รายชื่อนักเรียน Summer 2015

รายชื่อนักเรียน Summer ปีการศึกษา 2558 


Summer 2015 Pre.K.G. A
ที่ IDNO. ชื่อ-สกุล
1 10543 ด.ญ.ปัทมา ลี
2 10589 ด.ญ.นภัสนันท์ ศักดิ์คุณาวุฒิกุล
3 10622 ด.ญ.ภูผา สุจริต
4 10632 ด.ญ.ปารมี สูตะบุตร
5 10656 ด.ญ.บุญญิศา เด่นพงศ์พันธุ์
6 10659 ด.ช.สกลวรรธน์ พุ่งมณีสกุล
7 10686 ด.ช.วรินทร ศิริกิจพาณิชย์กูล
8 10690 ด.ช.พงษ์พิศุทธิ์ อุ่นพงษ์
9 10691 ด.ญ.อลันตา เสริมสวัสดิ์
10 10697 ด.ช.เรียว รัชตะ อีงาราซิ
11 10698 ด.ช.ภรัณ ลีลารุจิเจริญ
12 10699 ด.ช.ศุภณัฐ ดีนาน
13 10700 ด.ญ.ชัญญา จันทรขนิฐ
14 10701 ด.ช.วชิรวิทย์ ศรยินดี
15 10702 ด.ช.ณฐพัทธ์ รตโนภาส
16 10703 ด.ญ.อารยา โพธิสิตา
17 10704 ด.ญ.ณัฐกฤตา ตั้งปัญญารัช
18 10705 ด.ช.ภัทรพล สุขเสถียรพาณิชย์
19 10706 ด.ญ.พิชชาภา พิพัฒนางกูล
20 10707 ด.ญ.กันต์กนิษฐ์ สกุลชัยพฤกษ์
21 10708 ด.ญ.อริสรา ลักษณะ
22 10709 ด.ช.ฐิติรัตน์ ทรัพย์สุคนธ์
23 10711 ด.ญ.กรกันยา ปุณยาพงศ์แพทย์
24 10712 ด.ช.พิตติวรรธน์ ไกรสรศิวเวท
25 10713 ด.ญ.สุชาวดี ครุฑบางยาง
26 10714 ด.ญ.พิมพ์ลดา รัตนอุดมพงษ์
27 10715 ด.ญ.เมลาณี พัววิไล
28 10716 ด.ช.ปรัตถกร คงคชวัน
29 10717 ด.ช.พิชยะ สังข์นาค
30 10718 ด.ญ.ลภัสรดา จำปาศร
       
Summer 2015 Pre.K.G. B
ที่ IDNO. ชื่อ-สกุล
1 10719 ด.ช.ภาสพฤกษ์ ชื้อนิธิไพศาล
2 10720 ด.ช.นนทกูล คชนิล
3 10811 ด.ญ.ธัญพิชชา ยั่งยืน
4 10721 ด.ญ.พิชญา สดใส
5 10722 ด.ญ.ภูษิตา จิราธิวัตร์
6 10724 ด.ญ.ลบุณฑริกา มิคีมาศ
7 10725 ด.ญ.ฉัตรทิวา บุญเชิด
8 10726 ด.ช.ศุภากร อินทรประสาท
9 10727 ด.ญ.รดาศา รักวงษ์ฤทธิ์
10 10728 ด.ช.ชยุต เอกธราวัฒน์
11 10729 ด.ญ.กมลพร ประพฤติดี
12 10730 ด.ญ.รมิดา สังข์นาค
13 10731 ด.ญ.นิษฐากานต์ ศิลป์ตระกูล
14 10732 ด.ช.คริส ชนาธิป รูทเทิ้น
15 10735 ด.ช.ธีรภัทร พิศิษฎ์สังขกุล
16 10736 ด.ช.ฤทธิชัย ศรีชัยพฤกษ์
17 10737 ด.ช.ธีรโชติ เจนประกอบกิจ
18 10738 ด.ช.ชยุต เหลืองยวง
19 10739 ด.ช.ภูวเนศวร์ มัลลิกากาญจน์
20 10740 ด.ญ.ปฐมาภรณ์ จูเจริญ
21 10744 ด.ญ.แอลิสา เพชรประเสริฐ
22 10745 ด.ญ.นภัค พันธูมาศ
23 10747 ด.ญ.ปัญญาพร สมสอาด
24 10750 ด.ช.ธีรพิชญ์ ธีรภาพธนารักษ์
25 10754 ด.ช.นภัสดล นันทพานิชย์
26 10756 ด.ช.ณัฏฐกลนนท์ เกิดสวัสดิ์
27 10757 ด.ช.กัมป์พล จำกัดสิน
28 10761 ด.ช.เทวคุณ อุดมพรพนารักษ์
29 10636 ด.ช.ภรินท์ มหัสถาวร
30 10942 ด.ช.จิรายุ ลาภปริสุทธิ
       
