รายชื่อนักเรียน Summer 2015

Summer 2015 K.G.1 A
ที่ IDNO. ชื่อ-สกุล
1 10050 ด.ญ.พชรมน ลักษณ์กิจเจริญ
2 10059 ด.ช.ชิณากัณห์ ยุทธศักดิ์สมบุญ
3 10090 ด.ญ.อาคิเอะเพียรณี คิตามูระ
4 10091 ด.ญ.รินทร์ลดา ชาญปราณีต
5 10093 ด.ช.วีรภัทร รักษ์งาน
6 10097 ด.ช.อัศวิน โชคชัยวัฒนาศิริ
7 10098 ด.ญ.เอมีเชียร์ชา กลีสัน
8 10100 ด.ช.ราฟาเอลธนวัฒ โซเนียร์
9 10101 ด.ญ.ธัญญรัตน์ บุดนัย
10 10103 ด.ญ.นฤชรดา บุญรุ่งศิริธร
11 10104 ด.ช.อัครพงษ์ แสงประสิทธิ์
12 10105 ด.ช.จรรยภัทร์ ลีลายนะ
13 10106 ด.ญ.วรรณภา ทรัพย์ทวี
14 10108 ด.ช.ปณต เจริญสุวรรณ
15 10109 ด.ช.ภาคิน คำเห็น
16 10110 ด.ญ.โชติกา ตั้งสกุล
17 10113 ด.ช.ณิชพน พรศิริธนา
18 10114 ด.ช.ชานนท์ ผ่องใส
19 10116 ด.ช.อิทธิกร บุญมาเลิศ
20 10117 ด.ญ.นพัชญา แนะนวน
21 10092 ด.ญ.ปราณปริยา ณ ลำพูน
22 10455 ด.ญ.นภัสพรรณ สมบูรณ์ทรัพย์
23 10462 ด.ญ.ชนัญธิดา ไทยบุตร
24   ด.ช.ณัฐชนนท์ เสียงจันทร์
       
Summer 2015 K.G.1 B
ที่ IDNO. ชื่อ-สกุล
1 10120 ด.ช.ปิยะกาล สุวรรณมณี
2 10122 ด.ช.กรปณต สิงห์อานศรี
3 10126 ด.ญ.ชิชา โพธิ์ศรี
4 10127 ด.ญ.โยธิดา คำก๋า
5 10128 ด.ช.อิทธิ อิทธิเมธากุล
6 10130 ด.ญ.ปัณชญา ศรีลาภา
7 10132 ด.ช.รณกฤต วงศ์วิทิต
8 10133 ด.ช.ก่อบุญ ช่วยเกิด
9 10134 ด.ญ.สิราพัทธ์ เสมอใจ
10 10135 ด.ช.สรวัชญ์ อาจแก้ว
11 10137 ด.ญ.ปัณณิกา คณะโต
12 10138 ด.ช.นราวิชญ์ สินธารารักษ์
13 10139 ด.ญ.ญาโญ เหมเมือง
14 10141 ด.ญ.วีระสิริ ปะวิโน
15 10143 ด.ช.วรินทร อ่องรัตนา
16 10144 ด.ญ.ณัฐณิชา สันโดด
17 10146 ด.ช.พิชญะ ควรสุวรรณ
18 10147 ด.ช.คุณกร รุ่งเรืองสาร
19 10151 ด.ญ.ไอยลดา เรือนแก้ว
20 10154 ด.ญ.ธัญญ์ภัสวิคท เดบิทเช
21 10456 ด.ช.เดชภวัฒ ช้างทิม
22   ด.ช.ภากร พรรโษทก
23   ด.ช.รัชพล ชวาลมงคล
24   ด.ช.เตชินท์ เกตุคำ
25   ด.ช.โชติวัฒน์ นิลศิริ
       
