รายชื่อนักเรียน Summer 2015

Summer 2015 K.G.3 A
ที่ IDNO. ชื่อ-สกุล
1 8792 ด.ญ.ปณิฏฐา เจริญสุวรรณ
2 8793 ด.ช.องศา ประเสริฐศรี
3 8800 ด.ช.ปาณัช ตั้งบัณฑิต
4 8802 ด.ช.อัศนโรจน์ เตียวงศ์สมบัติ
5 8805 ด.ญ.มนนัทร ปานอินทร์
6 8808 ด.ช.พลวรรธน์ เสนะสกุล
7 8813 ด.ช.ปัณณทัต จอนจันทึก
8 8815 ด.ช.ณวิญญ์ วิทยากร
9 8817 ด.ช.ธีรพชญ์ เตศิริ
10 8818 ด.ช.ชยพล สุภอมรพันธุ์
11 8822 ด.ญ.ระรินทิพย์ วัฒนพงศภรณ์
12 8830 ด.ช.อาคิรา ลุ้งบ้าน
13 8831 ด.ช.เตชินท์ ศรีขจรลาภ
14 9152 ด.ญ.กวินธิดา ศรีวานิชภูมิ
15 9166 ด.ญ.สุพรรษา จำเริญ
16 10040 ด.ช.ธนกร วัฒนาโชคเจริญ
17 8837 ด.ช.สรวิชญ์ อาจแก้ว
18 8839 ด.ญ.นฤษร รักษาพันธุ์
19 8846 ด.ช.พชร ปิติพัฒน์
20 8883 ด.ช.ศุภกฤต พันธูมาศ
21 8906 ด.ญ.จิดาภา วิริยะจิตสมบูรณ์
22 8927 ด.ญ.กิ่งกาญจน์ ศักดิ์อรุณชัย
23 8944 ด.ช.อธิภัทร นิธิจิรภัทร
24 8964 ด.ช.พศวีร์ โชคพลาสิน
25 9159 ด.ช.วรยุทธ ตติยานุภาพ
26 9281 ด.ญ.รมิดา ศรีฟ้า
27 9282 ด.ช.กวินท์ภัทร์ อารยะสุขวัฒน์
28 9847 ด.ญ.ณัฐิดา ไชยมงคล
29 10048 ด.ญ.ณฐภัทร ชัยมูลมั่ง
30 10331 ด.ญ.ณัชชารีย์ เลิศโฆษิตพิศาล
       
Summer 2015 K.G.3 B
ที่ IDNO. ชื่อ-สกุล
1   ด.ช.ณัฐนันท์ ทิมกระจ่าง
2 10496 ด.ช.คุณาธิป จันทร์เอิบ
3 8987 ด.ช.ภาวิช ผดุงขันธ์
4 8993 ด.ช.ภูวภัทร สังข์สาลี
5 8995 ด.ญ.ธนภร เจนศุภเสรี
6 8996 ด.ญ.อริสรา สบายใจ
7 8997 ด.ญ.พอเพียง กิตติวรพิพัฒน์
8 9019 ด.ญ.อลิน แลผดุง
9 9031 ด.ช.กฤตพจน์ รอดบน
10 9038 ด.ญ.ภัทรณัฐ ธนูธรรมาคูณ
11 9054 ด.ญ.ทิชยารัตน์ เหล็กสูงเนิน
12 9059 ด.ช.ณฤณิต รัฏฐกรณ์
13 9063 ด.ช.ดนัยพัชร สุขใจดี
14 9091 ด.ช.เจษฎา ผ่องใส
15 9118 ด.ช.ธนกฤต กิตติลักษมานนท์
16 9120 ด.ช.ไบรอัน กันตดนย์ รูทเทิ้น
17 9211 ด.ช.ณัฐชนน มั่นวาจา
18 9234 ด.ช.กันตภณ เกิดสวัสดิ์
19 9236 ด.ญ.พิชญาภัค เกตุหนองพ้อ
20 9266 ด.ญ.อริสรา มนัสถาวร
21 9271 ด.ญ.วิรัลพัชร ศิริรัตนสุวรรณ
22 10060 ด.ญ.ชญาดา ธีรวงศ์กิจ
23 10432 ด.ญ.อคิราห์ พูนวรรณกุล
24 10491 ด.ช.ภูริวัฒน์ ทิวาพัฒน์
25 10514 ด.ช.ศรายุทธ สยอง
26 9273 ด.ญ.กัญญภัสส์ กุลจิราเวโรจน์
27 9274 ด.ญ.ณัฐนันท์ บัณฑิตวรภูมิ
28 9279 ด.ช.สุทธะวิชญ์ เดชนุ่น
29 9287 ด.ช.ธนภัทร ชุติโสวรรณ
30 9292 ด.ญ.กัลยะณัฏฐ์ ศรีบ้านโพน
       
