รายชื่อนักเรียน Summer 2015

Summer 2015 G.4 A
ที่ IDNO. ชื่อ-สกุล
1 6791 ด.ญ.ณิชาภัทร ทองเลิศ
2 6795 ด.ช.ชีวาพัฒน์ จันทรภักดี
3 6799 ด.ช.ณัชพล พูนนายม
4 6809 ด.ญ.ศลิศา ศิษย์โรจนฤทธิ์
5 6815 ด.ช.ธีรเมธ เพชรน้ำหนึ่ง
6 10504 ด.ช.ภูริช สัปโท
7 6816 ด.ญ.ซากิ นากามิชิ
8 6818 ด.ญ.จุฑามาศ สันฐาน
9 6825 ด.ญ.ณัชชา ตั้งบัณฑิต
10 6842 ด.ญ.รัตน์ฐาภัทร เผือกบางนา
11 6843 ด.ญ.ภัทรวดี หินซุย
12 6847 ด.ช.ปภังกร สุวรรณอำไพ
13 6942 ด.ช.จีรวิชญ์ สุขฉ่ำ
14 7277 ด.ญ.วิมพ์วิภา เจริญชัยกรณ์
15 8848 ด.ช.ธนิสร ดีชู
16 9581 ด.ญ.จิรนุช แซ่เล้า
17 6863 ด.ช.คณพศ ศรีมงคล
18 6872 ด.ช.เกริกก้อง ไชยลา
       
Summer 2015 G.4 B
ที่ IDNO. ชื่อ-สกุล
1 6881 ด.ญ.ณัฐกานต์ เปรมบุญญาธร
2 6883 ด.ญ.รวิ พุทธวรรณะ
3 6884 ด.ช.กันต์ศักดิ์ สามเสน
4 6890 ด.ช.ปกป้อง ชั้นประเสริฐ
5 7603 ด.ญ.อมลรุจี ศิริพิพัฒน์
6 8358 ด.ช.ณัฐนันท์ ลีลารุจิเจริญ
7 8711 ด.ช.ศรวิส จิรายุดุลย์
8 8722 ด.ช.พีรวัส สุขสุวรรณ์
9 6897 ด.ช.วงศ์วรรธน์ เทพไอยบุตร
10 6902 ด.ญ.ทิพากร ศรีปัญญารัตน์
11 6913 ด.ช.สรัล รัตนพันธุ์
12 7370 ด.ญ.ณัฐชา ศรีสุไชย
13 8366 ด.ช.ธีธวัช ยอดอินทร์
14 8966 ด.ช.ธนาลักษณ์ อัศวพิสิฐกุล
15 6654 ด.ญ.พรนภัส ครองสิริฤทธิ์
16 6938 ด.ญ.ธัญญรัศม์ กวินทิพยกุล
17 6952 ด.ช.สรณ ซุกลา
18 8988 ด.ญ.ณัชชา ฉินทสงเคราะห์
       
Summer 2015 G.4 C
ที่ IDNO. ชื่อ-สกุล
1 10175 ด.ช.ภคพล ชวนศรีโชค
2 6992 ด.ช.บวรพัฒน์ รัตนพงษ์เกียรติ
3 7005 ด.ญ.จิตร์อนงค์ เตชะอารีวงศ์
4 7006 ด.ช.ปุญญ์ ปัทมารางกูร
5 7011 ด.ช.ธนบดี ป้องสา
6 8610 ด.ช.ภัทรพงศ์ สโมสร
7 10237 ด.ญ.ธนาพร คำหล่อ
8 7048 ด.ช.สุกฤษฎิ์ ชัชวาลย์
9 7060 ด.ช.จักรภัทร รัตนนาม
10 7064 ด.ช.สรวิศ ฉั่ววิเชียร
11 7077 ด.ช.ปริพัฒ ทองมา
12 7078 ด.ช.วนิชานนท์ จิรพงษ์ธนกุล
13 8992 ด.ญ.กฤตยา รุจิวัชรโอฬาร
14 9069 ด.ญ.อารียา ทัศนชัยสิทธิ์
15 9748 ด.ช.ภรัญญู สุรบัณฑิตกุล
16 10275 ด.ช.สิริณัฏฐ์ ปีวิเศษกุลเดช
17 6915 ด.ญ.สุมลทิพย์ จันทมิตร
18 7448 ด.ญ.ชุติกาญจน์ เดชกำธร
       
Summer 2015 G.4 D
ที่ IDNO. ชื่อ-สกุล
1 8909 ด.ญ.ณิชาพัชร์ บุญเฟื่องฟู
2 9137 ด.ญ.อรหทัย ใจเที่ยง
3 9784 ด.ช.ธีรเมท อัครปรีชาชาญ
4 7149 ด.ช.ไรอันจิโรม กลีสัน
5 7155 ด.ญ.พรปวีณ์ อึ้งสำราญ
6 7171 ด.ช.วัชรวิศว์ อ่อนสนิท
7 7181 ด.ช.ภูมิวิศว์ ชัยวชิระศักดิ์
8 7183 ด.ช.ธนพงษ์ วราสภานนท์
9 7875 ด.ญ.นันธิดา พิน
10 8017 ด.ช.กฤษฎิ์ภูมิ เทพทวี
11 9849 ด.ช.ณัฐวิชช์ สุขประเสริฐธนดี
12 7185 ด.ช.คมน์วิทย์ กลิ่นสุวรรณ
13 7188 ด.ญ.ชญานนท์ ทองทวี
14 7193 ด.ช.กันต์ธีภพ สุดนิยาย
15 7215 ด.ช.วงศธร กลิ่นสอน
16 7224 ด.ญ.อนามิกา ทาวัน
17 9786 ด.ช.ภูดิศ โสมาบุตร
18 9913 ด.ช.กานต์นิธิ ลี
       
Summer 2015 G.4 E
ที่ IDNO. ชื่อ-สกุล
1 10408 ด.ญ.ณัฐวรา ผลโพธิ์
2 8764 ด.ญ.เขมณัฏฐ์ ทวีธนเสฏฐ์
3 8861 ด.ญ.นภัค รัศมิทัต
4 8863 ด.ญ.รวิพร ประโรกิจจักร์
5 8923 ด.ช.กุลเชษฐ์ ใจบัว
6 8953 ด.ญ.พาขวัญ ชูชัยสุวรรณศรี
7 8955 ด.ช.ธนกฤต ธนะชานันท์
8 9023 ด.ช.ภรัณยู วีระกูล
9 9039 ด.ช.ร้อยล้าน นวลสมศรี
10 9087 ด.ช.กิตติพัศ หงษ์สุวงศ์
11 9175 ด.ญ.กัญจน์ญาดา โกละกะ
12 9186 ด.ญ.ธนภรณ์ สังข์นาค
13 9261 ด.ช.ญาณวิชญ์ จิรมหาสุวรรณ
14 10263 ด.ช.พชรสนันท์ ภชรวัตรสนันท์
15 7086 ด.ญ.วีรินทร์ดา เอื้องธนาโรจน์
16 8019 ด.ญ.เพชรลดา เทพบันทม
17 9076 ด.ช.โภคิน บุญอินทร์