Summer 2015 K.G.1 C
ที่ IDNO. ชื่อ-สกุล
1 10111 ด.ช.ภูริภัทร ดาระอินทร์
2 10192 ด.ญ.ชญานิศ เจียมสากล
3 10194 ด.ญ.พาขวัญ ศรีวรรณบุตร
4 10204 ด.ญ.ชนิดาภา เสรีกิตติกูล
5 10213 ด.ญ.สุธิดา กงทอง
6 10217 ด.ช.รัฐเขตร สุขโข
7 10295 ด.ช.ปรัชญ์ชวิน พูลถิน
8 10304 ด.ญ.ชนิสรา บุญมา
9 10325 ด.ช.ฐานพัฒน์ บุญสุข
10 10333 ด.ญ.ปวีณ์ธิดา ฐิติภัทรพิษิฐ
11 10335 ด.ช.กิตติกร จิตต์สนธิ
12 10348 ด.ช.ภัทรกร สุวรรณชาตรี
13 10398 ด.ญ.พิมพ์พิลดา ศิริวัฒน์
14 10443 ด.ช.ปัณณทัต ขาวผ่อง
15   ด.ญ.ชนิดาภา สารสุวรรณ
16   ด.ช.กฤษฎ์สุพงศ์ ธนวิภารัตน์
17   ด.ช.พลกฤต ซื่อสกุล
18 10526 ด.ช.เรนโบ รัตติกูล
       
Summer 2015 K.G.1 D
ที่ IDNO. ชื่อ-สกุล
1 010502 ด.ช.ภานุวัฒน์ โมกมี
2 010503 ด.ช.ภักดีธรณ์ ทรัพย์เนืองนอง
3 010506 ด.ญ.พลอยปภัส ยิ่งประเสริฐ
4 010507 ด.ช.คุณานนท์ สุขสมโภชน์
5 010519 ด.ญ.จิณห์จุฑา ช่วงเสน
6 010520 ด.ญ.นันทิชา เนตรชาย
7 010522 ด.ช.อินทัช ปริญญาประสาท
8 010523 ด.ช.อเล็กซานเดอร์ แฟรงค์เฟริ์ท
9 010524 ด.ช.กิตติภพ หลีชัยกูล
10 010532 ด.ญ.ณัชชาวีณ์ อภิรัศมีชัยกิจ
11 010533 ด.ญ.กัญญพัชร ติใหม่
12 010535 ด.ช.ชนชนม์ ท้วมประเสริฐ
13 010536 ด.ญ.กัญพัชญ์ ร่มรื่น
14 010537 ด.ช.ศตายุ คุณานุคุณ
15 010538 ด.ญ.ภัทรมน แสงประเสริฐ
16 010539 ด.ญ.สาริศา วิเชียรวัฒนาการ
17 010540 ด.ญ.สรัลดา รุจิโมระ
18 10541 ด.ญ.ธัญลักษณ์ โชติไกรสิทธิ์
19 10542 ด.ช.กฤตภาส อรรถลังรอง
20 10544 ด.ญ.ณัฐณิชา พรมา
21 10545 ด.ช.ธนิน โสนุช
22 10546 ด.ช.ปฏิพล ดำรงชัย
23 10547 ด.ญ.ธยาดา มูลศรี
24 10548 ด.ญ.ไอลดา อมรปาน
25 10549 ด.ช.ชัยนนท์ ขำวิจิตร์
26 10551 ด.ญ.นันท์นภัส ดอนลาดลี
27 10553 ด.ช.ภูวิศ ฉ่ำประพันธ์
28 10554 ด.ช.ธนบดี โจว
29 10555 ด.ช.ธีภพ อินบางยาง
30 10556 ด.ญ.อภิษฎา ตรีเงิน
31 10557 ด.ญ.นับทอง ธะนะวงศ์
32 10558 ด.ช.วรินทร บัวสุนทร
       