Summer 2015 Pre.K.G. C
ที่ IDNO. ชื่อ-สกุล
1 10765 ด.ช.จิราพัชร์ ศรีสวัสดิ์
2 10767 ด.ช.กองทัพ รุ่งเรือง
3 10770 ด.ญ.วิภาดา ทองผาย
4 10774 ด.ช.ณัฏฐ์ สว่างพงษ์
5 10776 ด.ช.ศุภมงคล สำโรงทอง
6 10777 ด.ญ.ปิ่นปีย์ นันทชัยพิทักษ์
7 10812 ด.ช.ธัญพิสิษฐ์ ยั่งยืน
8 10723 ด.ญ.ภูริตา จิราธิวัตร์
9 10748 ด.ช.สมาธิ สมสอาด
10 10782 ด.ญ.มัญชุพร พุ่มพวง
11 10783 ด.ญ.ธีรดาภรณ์ เนาวแก้ว
12 10792 ด.ญ.พบพร วณิชย์วรนันต์
13 10793 ด.ช.พระเดช บุญยิ้ม
14 10797 ด.ญ.กชพร วิเชียรธนทัต
15 10801 ด.ญ.ไอรดา นาควิจิตร
16 10807 ด.ญ.มุคศิญาณันท์ แจ่มใส
17 10808 ด.ช.กชฐณณ ฤทธิ์มหา
18 10813 ด.ช.เจตนิพัทธ์ สงค์ขภาพ
19 10822 ด.ช.อัศวิน เหมวิลัย
20 10824 ด.ช.สุวิจักขณ์ ดวงดารา
21 10825 ด.ช.ปรีติพัทธ์ พันธมุย
22 10826 ด.ช.พิชญวัฒน์ พิมพ์สาร
23 10829 ด.ญ.พาขวัญ วัฒนสารเสรี
24 10845 ด.ช.ภคมน เกื้อกิจ
25 10846 ด.ช.เหมวิช หมากสุข
26 10850 ด.ช.ลภัส เลี่ยวสมบูรณ์
27 10862 ด.ช.พิพัฒสกุล นามริต
28 10866 ด.ญ.จัสมิน ดักลาส
29 10872 ด.ช.ธรรม์ แก้วพิจิตร
30 10882 ด.ช.ราเต้ เมืองปลอด
       
Summer 2015 Pre.K.G. D
ที่ IDNO. ชื่อ-สกุล
1   ด.ช.รัชพล ชวาลมงคล
2 10883 ด.ช.ธาราภูมิ ไข่เปลี่ยน
3 10888 ด.ช.กรินทร์ ดาวสื่อ
4 10889 ด.ญ.ปกิตตา เอกอภิวงศกุล
5 10891 ด.ญ.เพ็ญพิชชา ศรีโพธิ์ช้าง
6 10894 ด.ญ.กฤตชญาดา สายชู
7 10899 ด.ช.อัครวินท์ สุขเกื้อ
8 10938 ด.ช.ปรัตถกร เจริญสุข
9 10939 ด.ญ.พิมพ์นารา ปานสง
10 10940 ด.ช.พงษ์พิชญ์ ไชยพิทักษ์
11 10943 ด.ญ.ณภัทร ลาภปริสุทธิ
12 10946 ด.ญ.พิชญ์สุดา จันทร์อำนวย
13 10944 ด.ญ.ภาวินี ตระการชาติไทย
14 10945 ด.ญ.ณดา แซ่ลี
15 10763 ด.ญ.พิชชาพร ชำนิไกร

Summer 2015 K.G.1 A
ที่ IDNO. ชื่อ-สกุล
1 10050 ด.ญ.พชรมน ลักษณ์กิจเจริญ
2 10059 ด.ช.ชิณากัณห์ ยุทธศักดิ์สมบุญ
3 10090 ด.ญ.อาคิเอะเพียรณี คิตามูระ
4 10091 ด.ญ.รินทร์ลดา ชาญปราณีต
5 10093 ด.ช.วีรภัทร รักษ์งาน
6 10097 ด.ช.อัศวิน โชคชัยวัฒนาศิริ
7 10098 ด.ญ.เอมีเชียร์ชา กลีสัน
8 10100 ด.ช.ราฟาเอลธนวัฒ โซเนียร์
9 10101 ด.ญ.ธัญญรัตน์ บุดนัย
10 10103 ด.ญ.นฤชรดา บุญรุ่งศิริธร
11 10104 ด.ช.อัครพงษ์ แสงประสิทธิ์
12 10105 ด.ช.จรรยภัทร์ ลีลายนะ
13 10106 ด.ญ.วรรณภา ทรัพย์ทวี
14 10108 ด.ช.ปณต เจริญสุวรรณ
15 10109 ด.ช.ภาคิน คำเห็น
16 10110 ด.ญ.โชติกา ตั้งสกุล
17 10113 ด.ช.ณิชพน พรศิริธนา
18 10114 ด.ช.ชานนท์ ผ่องใส
19 10116 ด.ช.อิทธิกร บุญมาเลิศ
20 10117 ด.ญ.นพัชญา แนะนวน
21 10092 ด.ญ.ปราณปริยา ณ ลำพูน
22 10455 ด.ญ.นภัสพรรณ สมบูรณ์ทรัพย์
23 10462 ด.ญ.ชนัญธิดา ไทยบุตร
24   ด.ช.ณัฐชนนท์ เสียงจันทร์
       
