮับบาร์ด
6 6506 ด.ช.จุลภัทร ศรีวะโลสกุล
7 6965 ด.ช.เสฏฐนันท์ ธัญญานิตย์
8 8507 ด.ญ.เจนจิรา พนาคุณากร
9 9262 ด.ช.ยศวิชญ์ จิรมหาสุวรรณ
10 5730 ด.ญ.ณสิริ ชะนะกุล
11 7721 ด.ช.แซมมิวล์ ออลิเวอร์ บาร์เบอร์
12 7843 ด.ช.จักรภัทร คูณอเนกสิน
13 7866 ด.ช.เสฏฐิ์ ส่งเสริม
14 5573 ด.ญ.รัฐพร ปริญญาสงวน
15 5803 ด.ญ.สิรินดา เอี้ยงทอง
16 7266 ด.ญ.ฐิติชญา ประทุมสุวรรณ
17 7330 ด.ช.วริศ เลี้ยงรัตนานนท์
18 7842 ด.ญ.เบญญาภา เลิศสุธากุล
19 7846 ด.ญ.ปราณมาตา สื่อประเสริฐสิทธิ์
20 8498 ด.ญ.นัชชา ลักษณ์เชื้อวงศ์
21   ด.ช.ธัญเทพ วิรัตน์ชัยมงคล
22   ด.ช.ภาธร กีรติภักดีพงศ์
       
 Summer 2015 G.6C
ที่ ID NO. ชื่อ - สกุล
1 7395 ด.ญ.ภิญพัชร์ เศวตอริยศิริ
2 8492 ด.ญ.อักษรจัณ เจริญพร
3 10376 ด.ช.ธัชกร ติรกิจสุนทร
4 5920 ด.ช.นราธิป จันกันธะ
5 6294 ด.ช.ฐานุพงศ์ วุฒิรัฐอนันต์
6 7280 ด.ช.กฤตยชญ์ จินตธรรม
7 10164 ด.ช.สิรภพ อำนวยชัยกิจ
8 5729 ด.ช.ณพล ชะนะกุล
9 6993 ด.ญ.ธนิสา เสนะสกุล
10 9026 ด.ช.เจตน์ แดงเนียม
11 10188 ด.ญ.ณัฐชา ลิ้มพิรัตน์
12 10226 ด.ช.วชิรวิทย์ พิชัยจารุเวศ
13 5450 ด.ช.เกรียง อ่างคำ
14 5755 ด.ญ.รวิภา ศรีมงคล
15 6084 ด.ญ.ลภัสรดา เอียดวะณะ
16 6467 ด.ช.สิรภพ ศรีรัตนมงคล
17 6492 ด.ช.ปริญรติ ปานมงคล
18 8006 ด.ช.อรรถวุฒิ เมธีธารพงศ์วาณิช
19 9662 ด.ช.ศุภวิชญ์ มิตรธรรมพิทักษ์