Summer 2015 K.G.1 E
ที่ IDNO. ชื่อ-สกุล
1 10559 ด.ช.กฤษฎิ์ แป้นพัฒน์
2 10560 ด.ช.นวินวิชญ์ พิมพ์สาลี
3 10561 ด.ญ.ปาณิช เปสลาพันธ์
4 10562 ด.ญ.นพรดา อุไรพันธ์
5 10563 ด.ญ.ชนิกานต์ เซ้า
6 10566 ด.ญ.อธิชนันท์ คำภูมี
7 10567 ด.ญ.กันยพัชร เอียดจุ้ย
8 10568 ด.ญ.จิรัชญา ธนานันทกิจ
9 10569 ด.ญ.ธัญพรลักษณ์ ไขสอาด
10 10570 ด.ญ.พิทยาภรณ์ พิชยานภากุล
11 10571 ด.ญ.นลณัฐินี คุณธรรมยิ่งยง
12 10572 ด.ช.ปกรณ์ธาดา ยาจิตต์
13 10573 ด.ญ.นภัสกร ผดุงสกลกิจ
14 10574 ด.ช.สุวิจักขณ์ เสี่ยงบุญ
15 10575 ด.ญ.พิชามญชุ์ เพ็ญงามดี
16 10576 ด.ช.อินทัช เดโชพิพัฒน์
17 10578 ด.ช.พัศพล โยควัฒน์
18 10579 ด.ช.ณัฏฐ์พัฒน์ เพ็ญราชา
19 10580 ด.ช.กันต์ธีร์ เรืองฤทธิ์
20 10581 ด.ญ.ณัฐศิกันต์ สิริวัชระเมตา
21 10582 ด.ช.นนทกร เขียวฉวี
22 10583 ด.ญ.ณัฐกฤตา ครองสมบัติ
23 10584 ด.ญ.รมินดา พุทธรัก
24 10585 ด.ช.ภูวณัฐ ธัญญาหาร
25 10587 ด.ช.ณัฐวิชย์ วิริยะวงศ์วิวัฒน์
26 10590 ด.ช.กฤชณัฎฐ์ ทับทิม
27 10592 ด.ช.กฤษฎา ปลอดพลัด
28 10594 ด.ญ.ณิชชาพัชญ์ ลาภมีประเสริฐ
29 10595 ด.ช.ศรีวิศาล มัลลิกากาญจน์
30 10596 ด.ช.สิรภัทร ชมภูสอ
31 10597 ด.ญ.เบญญาภา กมลนัทธ์ธนา
32 10598 ด.ญ.ชุติมันต์ แก้วมณี
       
Summer 2015 K.G.1 F
ที่ IDNO. ชื่อ-สกุล
1 10599 ด.ญ.ชุติกาญจน์ ปะวันนา
2 10600 ด.ช.ปุญญพัฒน์ พวงทอง
3 10609 ด.ญ.ณิชกุล เหมือนศรี
4 10174 ด.ช.ดีน มาร์ติน
5 10604 ด.ญ.ณัชกรลดา พระบำรุง
6 10605 ด.ช.วิชยุตม์ พร้อมจรรยากุล
7 10606 ด.ช.ดลภัค เลื่อนสุขสันต์
8 10607 ด.ช.ภูตะวัน ธาณาธะระนิต
9 10608 ด.ช.พรรธน์นล แก้วทอง
10 10610 ด.ช.ภูมิทัตต์ สุวรรณรูป
11 10611 ด.ญ.เพชรวารี ทองใบ
12 10613 ด.ช.ปัญญ์ชยุตม์ เกตุปัญญา
13 10614 ด.ช.ภูมิพัฒน์ คงสม
14 10615 ด.ญ.อธิชา เกียรติเจริญศักดิ์
15 10616 ด.ช.ธนกฤต ม่วงกล้วย
16 10617 ด.ช.ฐิรวิชญ์ ตรัยธนเศรษฐ์
17 10618 ด.ช.ภัททิยะ จินตระวี
18 10619 ด.ญ.พัชรนันท์ ประกอบทรัพย์
19 10620 ด.ญ.นันท์นภัส สถิตย์พรม
20 10621 ด.ญ.ชณิสรา เลิศกิจจา
21 10623 ด.ญ.ณิศานันท์ ศรีนิล
22 10625 ด.ญ.วิชญาพร อาษาสะนา
23 10627 ด.ช.พิชญะ นพพิบูลย์
24 10633 ด.ช.ปกป้อง อินสุวรรณ์
25 10634 ด.ช.เพราพงศ์พันธุ์ นาโสก
26 10638 ด.ช.มิคาเอล กิลค์แมน
27 10639 ด.ญ.ฐิตารีย์ วงษ์วิสิฎฐ์
28 10640 ด.ช.ชาญกิต ตั้งชูพงศ์
29 10641 ด.ญ.เจาลู่ หลิว
30 10642 ด.ญ.พัทธ์ธีรา พึ่มชัย
31 10773 ด.ช.ปภังกร พราหมหีด
       
