รายชื่อนักเรียน Summer 2015

 Summer  2015 K.G.2 A
ที่ IDNO. ชื่อ-สกุล
1 9453 ด.ช.ณฐรัช ชวาลมงคล
2 9491 ด.ญ.ภิญญดา เตชะยืนยง
3 9492 ด.ญ.ศรัญย์ภัธ เครือแสง
4 9495 ด.ช.ศิริพงศ์ สุนทราภิรมย์สุข
5 9496 ด.ช.รัชเดช รุ่งเรืองสาร
6 9497 ด.ช.ณภณธ์ นาคราช
7 9498 ด.ช.จิตกวิน จำปา
8 9504 ด.ช.เสฏฐวุฒิ เจนประกอบกิจ
9 9514 ด.ญ.ณัฐนันท์ ขำทอง
10 9515 ด.ช.ณัฐดนัย เที่ยงสันเทียะ
11 9517 ด.ญ.ชนัญธิดา เจียมสากล
12 9520 ด.ช.ปัณณวิชญ์ อุดนัน
13 9523 ด.ญ.ชัชพิมุก โตบึงกอก
14 9524 ด.ช.ศุภรัตน์ เหล่าไกรศรี
15 9525 ด.ญ.เอมมาดา เพชรประเสริฐ
16 9526 ด.ญ.วริศรา กองจันทร์
17 9527 ด.ญ.กองทอง กิตติวรพิพัฒน์
18 9528 ด.ญ.จิรัชพร ศรีษาคำ
19 9530 ด.ญ.กอบัว ชื่นวิเศษ
20 9778 ด.ช.ธานะธัญฌ์ เจียวิริยบุญญา
21 9850 ด.ญ.ปานฟ้า พัวพิมลรัตน์
22 9896 ด.ญ.ณิชชา นาครทรรพ
23 9901 ด.ช.กฤตัชญ์ ศรีลาโพธิ์
24 9918 ด.ญ.กัญญ์ณิชชา อินทะนะ
25 9919 ด.ญ.ณิชกานต์ ฉันทศรีวิโรจน์
26 9924 ด.ญ.ปวีณ์พัชญ์ สุจิตร์
27 9934 ด.ญ.พิมพ์ชญา โชคไมตรี
28 9532 ด.ช.ปภังกร เล็กสกุล
29 9537 ด.ช.ชนาธิป ยังวิเศษ
30 9538 ด.ช.ปณต ศิลปลีลา
31      
32      
33      
34      
35      
       
 Summer  2015 K.G.2 B
ที่ IDNO. ชื่อ-สกุล
1 9539 ด.ญ.ปภัสสรา งามทรัพย์
2 9542 ด.ช.กฤตภัทร์ เสาร์สายออ
3 9545 ด.ญ.อลิน่า เนลเลปเชนโก้
4 9546 ด.ญ.คณัสวรรณ สิมะพรชัย
5 9547 ด.ญ.พลชา จันทร์ไทย
6 9550 ด.ญ.เกวลิน นาคขวัญ
7 9551 ด.ญ.เพ็ญนีติ์ วิทยาเดชขจร
8 9552 ด.ญ.ภัทรวดี ประเสริฐ
9 9555 ด.ช.พรหมพิริยะ จันทสิทธิ์
10 9557 ด.ญ.จิรัชญา เนตรชาย
11 9558 ด.ญ.สุชญา อภิรัตนเจริญสุข
12 9559 ด.ญ.ณัฐวิมล ผดุงสกลกิจ
13 9566 ด.ญ.ปัณฑ์ชนิต ผาวิรัตน์
14 9681 ด.ช.วรภัทร อยู่ดี
15 9726 ด.ญ.อิสริยาภรณ์ ชนะณรงค์
16 9798 ด.ญ.รุจิษยา นุชพันธ์
17 9833 ด.ญ.พรพัสนันท์ เหลือผล
18 9843 ด.ช.จิรายุ แก้วเนตร
19 9890 ด.ญ.ภัควลัญชญ์ เลิศวิริยกิจ
20 9932 ด.ญ.ณัฏฐ์ชญา มั่นวาจา
21 9569 ด.ช.ภูดิศ ศิริวงค์
22 9570 ด.ญ.กันต์ฤทัย เนียนพากย์
23 9571 ด.ญ.อรรถญามน แซ่ลิ้ม
24 9572 ด.ช.พงศภัค เสนะสกุล
25 9573 ด.ช.นภัทรดนัย สถาพร
26 9574 ด.ช.กัมปนาท สุวรรณชาตรี
27 9575 ด.ช.ภูมิพัฒน์ โพธิบุรี
28 9579 ด.ช.ศิวกร อาจสุริยงค์
29 9589 ด.ญ.มัตตัญญุตา พุ่มพ่วง
30 9590 ด.ญ.มณีศรี สุขสันติสวัสดิ์
       