Summer 2015 K.G.3 C
ที่ IDNO. ชื่อ-สกุล
1 9293 ด.ญ.เจนิสตา ละวรรณา
2 9298 ด.ญ.ชลนิภา เปล่งศรีนิพนธ์
3 9299 ด.ญ.ณชเล ชัยประสิทธิ์
4 9300 ด.ญ.มนรดา โยธาวงค์
5 9303 ด.ญ.ทิญาดา บุญมาเลิศ
6 9250 ด.ช.พัสกร ตรงแสงปัญญา
7 9648 ด.ช.กรณ์ เฉวียงวาศ
8 9671 ด.ช.รฐนนท์ เมตตา
9 9758 ด.ช.ปิยังกูร โอฬาร์กิจ
10 9560 ด.ช.ชนกันต์ วิริยะ
11 9305 ด.ญ.วรรีร์ เอลิซาเบท เดบิทเช
12 10246 ด.ช.สิรวิชญ์ นวลสมศรี
13 10273 ด.ญ.ปัญญาวีย์ กุลวรรธธเนษฐ์
14 9307 ด.ช.ภูริ เกษสุคนธ์
15 9310 ด.ญ.กนกพร มะโรงมืด
16 9316 ด.ช.อิฐิเดชร์ ปรึกษากร
17 9317 ด.ช.ศุภากร ขุนรักษ์
18 9321 ด.ญ.ธัญรดา เหมือนศรี
19 9328 ด.ญ.กัญญพัชร กุละตุลา
20 9331 ด.ช.ธนาศักดิ์ แสงสว่าง
21 9337 ด.ญ.กรภัทร เลิศถวิลจิร
22 9676 ด.ญ.ธนัญชนก เรืองมะเริง
23 9744 ด.ช.อนาวิน เกื้อศิริกุล
24 9749 ด.ญ.กัลย์สุดา เพชรเสมอใจ
25 10051 ด.ช.สิรวิชญ์ ดอกไม้
26 10051 ด.ช.ปีรติ ปถังกรกิจ
27 9345 ด.ญ.วิชญาพร วรรณโภสพ
28 9346 ด.ช.สุกฤษฏิ์ พูลเกษ
29 9355 ด.ญ.พาขวัญ กอสิริขจร
30 9357 ด.ญ.ธาวินี อำไพกุลวัฒนา
       
Summer 2015 K.G.3 D
ที่ IDNO. ชื่อ-สกุล
1 9358 ด.ญ.เมธาพร สำโรงทอง
2 9361 ด.ช.สุวิศิษฏ์ ครองสมบัติ
3 9364 ด.ญ.ชีวารัตน์ สุนทรชาตะพงศ์
4 9366 ด.ช.พีรพัฒน์ สิงห์เสือ
5 9376 ด.ช.กานดิศ เศวตดิษ
6 9379 ด.ช.พชรธร แซ่หลง
7 9380 ด.ช.ณัฐธกรณ์ ธนโชคศิริรัตน์
8 9907 ด.ช.จิรายุ น้อยมีเจริญ
9 9595 ด.ญ.ภัชพิชชา ยิ้มดี
10 9387 ด.ญ.ภัทรวีร์ นวลแก้ว
11 9389 ด.ช.เมธาสิทธิ์ คำเห็น
12 9392 ด.ช.อานนท์ แซ่หว่อง
13 9395 ด.ช.ชลกร เที่ยงธีระธรรม
14 9400 ด.ช.ภาณุวิชญ์ ครุฑบางยาง
15 9401 ด.ญ.ปณิดา คงปาน
16 9403 ด.ช.กฤษฎ์ อรรถลังรอง
17 9404 ด.ช.พลชพลาธิป บุญชาญ
18 9407 ด.ญ.วรินทร์ณิชา ทวีธนเสฎฐ์
19 9408 ด.ช.ปุณณกฤษฏิ์ ชัยสุนทรโยธิน
20 9409 ด.ช.พงศพัศ รัตนอุดมพงษ์
21 9410 ด.ช.กฤศวรรธน์ ไกรสรศิวเวท
22 9416 ด.ญ.พราว ภาคพิเศษ
23 9418 ด.ช.ศิวากร อรุณรักถาวร
24 9705 ด.ช.ปกรณ์เกียรติ ลาดไทยสงค์
25 9424 ด.ช.วิศิษฐ์พล ศิริเวชภัณฑ์
26 9427 ด.ญ.ศรัณย์พร ลิ้มชูวงศ์
27 9429 ด.ช.ณัฐพงษ์ ติมินทระ
28 9430 ด.ช.ขวัญชัย เกศวหงส์
29 9432 ด.ญ.จิราภา อาอิดะ   โบคเนอร์
30 9433 ด.ช.นรุตม์พล สุวณิช
       