Summer 2015 K.G.1 B
ที่ IDNO. ชื่อ-สกุล
1 10120 ด.ช.ปิยะกาล สุวรรณมณี
2 10122 ด.ช.กรปณต สิงห์อานศรี
3 10126 ด.ญ.ชิชา โพธิ์ศรี
4 10127 ด.ญ.โยธิดา คำก๋า
5 10128 ด.ช.อิทธิ อิทธิเมธากุล
6 10130 ด.ญ.ปัณชญา ศรีลาภา
7 10132 ด.ช.รณกฤต วงศ์วิทิต
8 10133 ด.ช.ก่อบุญ ช่วยเกิด
9 10134 ด.ญ.สิราพัทธ์ เสมอใจ
10 10135 ด.ช.สรวัชญ์ อาจแก้ว
11 10137 ด.ญ.ปัณณิกา คณะโต
12 10138 ด.ช.นราวิชญ์ สินธารารักษ์
13 10139 ด.ญ.ญาโญ เหมเมือง
14 10141 ด.ญ.วีระสิริ ปะวิโน
15 10143 ด.ช.วรินทร อ่องรัตนา
16 10144 ด.ญ.ณัฐณิชา สันโดด
17 10146 ด.ช.พิชญะ ควรสุวรรณ
18 10147 ด.ช.คุณกร รุ่งเรืองสาร
19 10151 ด.ญ.ไอยลดา เรือนแก้ว
20 10154 ด.ญ.ธัญญ์ภัสวิคท เดบิทเช
21 10456 ด.ช.เดชภวัฒ ช้างทิม
22   ด.ช.ภากร พรรโษทก
23   ด.ช.รัชพล ชวาลมงคล
24   ด.ช.เตชินท์ เกตุคำ
25   ด.ช.โชติวัฒน์ นิลศิริ
       
Summer 2015 K.G.1 C
ที่ IDNO. ชื่อ-สกุล
1 10111 ด.ช.ภูริภัทร ดาระอินทร์
2 10192 ด.ญ.ชญานิศ เจียมสากล
3 10194 ด.ญ.พาขวัญ ศรีวรรณบุตร
4 10204 ด.ญ.ชนิดาภา เสรีกิตติกูล
5 10213 ด.ญ.สุธิดา กงทอง
6 10217 ด.ช.รัฐเขตร สุขโข
7 10295 ด.ช.ปรัชญ์ชวิน พูลถิน
8 10304 ด.ญ.ชนิสรา บุญมา
9 10325 ด.ช.ฐานพัฒน์ บุญสุข
10 10333 ด.ญ.ปวีณ์ธิดา ฐิติภัทรพิษิฐ
11 10335 ด.ช.กิตติกร จิตต์สนธิ
12 10348 ด.ช.ภัทรกร สุวรรณชาตรี
13 10398 ด.ญ.พิมพ์พิลดา ศิริวัฒน์
14 10443 ด.ช.ปัณณทัต ขาวผ่อง
15   ด.ญ.ชนิดาภา สารสุวรรณ
16   ด.ช.กฤษฎ์สุพงศ์ ธนวิภารัตน์
17   ด.ช.พลกฤต ซื่อสกุล
18 10526 ด.ช.เรนโบ รัตติกูล
       
Summer 2015 K.G.1 D
ที่ IDNO. ชื่อ-สกุล
1 010502 ด.ช.ภานุวัฒน์ โมกมี
2 010503 ด.ช.ภักดีธรณ์ ทรัพย์เนืองนอง
3 010506 ด.ญ.พลอยปภัส ยิ่งประเสริฐ
4 010507 ด.ช.คุณานนท์ สุขสมโภชน์
5 010519 ด.ญ.จิณห์จุฑา ช่วงเสน
6 010520 ด.ญ.นันทิชา เนตรชาย
7 010522 ด.ช.อินทัช ปริญญาประสาท
8 010523 ด.ช.อเล็กซานเดอร์ แฟรงค์เฟริ์ท
9 010524 ด.ช.กิตติภพ หลีชัยกูล
10 010532 ด.ญ.ณัชชาวีณ์ อภิรัศมีชัยกิจ
11 010533 ด.ญ.กัญญพัชร ติใหม่
12 010535 ด.ช.ชนชนม์ ท้วมประเสริฐ
13 010536 ด.ญ.กัญพัชญ์ ร่มรื่น
14 010537 ด.ช.ศตายุ คุณานุคุณ
15 010538 ด.ญ.ภัทรมน แสงประเสริฐ
16 010539 ด.ญ.สาริศา วิเชียรวัฒนาการ
17 010540 ด.ญ.สรัลดา รุจิโมระ
18 10541 ด.ญ.ธัญลักษณ์ โชติไกรสิทธิ์
19 10542 ด.ช.กฤตภาส อรรถลังรอง
20 10544 ด.ญ.ณัฐณิชา พรมา
21 10545 ด.ช.ธนิน โสนุช
22 10546 ด.ช.ปฏิพล ดำรงชัย
23 10547 ด.ญ.ธยาดา มูลศรี
24 10548 ด.ญ.ไอลดา อมรปาน
25 10549 ด.ช.ชัยนนท์ ขำวิจิตร์
26 10551 ด.ญ.นันท์นภัส ดอนลาดลี
27 10553 ด.ช.ภูวิศ ฉ่ำประพันธ์
28 10554 ด.ช.ธนบดี โจว
29 10555 ด.ช.ธีภพ อินบางยาง
30 10556 ด.ญ.อภิษฎา ตรีเงิน
31 10557 ด.ญ.นับทอง ธะนะวงศ์
32 10558 ด.ช.วรินทร บัวสุนทร
       