Summer 2015 K.G.1 G
ที่ IDNO. ชื่อ-สกุล
1 10643 ด.ช.เมธาสิทธิ์ ธีรจรรยาวัชร์
2 10644 ด.ญ.จิรัชญา จิตรน้อม
3 10645 ด.ญ.ชนัญชิดา อุดมสินธร
4 10646 ด.ญ.ณัฐมนณ์ เลิศจันทรางกูร
5 10647 ด.ญ.ปริยาภัทร แซ่จ๋าว
6 10648 ด.ญ.ปาณิสรา ภวคุณกร
7 10651 ด.ช.ภรัณยู กุศลาภิรมย์
8 10652 ด.ช.พิชยะ เรืองรอด
9 10655 ด.ช.จิรวัฒน์ มโนภครัตน์
10 10658 ด.ช.สวโรจน์ หมื่นหาญ
11 10660 ด.ช.นัทธวัฒน์ สิงห์สัตย์
12 10661 ด.ญ.สุชานันท์ หมู่สกุล
13 10663 ด.ช.ธนัสร์ทัพพ์ พูลธัญญะ
14 10664 ด.ช.ฐิติวัชร์ สัมมาพาณิชกุล
15 10665 ด.ญ.พิญฌาดา เกริ่นกระโทก
16 10666 ด.ช.กฤษฎ์ มากชู
17 10669 ด.ญ.ณทัชนิกา คงเกียรติไพบูลย์
18 10671 ด.ญ.อรณิชชา ลิ้มไพศาลวรกุล
19 10672 ด.ช.อิทธิพล ศรีสุวรรณ
20 10673 ด.ญ.กัญญาภัทร ภู่สุวรรณ์
21 10677 ด.ญ.ณิชาภา นารอด
22 10678 ด.ญ.ฐิตาภา บุญเกิดมา
23 10679 ด.ช.ทรงชัย รัตนเวชชัยวิมล
24 10681 ด.ญ.พิมพ์ชญา บวรธนะเกียรติ์
25 10682 ด.ญ.อาดา พุทธสอน
26 10683 ด.ช.กรกวรรษ ทรัพย์ประเสริฐ
27 10684 ด.ช.รติ เมฆาอัมพุท
28 10685 ด.ญ.หนึ่งกัญญา ประสาวกา
29 10687 ด.ช.กันตินันท์ ศรีวานิชภูมิ
30 10688 ด.ญ.เนตรชยันตี ตั้งเผ่าเสถียร
31 10689 ด.ช.ปรัตถกร ทวนยก
32 10692 ด.ช.ปัณณวิชญ์ คนเกณฑ์
       