Summer 2015 K.G.3 E
ที่ IDNO. ชื่อ-สกุล
1 9435 ด.ญ.พัทธ์ญาณินท์ ไชยพิทักษ์
2 9441 ด.ญ.ภาขวัญ นาโสก
3 9442 ด.ญ.ปรวรรณ พงโศธร
4 9452 ด.ช.เพชร ธาราพิตร
5 9742 ด.ญ.อภิชญา ยิ่งสั้ว
6 10395 ด.ช.คริสวัต เพชรดี
7   ด.ช.ฟาเบียร์ ชองเกอนา
8 9462 ด.ญ.พลอยนภัส พงษ์สุพัฒน์
9 9464 ด.ช.ธนะวรรธน์ ธนวัฒนสถิต
10 9469 ด.ช.กฤษฎิ์ สุขศรีเมือง
11 9471 ด.ช.อัครพงษ์ จันทร์เพ็ญ
12 9477 ด.ช.สรดิษ จรรยา
13 9478 ด.ญ.เขมินทรา หมั้นการ
14 9483 ด.ญ.ธมลวรรณ เธียนวัฒนกุล
15 9486 ด.ช.คัมภีร์ แก้วประเสริฐ
16 9506 ด.ญ.มณีรัตน์ ปิ่นแก้ว
17 9531 ด.ช.ธนเดช ปิติวิโรจน์
18 9553 ด.ช.ณชพล วีระกูล
19 9563 ด.ช.ฌิญณวุฒิ ชายแก้ว
20 9739 ด.ญ.เบญญาภา ดวงใส
21 9806 ด.ญ.แพรวชญาน์ พลีสุดใจ
22 10224 ด.ช.สุวิศิษฏ์ นุชประไพ
23 10412 ด.ญ.ธนธรณ์ พวยอ้วน
24 10434 ด.ช.ธิตินันท์ รสจันทร์
25 9567 ด.ช.ชยพัทธ์ เสมอใจ
26 9577 ด.ญ.กัญญาณัฐ เกตุงาม
27 9588 ด.ช.รชต ชาติธนานนท์
28 9594 ด.ญ.ภิรัญญา บุตนัย
29 9597 ด.ช.ณฐกฤต หลำเจริญ
30 9619 ด.ช.ฐานพัฒน์ ประพาศพงษ์
       
Summer 2015 K.G.3 F
ที่ IDNO. ชื่อ-สกุล
1 9625 ด.ญ.พัทรศยา ดอนลาดลี
2 9628 ด.ญ.ญาณัจฉรา พรรณศิลป์
3 9634 ด.ช.ดนัยณัฐ โนนใหญ่
4 9636 ด.ช.ปัณณวิชญ์ นิธิกุลวราวัฒน์
5 9650 ด.ญ.มามิ โมซึเมะ
6 9655 ด.ช.สิรวิชญ์ เลี้ยงรัตนานนท์
7 9664 ด.ญ.พิชามล ไผ่แก้ว
8 9851 ด.ช.คงคา แอนโทนี แว๊กเนอร์
9 9955 ด.ญ.อิงค์ณิสา โพธิ์พิจิตร
10 9062 ด.ช.ณปภัช ศิรวัฒนากุล
11 9283 ด.ญ.ชัญญา อภิรมย์เดช
12 9288 ด.ญ.กัญญาภัทร แสงทอง
13 10390 ด.ญ.พรรณอร แซ่ภู่
14 10377 ด.ญ.อชิรญา แซ่น้า
15 9499 ด.ช.ธนภัทร อินทรศร
16 9500 ด.ช.ปัญญาเดช ปานดำ
17 9335 ด.ญ.พัชรมณี จิรวังศานนท์
18 9443 ด.ช.เฉลิมพล สาระโสภณ
19 9291 ด.ญ.ณัฐจิรา อิ่มสบาย
20 9290 ด.ช.มาร์โก้ไมเคิล แม็คเมอร์เรย์
       
Summer 2015 K.G.3 G
ที่ IDNO. ชื่อ-สกุล
1 10588 ด.ญ.นันท์นภัส ศักดิ์คุณาวุฒิกุล
2 10662 ด.ช.คีริน หลาวทอง
3 10752 ด.ญ.ภัทรแพรทิพย์ จงเกรียงไกร
4 10836 ด.ช.ศิรา อารยะกุล
5 10881 ด.ญ.มนัสนันท์ จรัสจิรากร
6 10905 ด.ญ.พิชชานันท์ ถิรวัฒน์วรกุล
7 10909 ด.ช.ณัฐภาส จงประทีป
8 10932 ด.ช.อนวัช แช่มช้อย
9   ด.ญ.พิมพ์ชนก สัมมานนท์