รายชื่อนักเรียน Summer 2015

 

Summer 2015 G.8A
ที่ ID NO. ชื่อ - สกุล
1 3897 ด.ญ.เพชรศรี คู่เพ็ชร์งาม
2 3748 ด.ช.ภูมิพัฒน์ ศุขเขษม
3 5939 ด.ช.ประวิทย์ เทียนเล็ก
4 6589 ด.ช.โสภณวิชญ์ มหาคีตะ
5 3783 ด.ญ.มัชฌิมา อภิชล
6 3807 ด.ช.ชยุต โทวาณิชกุล
7 3823 ด.ช.วันปกรณ์ พร้อมพอชื่นบุญ
8 4119 ด.ญ.ปภาวรินท์ นิลผาย
9 5187 ด.ช.วีรภัทร เอียดวะณะ
10 5355 ด.ญ.สันต์ฤทัย กาสิกพัสสตร์
11 5570 ด.ช.สรวิธ ครองรุ่งโรจน์
12 5940 ด.ช.วิรัช เทียนเล็ก
13 6138 ด.ญ.ศศิธร คิมูระ
14 6171 ด.ช.อภิวัฒน์ อินทวิชัย
15 6192 ด.ญ.ชยาภรณ์ ปรังพันธ์
16 6257 ด.ช.ชวินธร อสุนี ณ อยุธยา
17 6379 ด.ช.ธนกร จิระสุข
18 6537 ด.ช.เมธาวิน ขาวสอาด
19 10334 ด.ช.ณัฐภัทร ภูผา
20 8537 ด.ญ.วีรยา บัวแก้ว
21 6057 ด.ช.ภาคิณ กีรติภักดีพงศ์
22 6374 ด.ช.เถลิงศักดิ์ คำจันทร์
23   ด.ช.นคภัทร นาคอาภา
       
Summer 2015 G.8B
ที่ ID NO. ชื่อ - สกุล
1 3752 ด.ช.ณัฎฐากร แช่มดารา
2 3899 ด.ญ.ณฐกมล สดมณี
3 5352 ด.ช.ชัยวัฒน์ ทะวรรณา
4 6536 ด.ช.ธีรภัทร สุขเกษม
5 8537 ด.ญ.วีรยา บัวแก้ว
6 9050 ด.ญ.ณัชพัฒน์ หล่อตระกูล
7 6499 ด.ช.ธวัชชัย พุกดี
8 6500 ด.ช.ญาณเดช ลีลาภัทรากร
9 6585 ด.ช.พีรวัส สหัสสุขมั่นคง
10 7969 ด.ช.ปัณณวัฒน์ ศรีสุข
11 10225 ด.ญ.ปวิชญาดา พิชัยจารุเวศ
12 10234 ด.ญ.คนึงนิตย์ อรรควรพันธ์
13 10240 ด.ญ.ณัฏฐณิชา ชื่นวุฒิ
14 10241 ด.ญ.จิราภา เหมภูมิ
15 10338 ด.ญ.ญาดา ตรีวิเชียร
16 10349 ด.ช.ภูริวัจน์ ศรีโพธิ์ช้าง
17 9144 ด.ช.ภูมิไทย คำนึงธรรม
18 9823 ด.ญ.รฐา นาดอน
19 9712 ด.ช.ธนภัทร โรจน์สวัสดิ์สุข
20 10231 ด.ช.กร วิจิตรพลเกณฑ์
21 10385 ด.ช.ภวิน แซ่ภู่
22 9773 ด.ช.วงศธร หัตถวนิชากรกุล