รายชื่อนักเรียน Summer 2015

 

 Summer  2015 G.1A
ที่ IDNO. ชื่อ-สกุล
1 8058 ด.ญ.นันทัชพร ศิริวัฒน์
2 8104 ด.ญ.อรวรินทร์ สิงห์เสือ
3 8119 ด.ช.จีรวัฒน์ อมรวิโรจน์กุล
4 8205 ด.ช.ปุณณเมธ วงเวียน
5 8207 ด.ช.วรัชญ์ พินิจกุล
6 8213 ด.ญ.สุพิชชา ธนูธรรมาคุณ
7 8216 ด.ช.เกียรติพัทธ์ ทองประเสริฐ
8 8229 ด.ญ.อโนมา อู่ทรัพย์
9 8231 ด.ญ.พิมพ์มาดา เลิศวิริยกิจ
10 8239 ด.ช.ดลรชต เพชรจำนงค์
11 8269 ด.ญ.ญาณภัทร สันฐาน
12 8272 ด.ช.กลวัชร สามเสน
13 8277 ด.ช.ธนกร วงศ์ศรีเผือก
14 8278 ด.ช.เบญจมิน อามีล
15 8280 ด.ช.เอมอนแมทธิว กลีสัน
16 8634 ด.ช.ปวรินทร์ ชาญปราณีต
17 8745 ด.ญ.ณิชาภา โรจน์วรดิลก
18 9212 ด.ช.นิติธร โคทอง
19 9214 ด.ญ.อมีนา อาฮามา แอลเอ็นอัลบัวอิเนียน
20 9314 ด.ญ.จรรยวรรณ ลีลายนะ
21 9339 ด.ช.เสฏฐพงศ์ หาผลทรัพย์
22 9398 ด.ญ.สุพิชฌาย์ พรหมนุชานนท์
23 9259 ด.ญ.ชาคริยา หงิมห่วง
24 8284 ด.ช.จักริน อ่องรัตนา
25 8386 ด.ช.ปฐพี มหามงคล
26 8398 ด.ญ.ณัฏฐณิชา วัฒนากรแก้ว
27 8628 ด.ช.สิรภพ ไพศาสตร์
28 9196 ด.ญ.ธนภร บุญเรืองขาว
29 8616 ด.ญ.ณิชมน รมมนตรี
       
 Summer  2015 G.1B
ที่ IDNO. ชื่อ-สกุล
1 9972 ด.ช.วรภพ แสงวิโรจน์พัฒน์
2 9056 ด.ช.ชนะเอก พลวิภาต
3 8422 ด.ช.ฐิติภวัฐ เส็งประเสริฐ
4 9121 ด.ช.ชลิต จำเริญ
5 9125 ด.ญ.พัชรณัฐ ปานเกต
6 8636 ด.ญ.แพรไพลิน พฤกษ์แสงสุภร
7 8639 ด.ญ.ธัชวรัตม์ อินทวัฒน์
8 8640 ด.ญ.ปราณัสมา ประทุมไข
9 8643 ด.ช.จิรพัฒน์ เรืองโชติวิทย์
10 8644 ด.ญ.พรหมัญฎา พราหมณ์ชู
11 8652 ด.ญ.คณัสวรรณ ศรีโปฎก
12 8656 ด.ญ.ฑริตญา คงเกียรติไพบูลย์
13 8661 ด.ญ.รดามล พุทธรัก
14 8663 ด.ญ.กัญญาพัชร สังข์สุริยะ
15 8666 ด.ช.ธนบดี คำนาค
16 8673 ด.ญ.เฌอกาญจน์ เรียนประยูร
17 8674 ด.ญ.ศรัณพร ศิริวงค์
18 8678 ด.ช.ปภัสสร์สวัสดิ์ ชัยศิริ
19 8685 ด.ญ.ณัชชา สว่างพงษ์
20 8684 ด.ญ.เปรมปวีร์ หาเรือนสาสน์
21 9580 ด.ญ.ศิริพร แซ่เล้า
22 8965 ด.ญ.วิชญาดา อาษาสะนา
23 9692 ด.ช.แทนคุณ พวงพรศรี
24 8689 ด.ช.สิรวิชญ์ เจนศิริศักดิ์
25 8690 ด.ญ.เมลิศา ศิษย์โรจนฤทธิ์
26 8692 ด.ช.ชัยพันธุ์ บริบูรณ์ศรี
27 8693 ด.ญ.พิมพ์ชณก จันทร์เฉลี่ย
       