Summer 2015 K.G.1 E
ที่ IDNO. ชื่อ-สกุล
1 10559 ด.ช.กฤษฎิ์ แป้นพัฒน์
2 10560 ด.ช.นวินวิชญ์ พิมพ์สาลี
3 10561 ด.ญ.ปาณิช เปสลาพันธ์
4 10562 ด.ญ.นพรดา อุไรพันธ์
5 10563 ด.ญ.ชนิกานต์ เซ้า
6 10566 ด.ญ.อธิชนันท์ คำภูมี
7 10567 ด.ญ.กันยพัชร เอียดจุ้ย
8 10568 ด.ญ.จิรัชญา ธนานันทกิจ
9 10569 ด.ญ.ธัญพรลักษณ์ ไขสอาด
10 10570 ด.ญ.พิทยาภรณ์ พิชยานภากุล
11 10571 ด.ญ.นลณัฐินี คุณธรรมยิ่งยง
12 10572 ด.ช.ปกรณ์ธาดา ยาจิตต์
13 10573 ด.ญ.นภัสกร ผดุงสกลกิจ
14 10574 ด.ช.สุวิจักขณ์ เสี่ยงบุญ
15 10575 ด.ญ.พิชามญชุ์ เพ็ญงามดี
16 10576 ด.ช.อินทัช เดโชพิพัฒน์
17 10578 ด.ช.พัศพล โยควัฒน์
18 10579 ด.ช.ณัฏฐ์พัฒน์ เพ็ญราชา
19 10580 ด.ช.กันต์ธีร์ เรืองฤทธิ์
20 10581 ด.ญ.ณัฐศิกันต์ สิริวัชระเมตา
21 10582 ด.ช.นนทกร เขียวฉวี
22 10583 ด.ญ.ณัฐกฤตา ครองสมบัติ
23 10584 ด.ญ.รมินดา พุทธรัก
24 10585 ด.ช.ภูวณัฐ ธัญญาหาร
25 10587 ด.ช.ณัฐวิชย์ วิริยะวงศ์วิวัฒน์
26 10590 ด.ช.กฤชณัฎฐ์ ทับทิม
27 10592 ด.ช.กฤษฎา ปลอดพลัด
28 10594 ด.ญ.ณิชชาพัชญ์ ลาภมีประเสริฐ
29 10595 ด.ช.ศรีวิศาล มัลลิกากาญจน์
30 10596 ด.ช.สิรภัทร ชมภูสอ
31 10597 ด.ญ.เบญญาภา กมลนัทธ์ธนา
32 10598 ด.ญ.ชุติมันต์ แก้วมณี
       
Summer 2015 K.G.1 F
ที่ IDNO. ชื่อ-สกุล
1 10599 ด.ญ.ชุติกาญจน์ ปะวันนา
2 10600 ด.ช.ปุญญพัฒน์ พวงทอง
3 10609 ด.ญ.ณิชกุล เหมือนศรี
4 10174 ด.ช.ดีน มาร์ติน
5 10604 ด.ญ.ณัชกรลดา พระบำรุง
6 10605 ด.ช.วิชยุตม์ พร้อมจรรยากุล
7 10606 ด.ช.ดลภัค เลื่อนสุขสันต์
8 10607 ด.ช.ภูตะวัน ธาณาธะระนิต
9 10608 ด.ช.พรรธน์นล แก้วทอง
10 10610 ด.ช.ภูมิทัตต์ สุวรรณรูป
11 10611 ด.ญ.เพชรวารี ทองใบ
12 10613 ด.ช.ปัญญ์ชยุตม์ เกตุปัญญา
13 10614 ด.ช.ภูมิพัฒน์ คงสม
14 10615 ด.ญ.อธิชา เกียรติเจริญศักดิ์
15 10616 ด.ช.ธนกฤต ม่วงกล้วย
16 10617 ด.ช.ฐิรวิชญ์ ตรัยธนเศรษฐ์
17 10618 ด.ช.ภัททิยะ จินตระวี
18 10619 ด.ญ.พัชรนันท์ ประกอบทรัพย์
19 10620 ด.ญ.นันท์นภัส สถิตย์พรม
20 10621 ด.ญ.ชณิสรา เลิศกิจจา
21 10623 ด.ญ.ณิศานันท์ ศรีนิล
22 10625 ด.ญ.วิชญาพร อาษาสะนา
23 10627 ด.ช.พิชญะ นพพิบูลย์
24 10633 ด.ช.ปกป้อง อินสุวรรณ์
25 10634 ด.ช.เพราพงศ์พันธุ์ นาโสก
26 10638 ด.ช.มิคาเอล กิลค์แมน
27 10639 ด.ญ.ฐิตารีย์ วงษ์วิสิฎฐ์
28 10640 ด.ช.ชาญกิต ตั้งชูพงศ์
29 10641 ด.ญ.เจาลู่ หลิว
30 10642 ด.ญ.พัทธ์ธีรา พึ่มชัย
31 10773 ด.ช.ปภังกร พราหมหีด
       
