รายชื่อนักเรียน Summer 2015

Summer 2015 G.7A
ที่ IDNO. ชื่อ-สกุล
1 5266 ด.ช.ชัชพิมุข มะลิวัลย์
2 4711 ด.ช.จิรายุ ชัยเสนา
3 7027 ด.ญ.มนัสนันท์ รัตนโชคสิริกูล
4 9490 ด.ช.โษฑศ ตันหยงมาศกุล
5 9802 ด.ช.กษิดิศ เอ่งฉ้วน
6 4694 ด.ญ.ณพลอย บุญมา
7 5860 ด.ญ.วริศรา คงโต
8 4803 ด.ช.ชรัตน์ ฮาเซะ
9 4744 ด.ช.ณัฐกมล ลาภสมใจ
10 4660 ด.ช.รวิศุทธ์ กังเจริญ
11 4684 ด.ญ.ชัญญา พิบูลย์วัฒนวงษ์
12 4718 ด.ญ.วาริดา ศรีสุข
13 4766 ด.ช.ธนิสร ธนาวิชญ์
14 6730 ด.ช.ภัทรพล กิตติภาดากุล
15 6930 ด.ช.ณัฐภัทร พึ่งจีน
16 5624 ด.ช.นรภัทร ลีลาเจษฎากุล
17 4815 ด.ญ.รติมา ทวีอภิรดีทับทิม
18 4657 ด.ญ.สิริกร วงษ์ชู
19 9140 ด.ญ.พัชรียา บาลไธสง
20 4717 ด.ญ.บวรลักษณ์ สิงห์แก้ว
21 4673 ด.ญ.สันห์สิตา เทพนุภา
22 4686 ด.ญ.ชนิดาภา ฉายวิเศษ
23 10875 ด.ช.สิปปวิชญ์ สายรัญญา
24 10913 ด.ช.ภัทรนิษฐ์ เรืองโรจน์
       
Summer 2015 G.7B
ที่ IDNO. ชื่อ-สกุล
1 4627 ด.ญ.ณหทัย ใหญ่สว่าง
2 4644 ด.ช.นพชัย โชติปรีชารัตน์
3 4650 ด.ญ.อาคิรา สวัสดิผล
4 4656 ด.ช.ณภัทร เลิศเจริญวรกุล
5 4621 ด.ญ.ธนัญญา นภาพงศ์สุริยา
6 4632 ด.ญ.ปารมีย์ บริบูรณ์ศรี
7 4704 ด.ญ.ธมน สุภวัฒน์
8 4709 ด.ญ.วรรษมน สุคลชัยเริงฤทธิ์
9 5007 ด.ช.พิชญ์ น้ำสมบูรณ์
10 5012 ด.ญ.วิภาวี บุญลำพันธ์
11 5025 ด.ช.จิณณวัตร วอง
12 5079 ด.ญ.จัสมิน ถนอมทรัพย์
13 5175 ด.ช.ธิติ ถนอมทรัพย์
14 5396 ด.ญ.อะตียาฮ์ รัตนบูรณ์
15 5801 ด.ช.อธิป พูนพนัง
16 6291 ด.ญ.กวินนาถ เมฆรุ่งโรจน์
17 6496 ด.ญ.นภัทรชา แช่มเล็ก 
18 6849 ด.ช.จักรภัทร สาดะระ
19 6911 ด.ญ.วริศรา สินธุเจริญ
20 6998 ด.ช.จิรภัทร โลห์สิวานนท์
21 7007 ด.ญ.ณัฐพร ทองดี
22 7074 ด.ช.อภิชัย เจริญกิตติคุณไพศาล
23 7447 ด.ช.พิตตินันท์ ชูไพฑูรย์
24 7873 ด.ญ.ธัญชนก สรานุกูลวงศ์
25 7877 ด.ญ.นรมน รักสาส์นเจริญผล
26 7930 ด.ช.วิชญะ เดชะบุญชนะ
27 7931 ด.ญ.เปมิกา เดชะบุญชนะ
28 10630 ด.ญ.ศศิชา สินทรัพย์แสน
29 10680 ด.ญ.มโนชา ตันรุจิโรจน์
30 10798 ด.ช.ฉัตรกนก โรจนพิศ
       