 Summer  2015 G.1C
ที่ IDNO. ชื่อ-สกุล
1 8695 ด.ญ.อรปรียา อมรปาน
2 8698 ด.ช.พชร ภาษาดี
3 8699 ด.ญ.สิริกัญญา โพธิพานิช
4 8702 ด.ญ.ชัญญานุช สิงหประเสริฐกูล
5 8704 ด.ญ.สวิตตา ตู้ประกาย
6 8705 ด.ญ.ชนัญธิดา มีจั่น
7 8713 ด.ญ.นันท์นภัส ชื่นจิตร
8 8714 ด.ญ.พัชริดา อารมคง
9 8716 ด.ช.ชลาธิป เลิศกิจจา
10 8717 ด.ญ.แก้วมณี วงษ์สุวรรณ์
11 9233 ด.ช.ภูบดินทร์ ทับไชย
12 9240 ด.ญ.พรธิดา แจ่มใส
13 9241 ด.ช.กวินแฮร์แบท โบคเนอร์
14 10000 ด.ช.จิณณ์ เกรโกรี มิลส
15 10044 ด.ญ.พิชญาภา รัตนวรพาณิชย์
16 8718 ด.ช.นันทพงศ์ ทัศนศรี
17 8720 ด.ญ.ณัฏฐา พานิชการ
18 8721 ด.ญ.ชุติกาญจน์ พรสาโรจน์
19 8724 ด.ญ.ชิดชนก มูลชนะ
20 8731 ด.ช.ปวีณ สิงหา
21 8732 ด.ช.สุวิจักขณ์ แย้มโรจน์
22 8737 ด.ญ.ปิ่นทิพย์ ปิติเลิศคุณา
23 8741 ด.ช.ธนวรรธน์ บุญปลูก
24 8746 ด.ญ.ณัฎฐาธิดา โพธิ์ไหม
25 8753 ด.ช.นนท์ปวิธ บูชาชนก
26 8755 ด.ญ.กนกรัชต์ เตชะวัณโต
27 8757 ด.ช.จิราโชติ จำเริญ
28 8766 ด.ญ.เมธาวินี โพธิ์ศาลา
29 8605 ด.ญ.นภัตสร บุญปก
       
 Summer  2015 G.1D
ที่ IDNO. ชื่อ-สกุล
1 8779 ด.ช.นพรุจ งิมสันเทียะ
2 8784 ด.ญ.ปะฏิปันโน ทองจำรูญ
3 8786 ด.ช.วชิรวิทย์ เล็กใจซื่อ
4 8814 ด.ญ.ภัคจิรา ภาระ
5 9596 ด.ญ.วัลยา ชัยมา
6 9826 ด.ช.อเล็กเซีย คริสเซ็น ริเวอโร
7 9136 ด.ช.ชยณัฐ นางาม
8 10167 ด.ช.ธนัทเดช สื่อประเสริฐสิทธิ์
9 8791 ด.ญ.พิชามญชุ์ สุวรรณมุณี
10 8797 ด.ช.นพรุจ ตันธนวิกรัย
11 8798 ด.ช.ณัฐดนัย หินอ่อน
12 8828 ด.ช.ธนดี อภิฉัตรสิริกุล
13 8841 ด.ช.ภาวัช พันธราช
14 8845 ด.ญ.กรกนก ชัชวาลย์
15 8852 ด.ญ.ภิญญดา เหมือนศาสตร์
16 8855 ด.ญ.ภัควลัญช์ ช่วงเสน
17 8872 ด.ช.กล้าภวิษย์ คนเกณฑ์
18 8875 ด.ช.ธีร์จุฑา ทองถวิล
19 8879 ด.ช.ศุภกร ประเสริฐสังข์
20 9077 ด.ญ.วราภรณ์ บุญอินทร์
21 9197 ด.ญ.ภัสธารีย์ วีระกมลพงศ์
22 9618 ด.ญ.พรรณพัชร ณ นคร
23 9627 ด.ช.ธนกฤต ปะสาวกา
24 9854 ด.ญ.พิณประภา ศักขินาดี
25 9852 ด.ญ.พาขวัญ ชาญกิตติโชติ
26 10172 ด.ญ.สิริทรัพย์ เกตุคำ
27 10173 ด.ช.ฐิราชัย เกตุคำ
28 10650 ด.ช.นะโม รอยท์แมน
       
