รายชื่อนักเรียน Summer 2015

 

 Summer 2015 G.3 A
ที่ IDNO. ชื่อ-สกุล
1 7379 ด.ญ.พิมนภา อนุรักษ์วงศ์ศรี
2 7383 ด.ช.ภัทรดนัย สบายใจ
3 7386 ด.ญ.ปรียนันท์ ซูกิมูระ
4 7391 ด.ช.ตวิษ เอกจักรตรา
5 7401 ด.ญ.กุลนาถ เลิศถวิลจิร
6 7412 ด.ช.ภัทร นาคอาภา
7 7589 ด.ญ.สุวิชญาน์ กังเจริญ
8 9484 ด.ญ.ปาริฉัตร ฟองชะนะ
9 9639 ด.ญ.ธัญชนก โชคไมตรี
10 7423 ด.ช.กันต์ ตั้งบุญไมตรี
11 7424 ด.ญ.อัญชิสา ชื่นพลี
12 7428 ด.ญ.ธมนวรรณต์ บุญญนันท์
13 7437 ด.ญ.ชณิตา ก่อเกียรติเจริญ
14 7438 ด.ญ.พิชญาภา พิชัยจารุเวศ
15 7446 ด.ช.วีรวัฒน์ มาน
16 7486 ด.ญ.นันทิตา แตงหอม
       
 Summer 2015 G.3 B
ที่ IDNO. ชื่อ-สกุล
1 7518 ด.ช.ธัชกฤตย์ หนูสุข
2 7519 ด.ช.ภูริณัฐ ศรีวิทยารักษ์
3 7520 ด.ญ.ภัทรีดา ศรีวิทยารักษ์
4 7908 ด.ช.เจสไมเคิล สุนทร
5 9340 ด.ช.กิตติ์ดนัย ทรัพย์ศิริ
6 9343 ด.ช.ไทยเดิม ธีระโรจนพงษ์
7 9359 ด.ช.วชิรวิชญ์ ชัยหาญ
8 9561 ด.ญ.อิสรีย์ ทองคำ
9 9598 ด.ช.อัฑฒกร นวลแก้ว
10 10220 ด.ญ.พิมพ์มาดา จำเนียร
11 7499 ด.ช.สุวพัชร คู่เพ็ชร์งาม
12 7502 ด.ญ.ณภัทร นาครทรรพ
13 7564 ด.ช.ธนกฤต วัฒนากูล
14 7573 ด.ช.กิตติวัฒน์ ศิริวัฒน์
15 7582 ด.ญ.วรินดา พินิจกุล
16 8387 ด.ช.ธเมธ จิรวรพนธ์
       
 Summer 2015 G.3 C
ที่ IDNO. ชื่อ-สกุล
1 8625 ด.ช.ชานน เฉลิมขวัญโสภาค
2 9481 ด.ช.พชรพล รังษีสกรณ์
3 9489 ด.ญ.อจิรภาส์ ตันหยงมาศกุล
4 9626 ด.ญ.นามิค พาลีบัตร
5 7522 ด.ช.ศิวกร พิมานคำ
6 7524 ด.ญ.ณัฏฐ์เณรี บุลภรณ์ชญานนท์
7 7532 ด.ญ.ณิชาภัทร ทรงจอหอ
8 7552 ด.ญ.เปมิกา ชลพันธุ์
9 7553 ด.ญ.ณัฐณิชา ไวกสิกรณ์
10 7597 ด.ช.ผดุงศักดิ์ ส้มแก้ว
11 7599 ด.ช.ปัญญากร วราภักดิ์
12 7702 ด.ญ.สรณ์สิริ สว่างพัฒนกุล
13 9375 ด.ญ.กชพร หนูฉิม
14 7631 ด.ช.ณภัสวัศ แซ่ย่าง
15 7632 ด.ช.ธฤตวัต มะลิวัลย์
16 7640 ด.ช.ชานน ครองสิริฤทธิ์
       