 Summer  2015 K.G.2 C
ที่ IDNO. ชื่อ-สกุล
1 9602 ด.ญ.ปริยากร คงสิริพรชัย
2 9665 ด.ช.ณณฐ เสริมสุข
3 9683 ด.ญ.ภัชร์ฐิชา เผือกไพบูลย์
4 9706 ด.ญ.อชิรญา วงษ์เกิดศรี
5 9789 ด.ญ.พัชริดา พลศรี
6 9866 ด.ช.พฤกษ์ สุกก่ำ
7 9870 ด.ช.จิรพิพัฒน์ ทองประเสริฐ
8 9900 ด.ช.ปณวัฒน์ ถนอมงาม
9 9936 ด.ญ.จิรประภา การประเสริฐ
10 10274 ด.ญ.กัญญาภัค ทองแผ่
11 9860 ด.ช.ภัทรพล ผลจันทร์
12 9862 ด.ญ.กุญช์ธาดา วัฒนเขจร
13 9863 ด.ญ.นิรดา นิธิกุล
14 9864 ด.ช.กฤษกร วิเชียรสี
15 9865 ด.ญ.กชมน พดด้วง
16 9867 ด.ช.ปภังกร สวัสดี
17 9868 ด.ญ.ณัฐนรี พัดโท
18 9871 ด.ช.ณัฐพัฒน์ เกษมชัยมงคล
19 9872 ด.ช.พงศกร ปริยพาณิช
20 9874 ด.ช.กิตติภพ เงินพิพัฒน์
21 9875 ด.ช.ณัฐดนัย โคมกระจ่าง
22 9885 ด.ญ.วงแหวน เจริญทรัพย์
23 9886 ด.ญ.ณัชชา โหตกษาปน์กุล
24 9887 ด.ญ.สวรรยา ฮืบเนอร์
25 9889 ด.ญ.ษมาตา วณิชกรชัย
26 9891 ด.ญ.วชิรญาณ์ พรมมา
27 9895 ด.ญ.ปิยพัชร์ ทรงจิตร
28 9899 ด.ช.เจตนิพัทธ์ ทองผาย
29 9902 ด.ญ.ชาณิดา เหล่ากาญจน์นาค
30 9903 ด.ญ.กีรติ์ศีล สุทธนารักษ์
       
 Summer  2015 K.G.2 D
ที่ IDNO. ชื่อ-สกุล
1 9910 ด.ช.สิรวิชญ์ วงศ์สง่า
2 9911 ด.ญ.ไอยริญทิรา เปี่ยมใจชื่น
3 10152 ด.ช.สดายุ มณีวรรณ
4 10160 ด.ช.ภัทรดนัย โชติบัญชา
5 9928 ด.ญ.มาริน่า คอนสตันโตพอลอท
6 9937 ด.ญ.พีรญา จงเจริญ
7 9938 ด.ญ.ชนัญชิตา ณรงค์รักเดช
8 9940 ด.ญ.พิรมน ศรแก้ว
9 9941 ด.ช.พิชญเทพ ลักษณะ
10 9942 ด.ญ.วีราณัฐฐ์ คุณธนกาญจน์
11 9943 ด.ญ.ธันย์ณภัทร เอกถาวรเจริญกิจ
12 9944 ด.ญ.ชนัดดา เธียรวัฒนกุล
13 9945 ด.ญ.ณัฎฐานุช ตู้ประกาย
14 9946 ด.ช.กวินท์ เลิศวิไลทรัพย์
15 9947 ด.ช.ธิติสรรค์ คิดกล้า
16 9948 ด.ช.ปัณณทัต เตียงธวัช
17 9949 ด.ญ.โชติรส จันทร์ขาว
18 9953 ด.ช.ณัชพล สมบูรณ์
19 9954 ด.ช.การัณยภาส ลิขิตฉัตรภักดี
20 9958 ด.ช.ปุญญพัฒน์ อธิกเศวตพฤทธิ์
21 9959 ด.ญ.ณัฐกฤตา ชนะพาล
22 9964 ด.ญ.ริญญารัตน์ โชติสุริยศรีกุล
23 9965 ด.ญ.รติดา ฟุ้งสายชล
24 9966 ด.ญ.วรัสยา ปาสาจัง
25 10057 ด.ญ.กัญญาภัสร์ หน่อม๊อก
26 10165 ด.ช.พสธร โชคพลาสิน
27 9968 ด.ช.ภูวิศ บุตษรา
28 9970 ด.ช.พิชญุตม์ ลันทาลุนัย
29 9973 ด.ช.ปริวัฒน์ ธนภูวจิรไพศาล
30 9974 ด.ช.กฤตภพ พระพิชิต
       