 Summer  2015 G.1E
ที่ IDNO. ชื่อ-สกุล
1 8884 ด.ญ.กุลสตรี ศรีสงคราม
2 8885 ด.ญ.จิรัชยา ชูสังข์
3 8901 ด.ญ.ไอริญ ศึกขะชาติ
4 8904 ด.ญ.ชวัลพัชร พุฒหอม
5 8915 ด.ช.ศิริวัฒน์ หมากสุข
6 8916 ด.ช.กิตติภพ เพียรเลิศวรกุล
7 8921 ด.ญ.เนเปียร์ สุขแก้ว
8 8929 ด.ญ.ณัฐมนธ์ เอี่ยมมหาลาภสกุล
9 8933 ด.ญ.พิณลดา เหรียญตระกูลชัย
10 8938 ด.ญ.ชิดชนก โคตรกว้าง
11 8940 ด.ช.ธนกฤต นพพิบูลย์
12 9785 ด.ช.ณัฐวัศ ส่งศิริฤทธิไกร
13 9755 ด.ช.ณฐปกร ศรีลาวงษ์
14 10262 ด.ช.ภัทร   จับพิมาย
15 8782 ด.ญ.ธนันพัชร์ กวินทิพยกุล
16 8819 ด.ช.ศรัณวัชร์ เตชเศรษฐพงศ์
17 8820 ด.ญ.พรปรินทร์ เตชภรณ์วิวัฒน์
18 8948 ด.ช.ณัฐภูมิ คงมี
19 8952 ด.ญ.โชติกา ธานีสอน
20 8959 ด.ญ.แทนขวัญ นาคจันทร์
21 8978 ด.ญ.ฐิตาภา ชีวินรติพร
22 8984 ด.ญ.ภัทรานิษฐ์ พิมลวิชยากิจ
23 8991 ด.ช.คณิศร แดนทอง
24 9009 ด.ช.จิรภัทร แซ่ตัน
25 9036 ด.ญ.สุธาสินี ขอผลกลาง
26 9037 ด.ช.กรวิชญ์ รัตโส
27 9046 ด.ช.ชญานันต์ ติญานันต์
28 9652 ด.ญ.วริญสีนี แก้วกฤษฎางค์
       
 Summer  2015 G.1F
ที่ IDNO. ชื่อ-สกุล
1 10525 ด.ช.ปรมะ เพชรนิลบุตร
2 10527 ด.ช.เฉิน ซิง หลิว
3 10528 ด.ญ.เฉิน ซิน หยาง
4 10531 ด.ญ.อรอริสรา แสงสว่าง
5 10534 ด.ช.วิวัฒนชัย ชุมขาว
6 10564 ด.ช.พนธกร หลำแสงกุล
7 10565 ด.ญ.กชพรรณ กิตวิทยานุกิจ
8 10577 ด.ช.สาริศ น้อยสุวรรณ
9 10602 ด.ช.ชวาลณัฏฐ์ พลังสุริยะ
10 10626 ด.ช.ธัตชุภัฐธ์ สุวราจีรวัฒน์
11 10635 ด.ช.ศุภกร ธนประเสริฐวงศ์
12 10668 ด.ญ.พรนภัส อินทรสร
13 10670 ด.ญ.ไอรินทร์ วัฒนโรจน์นิธิ
14 10695 ด.ญ.ชนนิกานต์ เรืองแสงศรี
15 10733 ด.ญ.กานต์ธีรา ชูประจง
16 10772 ด.ช.กฤต ธีรติธนาวัฒน์
17 10781 ด.ญ.ปัณฑาวีย์ สุวรรณศรี
18 10788 ด.ช.กษิดิ์เดช มณีโชติ
19 10796 ด.ญ.ภัทรลภา สุวรรณรินทร์
20 10802 ด.ช.พัชรเมศร์ บุญยรัตน์เอกธนา
21 10804 ด.ช.คีรัน วิลเลี่ยม สวีท
22 10810 ด.ช.รชต บามขุนทด
23 10814 ด.ญ.ชนิสรา พันทะไชย
24 10815 ด.ช.พสิษฐ์ ชโลทรปิตุพงศ์
25 10817 ด.ช.พศิน วโรพิเชฐสรรค์
26 10827 ด.ญ.กวินทิพย์ พนาคุณากร
27 10828 ด.ญ.ขวัญนภา ศิริวงษ์
28 10834 ด.ช.ศิระวุฒิ จันทร์ศิริ
       