Summer 2015 G.7C
ที่ IDNO. ชื่อ-สกุล
1 6434 ด.ช.ณัฐพงษ์ ป้องสา
2 5202 ด.ช.พีระ คำชำนาญ
3 6989 ด.ช.พรภูเบศ น้ำดอกไม้
4 5201 ด.ญ.ทิชากร จันทรโอภาส
5 5243 ด.ญ.ฑิฆัมพร ทิพย์บรรเทิง
6 4999 ด.ญ.นิสรีน ทรงศิริ
7 4992 ด.ช.ปรรนิกร์ เมียงมาก
8 7232 ด.ญ.ยลฤดี แก้วมูลมุข
9 7351 ด.ญ.จัสมิน ฮอบส์
10 4689 ด.ญ.ชนเนษฎ์ ดำรงมหาสวัสดิ์
11 7587 ด.ญ.เพ็ญนภา กิตติเฉลา
12 6093 ด.ช.พีรัช พุ่มจันทร์
13 4785 ด.ช.แทนไท ไทยเจริญ
14 7089 ด.ญ.ทอฝัน ชลพันธุ์
15 8539 ด.ญ.ปิติยาภรณ์ พรขุนทด
16 6336 ด.ญ.ณิชาภา ผ่องอำไพ
17 4809 ด.ญ.ญาณิศา ชื่นพลี
18 8967 ด.ช.ธนา อัศวพิสิฐกุล
19 9747 ด.ญ.ปิ่นพร อยู่ไทย
20 4760 ด.ช.ณัฐภัทร บุญหลิม
21 6024 ด.ช.ปริวรรต ลีลาบูรณพงศ์
22 4972 ด.ญ.ณัฐณิชา จิวัฒนทรัพย์
23 4692 ด.ช.กรวิชญ์ โพธิสมภรณ์
24 10849 ด.ญ.พรรณภรณ์ มหากุศล
25 10863 ด.ช.ภูมิพัฒน์ ส้มเขียวหวาน
26 10870 ด.ญ.อาร์เวน มาเรีย สเคฟ
27 10874 ด.ญ.พิมดา บุญอิ่ม
28 10887 ด.ญ.สรัญญา ประเสริฐสังข์
29 10892 ด.ญ.เพียงพิณ พรเฉลิมพงศ์
30 10893 ด.ช.ทีฆทัศน์ ปรางแก้ว
       
Summer 2015 G.7D
ที่ IDNO. ชื่อ-สกุล
1 4690 ด.ญ.ปัณณพร เปลี่ยนราษี
2 4702 ด.ญ.ณัฐธิดา ศิริภักดิ์
3 5306 ด.ช.พสิษฐ์ วัลภา
4 7703 ด.ช.รวินันท์ มณีจันทร์
5 4631 ด.ช.ขวัญจุฑา สิริวันต์
6 4763 ด.ญ.นิชดา จงเสรีโชค
7 7927 ด.ช.เพชรแท้ วิวรรณวงศ์
8 4980 ด.ช.ณัถวัฒน์ โภคประเสริฐ
9 4651 ด.ญ.ชรินรัตน์ แผ้วใจดี
10 7251 ด.ญ.ศุภาพิชญ์ โยธะการี
11 7756 ด.ช.มาร์วิน แซ่ล้อ
12 4816 ด.ญ.อภิชญา สีลาโส
13 4707 ด.ช.วิทวัท ลี
14 6495 ด.ญ.พิมพ์ชนก สอาดโพธิ์ทอง 
15 8542 ด.ช.ปวริส ทานิอิ
16 5039 ด.ญ.ธันยมัย เอบิเกิลฮันนา วงศาโรจน์
17 6790 ด.ญ.กัญญลักษณ์ รมณียกุล
18 4675 ด.ญ.อิสริยา ชินปัญจะพล
19 9079 ด.ญ.ปาณิศา มากจริง
20 8912 ด.ช.ชินดนัย ไวแสง
21 6808 ด.ช.ฟาติน ช่อประทีป
22 5927 ด.ช.ปฏิพล เอมโอด
23 6914 ด.ช.ณพงศ์ รัตนพันธุ์
24 10920 ด.ญ.นิชาภัทร ปฐมรัตน์
25 10926 ด.ญ.นิพิฐพนธ์ กุลภควา
26 10936 ด.ญ.ปนัสยา บุหรัน
       
