รายชื่อนักเรียน Summer 2015

 Summer 2015 G.5A
ที่ ID NO. ชื่อ - สกุล
1 6145 ด.ญ.กันตพร แช่มสวัสดิ์
2 6147 ด.ญ.นงนภัส เฮียงหลี
3 6534 ด.ญ.ศุภสุตตา ตั้งปัญญารัช
4 6702 ด.ช.ศุภวิชญ์ วัดสาทร
5 9173 ด.ช.ศิรวิทย์ ดวงเวียง
6 9855 ด.ญ.ณฐนนท นนท์ชนะ
7 10238 ด.ช.ธนธัส คำหล่อ
8 10242 ด.ช.พงศธร เหมภูมิ
9 6160 ด.ช.ปิยังกูร เทียนกระจ่าง
10 6172 ด.ช.กานต์ บุญมา
11 6173 ด.ญ.ธัญญาภัทร์ ธนวัฒนสถิตย์
12 6174 ด.ช.ปริญญ์ พงศ์จิรพันธุ์
13 6179 ด.ช.ไทคิ นากามิชิ
14 6185 ด.ญ.นฤมล จาง
15 6586 ด.ญ.จิณณพัตส์ เทพรัตน์
16 6650 ด.ช.ปวีร์วัศ หาเรือนสาสน์
17 6964 ด.ช.สรรค์สุข สุขเย็น
18 7574 ด.ช.บุญพิทักษ์ บุณยะมาน
19 8286 ด.ญ.นารา  พาลีบัตร
20 6188 ด.ช.ชลากร บริบูรณ์ศรี
21 6685 ด.ญ.อภิสมัย ไมตรีนุกุล
22 7430 ด.ญ.ชนิดาภา กิจผกามาส
       
 Summer 2015 G.5B
ที่ ID NO. ชื่อ - สกุล
1 8309 ด.ช.วรปรัชญ์  วาปี
2 8864 ด.ช.ปัณชญา ศรีสารสกุล
3 8945 ด.ช.ก้องวิภู ขาวงาม
4 10245 ด.ช.ภาณุ งามเฉลียว
5 10411 ด.ญ.วรินทร์ กิจการอุดม
6 10042 ด.ญ.สุปรียา วัฒนาโชคเจริญ
7 6256 ด.ญ.วรวลัญช์ กองจินดา
8 6260 ด.ช.สุกฤษฎิ์ มีกลิ่นหอม
9 6264 ด.ช.พัสกร วิชิตชาญ
10 6265 ด.ญ.พิมพ์มาดา ตาฬวัฒน์
11 6274 ด.ช.ปานธง พัวพิมลรัตน์
12 6279 ด.ช.ก้องภพ ตั้งบุญไมตรี
13 6280 ด.ช.ชณัญ โทวาณิชกุล
14 6283 ด.ช.พงศ์พิสุทธิ์ อ่องเพ็ชร์ 
15 6289 ด.ช.ณัฐดนย์ จุลนวล
16 7273 ด.ช.ธรรมปกร คชาชีวะ
17 6295 ด.ญ.กวีกานต์ หมั้นการ
18 6296 ด.ญ.ธัญญรัตน์ อุ่ยประพัฒน์
19 6307 ด.ช.ภัทรกร อุปัญญ์
20 6163 ด.ช.วีรวุฒิ มาน
       