 Summer  2015 K.G.2 E
ที่ IDNO. ชื่อ-สกุล
1 9975 ด.ญ.กัญจน์ณัฎฐ์ ขจิตวงศ์
2 9976 ด.ญ.ณัฎฐณิชชา อัครวุฒิวงค์
3 9984 ด.ญ.มาธวี ดวงระหงษ์
4 9986 ด.ช.เตชิต รังสิริภาณุวัฒน์
5 9988 ด.ญ.ชรัญชิดา เจรณาเทพ
6 9990 ด.ช.ปัณณวิชญ์ เอี่ยมมหาลาภสกุล
7 9991 ด.ญ.พิชญธิดา ทั้งสว่างวงษ์
8 9992 ด.ญ.ปทิตตา ธนาฐิติเดชา
9 10002 ด.ช.กวิน ปราการพิทักษ์
10 10004 ด.ญ.ปภาวรินทร์ ควรสุวรรณ
11 10006 ด.ญ.ภัทธิรา เกษสวัสดิ์
12 10009 ด.ช.กันต์รพี วงษ์หงษ์กุล
13 10179 ด.ช.พสธร พรรณะ
14 10184 ด.ญ.จิณณ์ณิชา วงศ์หวังจันทร์
15 10185 ด.ญ.ภีมณารา พัฒน์พิทักษ์กุล
16 9993 ด.ช.ชัยรัชต์ แขหินตั้ง
17 9996 ด.ช.ณัฐภูมิ ขุนชนะ
18 9999 ด.ช.นรภัทร เทียมคำ
19 10014 ด.ช.พงศธณัชญ์ พรมสมบัติ
20 10015 ด.ญ.ศิรภัสส์ กุยแก้ว
21 10016 ด.ญ.ณัฐรินีย์ อริยานนท์
22 10017 ด.ช.ธนธารา เกษตรภิบาล
23 10020 ด.ญ.พัณณิตา โคตรเงิน
24 10022 ด.ญ.ศุภิสรา พรมชัยศรี
25 10023 ด.ช.ณัฐกรณ์ เหงียน
26 10024 ด.ช.ปณณทัต อึ้งสำราญ
27 10026 ด.ญ.สิริพิชชญา กลิ่นษร
28 10028 ด.ช.พงษ์พิพัฒน์ พุ่มพวง
29 10031 ด.ญ.กฤตยพัชร บถดำริห์
30 10032 ด.ญ.ปาณิสรา สถาพร
       