Summer 2015 K.G.1 H
ที่ IDNO. ชื่อ-สกุล
1 10693 ด.ญ.ปวรรัตน์ กองวงค์
2 10696 ด.ช.นภัทร คำเรือ
3 10734 ด.ช.ปุณณวิชญ์ คำทองสุข
4 10741 ด.ญ.ภานุชญา ไพบูลย์
5 10742 ด.ช.สิริภณ แก้วขาว
6 10746 ด.ช.เกียรติมังกร นวลแก้ว
7 10749 ด.ญ.พิมพ์ชนก หวังดี
8 10751 ด.ช.รัฐวิชญ์ พลประเสริฐกุล
9 10753 ด.ช.กันตภณ เพชรเหมือน
10 10755 ด.ช.ภูมิรพี ใจศิริ
11 10758 ด.ช.ภณธฤต คังสุวรรณ
12 10760 ด.ญ.ขวัญจิรา ส่งล้อม
13 10762 ด.ญ.พิมพ์ชนก ศรีสุวรรณ์
14 10764 ด.ช.จิรายุ สุวรรณชาติ
15 10766 ด.ช.คุณานนท์ อินทร์ชัยศรี
16 10768 ด.ญ.ณภัทร วิภพโสภณ
17 10769 ด.ญ.หวังลี่หย่า อภิชาตโรจนกุล
18 10775 ด.ญ.บุญญาภา พานิชการ
19 10780 ด.ช.กาณฑ์ ศักดิ์อรุณชัย
20 10785 ด.ช.ภวิศ อินทมาน
21 10789 ด.ช.จูเลี่ยน ไฮน์ ถิ่นหัวเสือ
22 10791 ด.ช.อุดมศักดิ์ โพธิ์โศรก
23 10795 ด.ช.สินมหัต สุวรรณริทร์
24 10799 ด.ญ.สุพิชญา รัตนวรพาณิชย์
25 10800 ด.ช.พิสิษฐ์ ลิ้มชูวงศ์
26 10803 ด.ญ.เคล่า ไดแอน สวีท
27 10805 ด.ญ.ณีรนุช อำรุงสาคร
28 10821 ด.ญ.ณิชดา สุวรรณวงค์
29 10830 ด.ญ.ฤทัยทัศน์ วงษ์ศรีแก้ว
30 10833 ด.ช.เกรียงไกร ประพันธกุล
31 10835 ด.ญ.ฐีติภรณ์ ศะศิสมิต
       
Summer 2015 K.G.1 I
ที่ IDNO. ชื่อ-สกุล
1 10837 ด.ญ.ศิริณ อารยะกุล
2 10839 ด.ญ.อติพร แย้มอยู่
3 10842 ด.ช.ธนาภพ หลำเจริญ
4 10843 ด.ช.เอกภูมิ ศิริศักดิ์ไพศาล
5 10853 ด.ช.ปิยะวิทย์ เอกเจริญ
6 10857 ด.ญ.ลฎาภา เกตุพิบูลย์
7 10840 ด.ญ.อตินุช แย้มอยู่
8 10847 ด.ญ.เจด้า บัวพันธ์
9 10848 ด.ญ.นลินรัตน์ บริบูรณ์ศรี
10 10851 ด.ช.เพชร รุ่งเรือง
11 10860 ด.ญ.ศุภศิตา อาชีพดี
12 10861 ด.ช.กวินภพ ตติยวโรดม
13 10864 ด.ช.กวินวรรธน์ ศรีกุล
14 10869 ด.ญ.ชาคริยา ปัญญาพรวิโรจน์
15 10871 ด.ช.ชลพรรษ อำมาต
16 10873 ด.ช.ณัฐดนัย ผัสดี
17 10878 ด.ช.ฐากรภาส พุ่มเพ็ญทรัพย์
18 10886 ด.ญ.ศุภาพิชญ์ จิตพิพัฒน์พงศ์
19 10890 ด.ช.พุฒิสิทธิ์ วีระกมลพงศ์
20 10897 ด.ช.ณฐกร ศรชัย
21 10900 ด.ช.วรพุทธ ยังหอม
22 10912 ด.ช.ชยพล เจนเซ่น
23 10916 ด.ช.ฐปนัส ศรนรินทร์
24 10921 ด.ช.ชินภัทร พิมจ่อง
25 10923 ด.ญ.นรมน ยศราวาส
26 10924 ด.ช.อัครวินท์ เพชรน้อย
27 10928 ด.ญ.สุนิษา เลาะเมาะ
28 10933 ด.ญ.สรี วราลีลานุกูล
29 10935 ด.ญ.พิชชา เชื้อพงษ์