 Summer 2015 G.5C
ที่ ID NO. ชื่อ - สกุล
1 8236 ด.ช.ญาณาธิป  เอกประยูร
2 6409 ด.ช.ณัฐกิตติ์ แช่มดารา
3 8571 ด.ญ.วรุณกาญจน์ กิตติวงศ์ไกร
4 9179 ด.ญ.ณิรชา ยิ่งคำนึง
5 6353 ด.ญ.นันท์ณภัส มะโนมั่น
6 6355 ด.ญ.ณิชารีย์ วระคำ
7 6356 ด.ช.สิรภพ เติมสินพิบูล
8 6359 ด.ญ.ณัฏฐิกาภัค สุขฉ่ำ
9 6366 ด.ช.ปพนธีร์ เกศทับทิม
10 6653 ด.ญ.ไอรัก สุวรรณแสงโรจน์
11 6666 ด.ช.อชิระ พรพุทธิชัย
12 10286 ด.ญ.กนกวรรณ พงศ์นุรักษ์
13 10289 ด.ญ.ชนาภา รวยรื่น
14 6388 ด.ญ.ฐปนรรฆ์ ปานเพ็ชร์
15 6389 ด.ญ.วิรดาภรณ์ พรมชาติ
16 6403 ด.ช.ชัชพิมุข มีจัน
17 6424 ด.ช.เบญจามินทร์  สมบัติบุญ 
18 6644 ด.ญ.วรันธร สัตยาวุฒิพงศ์
19 8031 ด.ญ.อชิรญาณ์  หรรษคุณาฒัย
20 7409 ด.ญ.แอนนา สเมทส์
       
 Summer 2015 G.5D
ที่ ID NO. ชื่อ - สกุล
1 8054 ด.ช.ธนธัช  รักษาสัตย์
2 8068 ด.ญ.ลีนา  กาฎีโรจน์
3 6407 ด.ช.ชยภัทร บุญมาชู
4 6458 ด.ญ.ณัฐนรี ติมินทระ
5 6478 ด.ช.ปารณัท ธนสกุลชัย
6 6482 ด.ช.ปรเมษฐ์ พราหมหีด
7 6485 ด.ญ.พรกมล วิทยามณีกร 
8 6487 ด.ญ.ภัสสร ฤาชาเกียรติกุล
9 6723 ด.ช.กฤศ ศรีสังข์
10 6759 ด.ช.อภิมงคล นุศาจารย์
11 7053 ด.ช.ตรีเพชร วงศ์ประเสริฐ
12 8126 ด.ญ.ไอริสา  พุทธิปิลันธน์
13 8155 ด.ญ.นลินทิพย์  ชาง
14 8680 ด.ช.ขุนพล มณีสุข
15 9614 ด.ช.ชนกันต์ เจริญพร
16 6661 ด.ช.วิชชา งิมสันเทียะ
17 6390 ด.ญ.ณิชาภา สุขเกษม
18 6398 ด.ญ.วีราพิมพ์ สุวรรณวานิชกุล
19   ด.ช.สุพรีม ลาภกิตติเจริญชัย
       
 Summer 2015 G.5E
ที่ ID NO. ชื่อ - สกุล
1 10315 ด.ญ.ชวิศา วรรณรัตน์
2 6503 ด.ญ.เบญจลักษณ์ เธียรวัฒนกุล
3 7352 ด.ช.ธาราเทพ น้ำดอกไม้
4   ด.ญ.สุนิศา แสงทรัพย์
5 7033 ด.ญ.พรไพลิน ชุณหคันธรส
6 7152 ด.ช.กฤษณ์ดนัย บุญช่วย
7 7203 ด.ญ.ลลิตา ดำรงเกียรติสกุล
8 6773 ด.ญ.แคทลีน หวัง
9 8450 ด.ช.พงศ์ปณต เกตุหนองพ้อ
10 8461 ด.ช.อภินัทธ์ งามกมล
11 9661 ด.ช.พุฒิพงศ์ มิตรธรรมพิทักษ์
12 10337 ด.ช.ชาตรี ตรีวิเชียร
13 7410 ด.ญ.โซฟี สเมทส์
14 7878 ด.ญ.ปุณยภรณ์ รักสาส์นเจริญผล
15 6607 ด.ช.เสฏฐพงศ์ นิ่มระวี
16 6309 ด.ช.พุฒิพงศ์ ภูรินันท์ศรี
17 6317 ด.ช.ธนภัทร์ นาคอาภา
18 6742 ด.ช.เมธัส วิทยานนท์เอกทวี
19 6775 ด.ช.ณภัสดล แซ่ย่าง
20 7865 ด.ช.อัลลัน สุนทร