Summer 2015 G.7E
ที่ IDNO. ชื่อ-สกุล
1 5261 ด.ญ.ศรัณยา จุลทะกาญจน์
2 5009 ด.ช.ธนกร จงวัฒนาอุดม
3 5218 ด.ช.พลเอก วัฒนาบุญเลิศ
4 7177 ด.ญ.ปิ่นมนัส พอกสนิท
5 4649 ด.ช.ธรรมธาดา วิกัยนภากุล
6 6951 ด.ญ.อัยยา ทัศนชัยสิทธิ์
7 7093 ด.ญ.ชุดา เกิดสวัสดิ์
8 8078 ด.ช.ศมา แสงเวช
9 5827 ด.ญ.ภัควลัญชญ์ มาภิวงศ์
10 5286 ด.ช.ทัชระวี แสงสวัสดิ์
11 9745 ด.ช.อาทินันท์ อมรดลใจ
12 9229 ด.ญ.รัศมา ชัยสุวรรณ
13 4655 ด.ญ.นัทธนันท์ นิลเพ็ชร
14 7205 ด.ญ.กัลยกร วานิชศุภชัย
15 7960 ด.ญ.ศิริภรณ์ จันทรา
16 4630 ด.ช.ปุริมปัถย์ พุทธสิมมา
17 7321 ด.ญ.สิริวรรณ วณิชชานนท์
18 5415 ด.ญ.กุลนิษฐ์ สองพล
19 4765 ด.ญ.ณภัทร พร้อมฤทัย
20 7302 ด.ช.ภูริภัทร กรินสูงเนิน
21 7916 ด.ญ.มัตตัญญุตา โพเอม
22 7585 ด.ญ.มุขสุดา ถาวร
23 7268 ด.ช.เทพทัต เลิศวรไกร
24 5230 ด.ช.นิพัฒน์ แตงหอม
       
Summer 2015 G.7F
ที่ IDNO. ชื่อ-สกุล
1 4720 ด.ช.ภาคิน จินาพันธ์
2 5378 ด.ช.ธนพัชร์ สำโรงทอง
3 5599 ด.ช.จิรเมธ สอนดี
4 4753 ด.ช.ภัทรพล ฉันทประสิทธิ์
5 7034 ด.ช.กชพร ชุณหคันธรส
6 4981 ด.ช.นิธิศ พิภพพานิช
7 6772 ด.ช.กฤตพัฒน์ เลิศมณีสมบัติ
8 6430 ด.ช.ณัฏฐกิตติ์ เจียนมะเริง
9 6833 ด.ช.อดิวิศว์ ขวัญยืน
10 4679 ด.ช.สวิตต์ คู่ดำเกิง
11 7216 ด.ช.อลงกรณ์ กลิ่นสอน
12 4899 ด.ช.กมลภาส แซ่ลี้
13 4678 ด.ช.ภูเบศร์ ทินกร
14 6243 ด.ช.ศุภกฤต รุจิรุจนกุล
15 4812 ด.ช.ภากร งามขำ
16 6939 ด.ช.กีรติ สุคนธสุขกุล
17 7449 ด.ช.จิรวัฒฑ์ ศรีพล
18 4989 ด.ช.ธีรยุทธ อีลีเอียส ทรัพย์สินมั่งคั่ง
19 7246 ด.ช.ธนพล แซ่อึ้ง
20 4969 ด.ช.ธรรมนูญ เส็งมี