Summer 2015 K.G.1 G
ที่ IDNO. ชื่อ-สกุล
1 10643 ด.ช.เมธาสิทธิ์ ธีรจรรยาวัชร์
2 10644 ด.ญ.จิรัชญา จิตรน้อม
3 10645 ด.ญ.ชนัญชิดา อุดมสินธร
4 10646 ด.ญ.ณัฐมนณ์ เลิศจันทรางกูร
5 10647 ด.ญ.ปริยาภัทร แซ่จ๋าว
6 10648 ด.ญ.ปาณิสรา ภวคุณกร
7 10651 ด.ช.ภรัณยู กุศลาภิรมย์
8 10652 ด.ช.พิชยะ เรืองรอด
9 10655 ด.ช.จิรวัฒน์ มโนภครัตน์
10 10658 ด.ช.สวโรจน์ หมื่นหาญ
11 10660 ด.ช.นัทธวัฒน์ สิงห์สัตย์
12 10661 ด.ญ.สุชานันท์ หมู่สกุล
13 10663 ด.ช.ธนัสร์ทัพพ์ พูลธัญญะ
14 10664 ด.ช.ฐิติวัชร์ สัมมาพาณิชกุล
15 10665 ด.ญ.พิญฌาดา เกริ่นกระโทก
16 10666 ด.ช.กฤษฎ์ มากชู
17 10669 ด.ญ.ณทัชนิกา คงเกียรติไพบูลย์
18 10671 ด.ญ.อรณิชชา ลิ้มไพศาลวรกุล
19 10672 ด.ช.อิทธิพล ศรีสุวรรณ
20 10673 ด.ญ.กัญญาภัทร ภู่สุวรรณ์
21 10677 ด.ญ.ณิชาภา นารอด
22 10678 ด.ญ.ฐิตาภา บุญเกิดมา
23 10679 ด.ช.ทรงชัย รัตนเวชชัยวิมล
24 10681 ด.ญ.พิมพ์ชญา บวรธนะเกียรติ์
25 10682 ด.ญ.อาดา พุทธสอน
26 10683 ด.ช.กรกวรรษ ทรัพย์ประเสริฐ
27 10684 ด.ช.รติ เมฆาอัมพุท
28 10685 ด.ญ.หนึ่งกัญญา ประสาวกา
29 10687 ด.ช.กันตินันท์ ศรีวานิชภูมิ
30 10688 ด.ญ.เนตรชยันตี ตั้งเผ่าเสถียร
31 10689 ด.ช.ปรัตถกร ทวนยก
32 10692 ด.ช.ปัณณวิชญ์ คนเกณฑ์
       
Summer 2015 K.G.1 H
ที่ IDNO. ชื่อ-สกุล
1 10693 ด.ญ.ปวรรัตน์ กองวงค์
2 10696 ด.ช.นภัทร คำเรือ
3 10734 ด.ช.ปุณณวิชญ์ คำทองสุข
4 10741 ด.ญ.ภานุชญา ไพบูลย์
5 10742 ด.ช.สิริภณ แก้วขาว
6 10746 ด.ช.เกียรติมังกร นวลแก้ว
7 10749 ด.ญ.พิมพ์ชนก หวังดี
8 10751 ด.ช.รัฐวิชญ์ พลประเสริฐกุล
9 10753 ด.ช.กันตภณ เพชรเหมือน
10 10755 ด.ช.ภูมิรพี ใจศิริ
11 10758 ด.ช.ภณธฤต คังสุวรรณ
12 10760 ด.ญ.ขวัญจิรา ส่งล้อม
13 10762 ด.ญ.พิมพ์ชนก ศรีสุวรรณ์
14 10764 ด.ช.จิรายุ สุวรรณชาติ
15 10766 ด.ช.คุณานนท์ อินทร์ชัยศรี
16 10768 ด.ญ.ณภัทร วิภพโสภณ
17 10769 ด.ญ.หวังลี่หย่า อภิชาตโรจนกุล
18 10775 ด.ญ.บุญญาภา พานิชการ
19 10780 ด.ช.กาณฑ์ ศักดิ์อรุณชัย
20 10785 ด.ช.ภวิศ อินทมาน
21 10789 ด.ช.จูเลี่ยน ไฮน์ ถิ่นหัวเสือ
22 10791 ด.ช.อุดมศักดิ์ โพธิ์โศรก
23 10795 ด.ช.สินมหัต สุวรรณริทร์
24 10799 ด.ญ.สุพิชญา รัตนวรพาณิชย์
25 10800 ด.ช.พิสิษฐ์ ลิ้มชูวงศ์
26 10803 ด.ญ.เคล่า ไดแอน สวีท
27 10805 ด.ญ.ณีรนุช อำรุงสาคร
28 10821 ด.ญ.ณิชดา สุวรรณวงค์
29 10830 ด.ญ.ฤทัยทัศน์ วงษ์ศรีแก้ว
30 10833 ด.ช.เกรียงไกร ประพันธกุล
31 10835 ด.ญ.ฐีติภรณ์ ศะศิสมิต
       