 Summer 2015 G.3 D
ที่ IDNO. ชื่อ-สกุล
1 7641 ด.ญ.ดวงกมล วิทยานนท์เอกทวี
2 10239 ด.ญ.ยูวลัยลักษณ์ อีงาราชิ
3 7676 ด.ญ.เบญญาภา อินทร์รุ่ง
4 7686 ด.ญ.ฐิติภา ฐาปนกุลศักดิ์
5 7690 ด.ช.พิชญุตม์ นพพิบูลย์
6 7709 ด.ช.ปัณณวัฒน์ เลขนาวิน
7 7742 ด.ญ.นภัสร กิตติกุลพิทักษ์
8 8322 ด.ญ.พรรษสรณ์ ศิริฤทธิชัย
9 8331 ด.ช.ภูเมธ เรวัตธราธร
10 8518 ด.ญ.จริภิญา หมื่นทัน
11 10277 ด.ญ.สรัลรัตน์ อุบลเลิศ
12 7720 ด.ช.ธีรเมธ พราหมหีด
13 7762 ด.ช.กันตพงศ์ ไพศาสตร์
14 7766 ด.ช.ศุภวิชญ์ จีระประภากาญจน์
15 7773 ด.ช.ปวริศ ฉั่ววิเชียร
16 7786 ด.ญ.นัฐกฤตา ชาวนาดอน
       
 Summer 2015 G.3 E
ที่ IDNO. ชื่อ-สกุล
1 7788 ด.ช.ปรมินทร์ สมบัติบุญ
2 7797 ด.ช.ศุภกร หงษ์จร
3 7802 ด.ช.จรรยวรรธน์ ลีลายนะ
4 7816 ด.ญ.มนสิชา อรุณพงษ์
5 9178 ด.ช.ปรานนท์ ยิ่งคำนึง
6 10196 ด.ช.พิตติกร ไตรรัตนานุรักษ์
7 7887 ด.ช.พัชรดนัย สุขใจดี
8 9444 ด.ช.ปิยธร ธนประเสิรฐวงศ์
9 7484 ด.ช.เจษฎาพงศ์ กิจผกามาส
10 7948 ด.ญ.ริต้า เมืองปลอด
11 8026 ด.ญ.นิชาวดี จิรพงษ์ธนกุล
12 8153 ด.ช.เจตนิพิฐ สินวิสิฐโสภณ
13 8622 ด.ช.ธัญพิสิษฐ์ ศิริเวชภัณฑ์
14 9161 ด.ญ.ณีย์ขวัญ วัฒนาโภคยกิจ
15 9476 ด.ช.พชร เตชบวรเกียรติ
       
 Summer 2015 G.3 F
ที่ IDNO. ชื่อ-สกุล
1 7380 ด.ญ.ปาลิตา จงเจริญ
2 7396 ด.ญ.ภัทรนันท์ ทัศนศรี
3 7594 ด.ญ.ธัญฌ์ริชญา เจียวิริยบุญญา
4 7521 ด.ญ.นัชชา แขหินตั้ง
5 7497 ด.ช.ชุติพัฒน์ นาควิโรจน์
6 8977 ด.ช.กิตติพัฒน์ กิตติลักษมานนท์
7 9731 ด.ญ.ปณัชชา เอื้อทรัพย์กวิน
8 10422 ด.ญ.ณิชาภัทร ลิมปิสวัสดิ์
9 7744 ด.ช.ธีระวัช พุกดี
10 7791 ด.ญ.พราวเดือน น้ำดอกไม้
11 7803 ด.ญ.แพรวดาว น้ำดอกไม้
12 9956 ด.ช.เอื้ออังกูร โพธิ์พิจิตร
13 10420 ด.ญ.กัญญาพัชร เลิศศิลป์
14 7830 ด.ช.ชลนิพัฒน์ ยังเจริญ
15 7837 ด.ช.ภัทรศรัณย์ ขำอิน
16 9458 ด.ช.ชิระวัฒน์ ชมภูหล้า
17 10427 ด.ญ.เยิน จู  ปาร์ค
18 7952 ด.ช.พศวีร์ ชัยพงศ์ประเสริฐ
19 9459 ด.ช.กัษณะ ปรีชานันท์
20 10649 ด.ช.ภูวเดช พุ่มสุวรรณ
21 10790 ด.ช.สรรพศาสตร์ ทองแถม ณ อยุธยา
22 10831 ด.ญ.อรพรรณ ลัดเล็ง
23 10896 ด.ช.ภูมิรพี เก่งสาริกิจ
24 10908 ด.ญ.ฉัตราสิริ ไชยหานิชย์