รายชื่อนักเรียน Summer 2015

 

Summer 2015 G.2 A
ที่ IDNO. ชื่อ-สกุล
1 8186 ด.ญ.ลภัสรดา กวินทิพยกุล
2 8199 ด.ญ.อัจริญา พงศ์จิรพันธุ์
3 9448 ด.ช.ญาณสิทธิ์ พิทักษ์สืบผล
4 9533 ด.ญ.กัลยากร สุจริต
5 9633 ด.ช.ดนุนัย โนนใหญ่
6 8028 ด.ช.ปวเรศ ศิลาบุตร
7 8036 ด.ญ.ธัญญ์ธวัล ภิรมย์สิทธิ์
8 8043 ด.ญ.มลิสาเมอรี่ แม็คเมอร์เรย์
9 8056 ด.ญ.พิชชาพร สุทธิชัยโชติ
10 8552 ด.ช.พัฒนศักดิ์ พยอมใหม่
11 9174 ด.ช.ณาศิส ดวงเวียง
12 9695 ด.ญ.โคะโคะโนะ ทองแพง
13 10447 ด.ช.ธนกฤต โฉมสอาด
14 8074 ด.ช.ศรันย์ชัย เธียรพจน์
15 8093 ด.ช.ภวินท์ อุปัญญ์
16 8096 ด.ญ.ธัญชนก มูลศรี
17 9912 ด.ช.จักริน พัฒบุตร
       
Summer 2015 G.2 B
ที่ IDNO. ชื่อ-สกุล
1 8106 ด.ช.ปภังกร แดงค้ำคุณ
2 8179 ด.ญ.ธิดาทิพย์ ปิติเลิศคุณา
3 8747 ด.ญ.พิมพ์พิชชา ณรงค์รักเดช
4 9856 ด.ญ.ณิชนันทน์ นนท์ชนะ
5 9859 ด.ช.ภคิน สุทธิเดชาธรณ์
6 9861 ด.ญ.ณัฐณิชา วัฒนะกิจ
7 9952 ด.ญ.พลอยนภัส บุญยรัตน์เอกธนา
8 10011 ด.ญ.อริสา ธรฤทธิ์
9 10018 ด.ช.ไกรวิชญ์ บุญช่วย
10 8206 ด.ญ.ภวิษย์พร ธิติรัตน์สุนทร
11 8210 ด.ญ.ภัททิยา ปรักมาส
12 8218 ด.ช.ก้องภพ ปราการพิทักษ์
13 8221 ด.ญ.พัชราภรณ์ นาคาชิม่า
14 8232 ด.ช.ธัชพล กิมโสม
15 8261 ด.ญ.ณัฐิดา ปานมณี
16 8263 ด.ช.เหมรัตน์ ชัยสิกุล
17 10112 ด.ญ.ชนากานต์ เกษมทาง
18 10123 ด.ญ.จิตต์จุฑา เจียรพุฒิ
       
Summer 2015 G.2 C
ที่ IDNO. ชื่อ-สกุล
1 10150 ด.ช.จิรเมธ คุ้มทรัพย์สิริ
2 10177 ด.ช.ประติมากร ลือกระจ่างธรรม
3 8282 ด.ญ.เขมจิรา ปานอินทร์
4 8288 ด.ญ.ชญาดา ชาญสูงเนิน
5 8418 ด.ญ.สรียา วิทยานนท์เอกทวี
6 8894 ด.ญ.พิชชาภรณ์ พุ่มผกา
7 10183 ด.ญ.อริสรา ดั่งวัน
8 10190 ด.ช.ปาณชัย จันทร์แก้ว
9 8376 ด.ญ.ปทิตตา เรืองธิวัฒกุล
10 8382 ด.ญ.พิชญา เครือด้วง
11 8682 ด.ช.ชยากร เซี่ยงเห็น
12 8762 ด.ญ.โชติกาญจน์ เหลาคม
13 8399 ด.ช.ธนัช สร้อยมุกดา
14 8413 ด.ช.ณพิชญ์ น้ำทิพย์
15 8438 ด.ญ.นงนภัส ทองขาว
16 8446 ด.ช.สุทธิภัทร โพธิ์สุข
17 8447 ด.ญ.สุชาวดี อินทร์ชัยศรี
       
Summer 2015 G.2 D
ที่ IDNO. ชื่อ-สกุล
1 10306 ด.ญ.สุมณี ดำนาคแก้ว
2 10310 ด.ช.ชุติเทพ ไกรสำโรง
3 8497 ด.ช.ณภัทร ลักษณ์เชื้อวงศ์
4 8512 ด.ญ.กชพรรณ อรรถลังรอง
5 8527 ด.ญ.สุกัญญา ปรีเปรม
6 8565 ด.ช.ทิวากร ทรัพย์ทวี
7 8566 ด.ญ.เอริตา พฤกษา
8 8573 ด.ญ.ณภัทร ปลักกระโทก
9 8607 ด.ช.คเชนทร์ บิลลิง  เกตุคำ
10 8608 ด.ญ.กุลปรียา พิมทอง
11 8609 ด.ญ.ภัทริกา สโมสร
12 8611 ด.ญ.ศุภรดา จันทรมนตรี
13 8675 ด.ญ.จุฑามาส โกยทรัพย์
14 8943 ด.ญ.กมลวรรณ สายเสน่ห์
15 9163 ด.ญ.ศุภสิริ สีบุญเรือง
16 10352 ด.ญ.นิษา ติรกิจสุนทร
17 10404 ด.ช.วชิราวุธ คงนวล
18 10426 ด.ช.ซูวอน    ปาร์ค
       
Summer 2015 G.2 E
ที่ IDNO. ชื่อ-สกุล
1 9249 ด.ช.กวินกานต์ ทัศนะ
2 9699 ด.ช.รณกร แซ่หย่าง
3 9884 ด.ช.เควิน โกวะประดิษฐ์
4 8107 ด.ญ.อารณีย์ โออนันต์
5 8108 ด.ญ.อุษณีย์ โออนันต์
6 8274 ด.ญ.พรสวรรค์ เลิศจันทรางกูร
7 8285 ด.ญ.นัทธ์ชนัน พุ่มพวง
8 8303 ด.ญ.วรัชยา ทวีสัตย์
9 8320 ด.ญ.พิชชาภา เชื้อใจ
10 8328 ด.ญ.เพ็ญพิชชา เธียรวัฒนกุล
11 10222 ด.ช.จิรภัฑร ศรีธวัชวงศ์
12 10229 ด.ช.ภูริณัฐ ฮิอุระ
13 10653 ด.ญ.พลอยไพลิน โพสังหิรัญ
14 8339 ด.ช.วัชรวีร์ ชนะธรรมมาพร
15 8372 ด.ช.แววปราชญ์ เนียนพากย์
16 8380 ด.ช.โรเบิดร์ หวัง
17 10243 ด.ช.อธิวัฒน์ เหมภูมิ
18 10778 ด.ช.ปฏิพน เขียวณรงค์
19 10818 ด.ญ.พิชามญชุ์ แน่นจวง
20 10856 ด.ช.ดิมิตรีออส จาลาฟราส
21 10876 ด.ญ.บัณฑิตา ตันแผ้ว
22 10879 ด.ช.ชยพล สุทธิรักษ์
23 10914 ด.ญ.หทัยชนก วงศ์ทักษ์ทอง
24 10922 ด.ช.เมธาวิน มุจนะมลทิล
25 8159 ด.ช.รัฐสภา หงษามนุษย์