Summer 2015 K.G.1 I
ที่ IDNO. ชื่อ-สกุล
1 10837 ด.ญ.ศิริณ อารยะกุล
2 10839 ด.ญ.อติพร แย้มอยู่
3 10842 ด.ช.ธนาภพ หลำเจริญ
4 10843 ด.ช.เอกภูมิ ศิริศักดิ์ไพศาล
5 10853 ด.ช.ปิยะวิทย์ เอกเจริญ
6 10857 ด.ญ.ลฎาภา เกตุพิบูลย์
7 10840 ด.ญ.อตินุช แย้มอยู่
8 10847 ด.ญ.เจด้า บัวพันธ์
9 10848 ด.ญ.นลินรัตน์ บริบูรณ์ศรี
10 10851 ด.ช.เพชร รุ่งเรือง
11 10860 ด.ญ.ศุภศิตา อาชีพดี
12 10861 ด.ช.กวินภพ ตติยวโรดม
13 10864 ด.ช.กวินวรรธน์ ศรีกุล
14 10869 ด.ญ.ชาคริยา ปัญญาพรวิโรจน์
15 10871 ด.ช.ชลพรรษ อำมาต
16 10873 ด.ช.ณัฐดนัย ผัสดี
17 10878 ด.ช.ฐากรภาส พุ่มเพ็ญทรัพย์
18 10886 ด.ญ.ศุภาพิชญ์ จิตพิพัฒน์พงศ์
19 10890 ด.ช.พุฒิสิทธิ์ วีระกมลพงศ์
20 10897 ด.ช.ณฐกร ศรชัย
21 10900 ด.ช.วรพุทธ ยังหอม
22 10912 ด.ช.ชยพล เจนเซ่น
23 10916 ด.ช.ฐปนัส ศรนรินทร์
24 10921 ด.ช.ชินภัทร พิมจ่อง
25 10923 ด.ญ.นรมน ยศราวาส
26 10924 ด.ช.อัครวินท์ เพชรน้อย
27 10928 ด.ญ.สุนิษา เลาะเมาะ
28 10933 ด.ญ.สรี วราลีลานุกูล
29 10935 ด.ญ.พิชชา เชื้อพงษ์

 


 Summer  2015 K.G.2 A
ที่ IDNO. ชื่อ-สกุล
1 9453 ด.ช.ณฐรัช ชวาลมงคล
2 9491 ด.ญ.ภิญญดา เตชะยืนยง
3 9492 ด.ญ.ศรัญย์ภัธ เครือแสง
4 9495 ด.ช.ศิริพงศ์ สุนทราภิรมย์สุข
5 9496 ด.ช.รัชเดช รุ่งเรืองสาร
6 9497 ด.ช.ณภณธ์ นาคราช
7 9498 ด.ช.จิตกวิน จำปา
8 9504 ด.ช.เสฏฐวุฒิ เจนประกอบกิจ
9 9514 ด.ญ.ณัฐนันท์ ขำทอง
10 9515 ด.ช.ณัฐดนัย เที่ยงสันเทียะ
11 9517 ด.ญ.ชนัญธิดา เจียมสากล
12 9520 ด.ช.ปัณณวิชญ์ อุดนัน
13 9523 ด.ญ.ชัชพิมุก โตบึงกอก
14 9524 ด.ช.ศุภรัตน์ เหล่าไกรศรี
15 9525 ด.ญ.เอมมาดา เพชรประเสริฐ
16 9526 ด.ญ.วริศรา กองจันทร์
17 9527 ด.ญ.กองทอง กิตติวรพิพัฒน์
18 9528 ด.ญ.จิรัชพร ศรีษาคำ
19 9530 ด.ญ.กอบัว ชื่นวิเศษ
20 9778 ด.ช.ธานะธัญฌ์ เจียวิริยบุญญา
21 9850 ด.ญ.ปานฟ้า พัวพิมลรัตน์
22 9896 ด.ญ.ณิชชา นาครทรรพ
23 9901 ด.ช.กฤตัชญ์ ศรีลาโพธิ์
24 9918 ด.ญ.กัญญ์ณิชชา อินทะนะ
25 9919 ด.ญ.ณิชกานต์ ฉันทศรีวิโรจน์
26 9924 ด.ญ.ปวีณ์พัชญ์ สุจิตร์
27 9934 ด.ญ.พิมพ์ชญา โชคไมตรี
28 9532 ด.ช.ปภังกร เล็กสกุล
29 9537 ด.ช.ชนาธิป ยังวิเศษ
30 9538 ด.ช.ปณต ศิลปลีลา
31      
32      
33      
34      
35      
       