 Summer  2015 G.1G
ที่ IDNO. ชื่อ-สกุล
1 10838 ด.ช.ณฐกร เบญจศาสตร์
2 10841 ด.ช.จิรายุ จีปน
3 10844 ด.ช.ตับลีฆ ดงบัง
4 10854 ด.ญ.นพพร สุคนธสุขกุล
5 10855 ด.ช.พันธกานต์ สุขวรรณ
6 10858 ด.ช.เกียรติศักดิ์ มีลาภ
7 10859 ด.ญ.สิปาง อมรดลใจ
8 10865 ด.ญ.ภาพิมล นันทศรี
9 10867 ด.ญ.พัชรภร หนูดำ
10 10868 ด.ช.ธีร์ศิวัช พิชัยจารุเวศ
11 10877 ด.ช.กิตติธัชช์ มณฑาทอง
12 10880 ด.ญ.จิตตานันท์ จรัสจิรากร
13 10884 ด.ญ.ชวัลลักษณ์ เนตรประเสริฐ
14 10898 ด.ช.นิธิศ ไพบูรณ์
15 10901 ด.ช.ปิติโชค อ้นแดง
16 10902 ด.ญ.ณัฏฐณิชชา อัครเศรษฐยศ
17 10904 ด.ช.วชิรวิทญ์ ก้อนจันทร์
18 10906 ด.ญ.วชิรญาณ์ เขียวนอก
19 10911 ด.ช.ร่มธรรม เวชบรรยงรัตน์
20 10915 ด.ญ.ภคพร วงศ์พิทักษ์ทอง
21 10925 ด.ญ.ทัศนาลัย ศรีทอง
22 10929 ด.ญ.กิตติ์วรา อาจเจริญ
23 10937 ด.ญ.อรุณรัตน์ คำบุญ
24 10949 ด.ช.จิรกร ไชยช่วย
25   ด.ช.ฟู่หงษ์  
       
 Summer  2015 G.1H
ที่ IDNO. ชื่อ-สกุล
1 9022 ด.ช.ธัณย์เทพ เพ็ญแสวง
2 9923 ด.ช.นิธชคุณ ปานนิยม
3 10311 ด.ญ.เบญญาภา แก้วประดิษฐ์
4 10431 ด.ช.ธาวิน  โก
5 10438 ด.ช.บุญชนะ พิทักษ์เทพสมบัติ
6 10465 ด.ช.ชินวุฒิ แสงส่งไพศาล
7 10473 ด.ช.อเล็คซานเดอร์ ดีจอง
8 10481 ด.ช.รัชกฤต ซื่อสกุล
9 10495 ด.ช.เรืองโรจน์ มั่งกลาง
10 10494 ด.ช.นพดร แซ่หลง
11 10497 ด.ช.ธีฆเดช จักรบุตร
12 8294 ด.ช.ณฐ พุทธวรรณะ
13 9842 ด.ช.ชยุตพงศ์ หลำพรม
14 9072 ด.ช.ธัญญพัฒน์ อมรพันธุ์ปิติ
15 8681 ด.ช.ณัฐวัฒน์ เตียงกูล
16 8715 ด.ช.ภูวิศ กันภัย
17 10049 ด.ญ.อัจติมา นิลประสิทธิ์
18 8730 ด.ช.ณฐกร เนตรระกาศ
19 8840 ด.ญ.ปัทมพร โฉมวงษ์
20 8913 ด.ญ.ปาณิศา ศรีเอี่ยม
21 8920 ด.ช.ชยางกูร สมรักษ์
22 10282 ด.ช.อดิเทพ ทองมี
23 8265 ด.ญ.คาเอะ พิณไพเราะ   คิตามูระ
24 8310 ด.ช.ภรัณยู ดาระอินทร์
25 8317 ด.ญ.กชวรรณ นิลศิริ
26 8973 ด.ช.วรวัฒน์ แย้มเหมือน
27 8990 ด.ช.ภัทร  เบนนิดิคท   คัสติลโล
28 9192 ด.ญ.ธมนวรรณศจี นามวัง
29 9184 ด.ช.ณภัทร กองรัมย์