 Summer  2015 K.G.2 F
ที่ IDNO. ชื่อ-สกุล
1 10033 ด.ญ.ญาณิศา สุขะปิณฑะ
2 10038 ด.ช.ฑฤษกนก ศรวัฒนา
3 10039 ด.ญ.ณัฐณิชา ศุภนิมิตวาสนา
4 10043 ด.ช.เตชินท์ อินทวัฒน์
5 10045 ด.ญ.อรณิชา ทวีเศรษฐ
6 10046 ด.ญ.ปริณดา ภิรมย์
7 10052 ด.ช.วีรวิชญ์ ชัยสิทธิ์ศักดิ์
8 10053 ด.ช.เฉลิมชัย หมู่สกุล
9 10055 ด.ญ.กัณฑกานต์ โหว
10 10056 ด.ญ.กัญญาภัค หน่อม๊อก
11 10063 ด.ช.กฤษฎา พิมทอง
12 10216 ด.ญ.ณัฐกมล รุ่งนิรันดร์กุล
13 10058 ด.ช.พระอาทิตย์ กลิ่นจันทร์หอม
14 10061 ด.ช.เกียรติศักดิ์ พิพัฒน์เวช
15 10072 ด.ญ.ธัญพิชชา เพชรน้ำหนึ่ง
16 10073 ด.ช.เตชทัต มะลิวรรณ
17 10076 ด.ญ.ธนัญญา วงศ์ศรีเผือก
18 10080 ด.ญ.ทักษิอร สุดสน
19 10081 ด.ญ.วีร์สุดา ตติยานุภาพ
20 10082 ด.ช.นราวิชญ์ ติขะกุล
21 10086 ด.ช.วิทวัฒน์ ชูจิตร์
22 10088 ด.ญ.ทิพย์ธารา รัตนพันธุ์เกษม
23 10148 ด.ญ.ธรัณญพร โสมาบุตร
24 10186 ด.ญ.ณัฐธยาน์ ตันตระสุวรรณ
25 10193 ด.ช.นราวิชญ์ พุฒวันเพ็ญ
26 10197 ด.ช.ภัทรคุณ ลิ้มชัยเจริญ
27 10198 ด.ญ.ศวัสพร กุศลรส
28 10205 ด.ญ.พนัชกร จันทรา
29 10212 ด.ช.กิตติพิชญ์ ศรีอุดม
       
 Summer  2015 K.G.2 G
ที่ IDNO. ชื่อ-สกุล
1 10034 ด.ช.ธาฤทธิ์ หงิมห่วง
2 10218 ด.ช.วรกันต์ พรพุทธิชัย
3 10248 ด.ญ.ศุภมาศ ใหญ่สวัสดิ์วงษ์
4 10251 ด.ช.นวภัทร คำมะโนชาติ
5 10253 ด.ญ.ชัชชญา สุขศรีเมือง
6 10272 ด.ญ.ปรัชญานันท์ กุลวรรธธเนษฐ์
7 10281 ด.ช.ศิวกร อาชีพดี
8 10285 ด.ช.ธนวัชญ์ อ่อนฤทธิ์
9 10316 ด.ช.ธนกร วังหอม
10 10330 ด.ช.ญาณกร จิรมหาสุวรรณ
11 10332 ด.ญ.อัยยรัตน์ พันธราช
12 10267 ด.ช.กิตติภณ เสมเจริญ
13 10389 ด.ญ.กวินธิดา พจนอารี
14 10399 ด.ญ.สมิตานันฒ์ นามวัง
15 10401 ด.ณ.ณวีริทร์ธมา กุลสวัสดิ์
16 10407 ด.ช.เตชินต์ จักรนอก
17 10442 ด.ช.ศิวะ พิมพ์พันธ์
18 10470 ด.ช.พัสกร ปิเลี่ยน
19 10478 ด.ญ.พัชรวรรณ เจนดง
20 10479 ด.ช.พชร แพรพริ้วงาม
21 10490 ด.ญ.ธันญ์วี พุกดี
22 10493 ด.ญ.อารยา นิ่มนวล
23 10510 ด.ญ.พิมพ์มาดา โตคงทรัพย์
24 10512 ด.ช.ธีร์ฟ้า พรมมารักษ์
       
 Summer  2015 K.G.2 H
ที่ IDNO. ชื่อ-สกุล
1 10586 ด.ญ.เอื้อการย์ ชำนาญรัมย์
2 10591 ด.ญ.ชยาฎา ตะคามจันทร์
3 10654 ด.ญ.ทิชา ศรีไพจิตร์
4 10675 ด.ญ.ณปภัสร วงศ์จิตราภรณ์
5 10676 ด.ช.ณวรัฎ วงศ์จิตราภรณ์
6 10694 ด.ญ.ลักษิกา เรืองแสงศรี
7 10710 ด.ช.กรภัทธ์ ปุณยาพงศ์แพทย์
8 10743 ด.ญ.สิริมันตา แก้วขาว
9 10759 ด.ญ.ภัทราพร คังสุวรรณ
10 10771 ด.ช.จิรทีปต์ มุสโซ่
11 10903 ด.ช.ธันยพงศ์ ป่าเหล็ก
12 10910 ด.ช.ภูมิพัฒน์ อัง
13 10917 ด.ญ.ปุณยนุช มูลวงษ์
14 10927 ด.ญ.ภาริษา นอร์ท
15 10930 ด.ญ.กฤตชญา อาจเจริญ
16 10934 ด.ญ.พิมพ์นิภา

ยิ่งยง