 Summer  2015 K.G.2 B
ที่ IDNO. ชื่อ-สกุล
1 9539 ด.ญ.ปภัสสรา งามทรัพย์
2 9542 ด.ช.กฤตภัทร์ เสาร์สายออ
3 9545 ด.ญ.อลิน่า เนลเลปเชนโก้
4 9546 ด.ญ.คณัสวรรณ สิมะพรชัย
5 9547 ด.ญ.พลชา จันทร์ไทย
6 9550 ด.ญ.เกวลิน นาคขวัญ
7 9551 ด.ญ.เพ็ญนีติ์ วิทยาเดชขจร
8 9552 ด.ญ.ภัทรวดี ประเสริฐ
9 9555 ด.ช.พรหมพิริยะ จันทสิทธิ์
10 9557 ด.ญ.จิรัชญา เนตรชาย
11 9558 ด.ญ.สุชญา อภิรัตนเจริญสุข
12 9559 ด.ญ.ณัฐวิมล ผดุงสกลกิจ
13 9566 ด.ญ.ปัณฑ์ชนิต ผาวิรัตน์
14 9681 ด.ช.วรภัทร อยู่ดี
15 9726 ด.ญ.อิสริยาภรณ์ ชนะณรงค์
16 9798 ด.ญ.รุจิษยา นุชพันธ์
17 9833 ด.ญ.พรพัสนันท์ เหลือผล
18 9843 ด.ช.จิรายุ แก้วเนตร
19 9890 ด.ญ.ภัควลัญชญ์ เลิศวิริยกิจ
20 9932 ด.ญ.ณัฏฐ์ชญา มั่นวาจา
21 9569 ด.ช.ภูดิศ ศิริวงค์
22 9570 ด.ญ.กันต์ฤทัย เนียนพากย์
23 9571 ด.ญ.อรรถญามน แซ่ลิ้ม
24 9572 ด.ช.พงศภัค เสนะสกุล
25 9573 ด.ช.นภัทรดนัย สถาพร
26 9574 ด.ช.กัมปนาท สุวรรณชาตรี
27 9575 ด.ช.ภูมิพัฒน์ โพธิบุรี
28 9579 ด.ช.ศิวกร อาจสุริยงค์
29 9589 ด.ญ.มัตตัญญุตา พุ่มพ่วง
30 9590 ด.ญ.มณีศรี สุขสันติสวัสดิ์
       
 Summer  2015 K.G.2 C
ที่ IDNO. ชื่อ-สกุล
1 9602 ด.ญ.ปริยากร คงสิริพรชัย
2 9665 ด.ช.ณณฐ เสริมสุข
3 9683 ด.ญ.ภัชร์ฐิชา เผือกไพบูลย์
4 9706 ด.ญ.อชิรญา วงษ์เกิดศรี
5 9789 ด.ญ.พัชริดา พลศรี
6 9866 ด.ช.พฤกษ์ สุกก่ำ
7 9870 ด.ช.จิรพิพัฒน์ ทองประเสริฐ
8 9900 ด.ช.ปณวัฒน์ ถนอมงาม
9 9936 ด.ญ.จิรประภา การประเสริฐ
10 10274 ด.ญ.กัญญาภัค ทองแผ่
11 9860 ด.ช.ภัทรพล ผลจันทร์
12 9862 ด.ญ.กุญช์ธาดา วัฒนเขจร
13 9863 ด.ญ.นิรดา นิธิกุล
14 9864 ด.ช.กฤษกร วิเชียรสี
15 9865 ด.ญ.กชมน พดด้วง
16 9867 ด.ช.ปภังกร สวัสดี
17 9868 ด.ญ.ณัฐนรี พัดโท
18 9871 ด.ช.ณัฐพัฒน์ เกษมชัยมงคล
19 9872 ด.ช.พงศกร ปริยพาณิช
20 9874 ด.ช.กิตติภพ เงินพิพัฒน์
21 9875 ด.ช.ณัฐดนัย โคมกระจ่าง
22 9885 ด.ญ.วงแหวน เจริญทรัพย์
23 9886 ด.ญ.ณัชชา โหตกษาปน์กุล
24 9887 ด.ญ.สวรรยา ฮืบเนอร์
25 9889 ด.ญ.ษมาตา วณิชกรชัย
26 9891 ด.ญ.วชิรญาณ์ พรมมา
27 9895 ด.ญ.ปิยพัชร์ ทรงจิตร
28 9899 ด.ช.เจตนิพัทธ์ ทองผาย
29 9902 ด.ญ.ชาณิดา เหล่ากาญจน์นาค
30 9903 ด.ญ.กีรติ์ศีล สุทธนารักษ์
       
 Summer  2015 K.G.2 D
ที่ IDNO. ชื่อ-สกุล
1 9910 ด.ช.สิรวิชญ์ วงศ์สง่า
2 9911 ด.ญ.ไอยริญทิรา เปี่ยมใจชื่น
3 10152 ด.ช.สดายุ มณีวรรณ
4 10160 ด.ช.ภัทรดนัย โชติบัญชา
5 9928 ด.ญ.มาริน่า คอนสตันโตพอลอท
6 9937 ด.ญ.พีรญา จงเจริญ
7 9938 ด.ญ.ชนัญชิตา ณรงค์รักเดช
8 9940 ด.ญ.พิรมน ศรแก้ว
9 9941 ด.ช.พิชญเทพ ลักษณะ
10 9942 ด.ญ.วีราณัฐฐ์ คุณธนกาญจน์
11 9943 ด.ญ.ธันย์ณภัทร เอกถาวรเจริญกิจ
12 9944 ด.ญ.ชนัดดา เธียรวัฒนกุล
13 9945 ด.ญ.ณัฎฐานุช ตู้ประกาย
14 9946 ด.ช.กวินท์ เลิศวิไลทรัพย์
15 9947 ด.ช.ธิติสรรค์ คิดกล้า
16 9948 ด.ช.ปัณณทัต เตียงธวัช
17 9949 ด.ญ.โชติรส จันทร์ขาว
18 9953 ด.ช.ณัชพล สมบูรณ์
19 9954 ด.ช.การัณยภาส ลิขิตฉัตรภักดี
20 9958 ด.ช.ปุญญพัฒน์ อธิกเศวตพฤทธิ์
21 9959 ด.ญ.ณัฐกฤตา ชนะพาล
22 9964 ด.ญ.ริญญารัตน์ โชติสุริยศรีกุล
23 9965 ด.ญ.รติดา ฟุ้งสายชล
24 9966 ด.ญ.วรัสยา ปาสาจัง
25 10057 ด.ญ.กัญญาภัสร์ หน่อม๊อก
26 10165 ด.ช.พสธร โชคพลาสิน
27 9968 ด.ช.ภูวิศ บุตษรา
28 9970 ด.ช.พิชญุตม์ ลันทาลุนัย
29 9973 ด.ช.ปริวัฒน์ ธนภูวจิรไพศาล
30 9974 ด.ช.กฤตภพ พระพิชิต
       
 Summer  2015 K.G.2 E
ที่ IDNO. ชื่อ-สกุล
1 9975 ด.ญ.กัญจน์ณัฎฐ์ ขจิตวงศ์
2 9976 ด.ญ.ณัฎฐณิชชา อัครวุฒิวงค์
3 9984 ด.ญ.มาธวี ดวงระหงษ์
4 9986 ด.ช.เตชิต รังสิริภาณุวัฒน์
5 9988 ด.ญ.ชรัญชิดา เจรณาเทพ
6 9990 ด.ช.ปัณณวิชญ์ เอี่ยมมหาลาภสกุล
7 9991 ด.ญ.พิชญธิดา ทั้งสว่างวงษ์
8 9992 ด.ญ.ปทิตตา ธนาฐิติเดชา
9 10002 ด.ช.กวิน ปราการพิทักษ์
10 10004 ด.ญ.ปภาวรินทร์ ควรสุวรรณ
11 10006 ด.ญ.ภัทธิรา เกษสวัสดิ์
12 10009 ด.ช.กันต์รพี วงษ์หงษ์กุล
13 10179 ด.ช.พสธร พรรณะ
14 10184 ด.ญ.จิณณ์ณิชา วงศ์หวังจันทร์
15 10185 ด.ญ.ภีมณารา พัฒน์พิทักษ์กุล
16 9993 ด.ช.ชัยรัชต์ แขหินตั้ง
17 9996 ด.ช.ณัฐภูมิ ขุนชนะ
18 9999 ด.ช.นรภัทร เทียมคำ
19 10014 ด.ช.พงศธณัชญ์ พรมสมบัติ
20 10015 ด.ญ.ศิรภัสส์ กุยแก้ว
21 10016 ด.ญ.ณัฐรินีย์ อริยานนท์
22 10017 ด.ช.ธนธารา เกษตรภิบาล
23 10020 ด.ญ.พัณณิตา โคตรเงิน
24 10022 ด.ญ.ศุภิสรา พรมชัยศรี
25 10023 ด.ช.ณัฐกรณ์ เหงียน
26 10024 ด.ช.ปณณทัต อึ้งสำราญ
27 10026 ด.ญ.สิริพิชชญา กลิ่นษร
28 10028 ด.ช.พงษ์พิพัฒน์ พุ่มพวง
29 10031 ด.ญ.กฤตยพัชร บถดำริห์
30 10032 ด.ญ.ปาณิสรา สถาพร
       
 Summer  2015 K.G.2 F
ที่ IDNO. ชื่อ-สกุล
1 10033 ด.ญ.ญาณิศา สุขะปิณฑะ
2 10038 ด.ช.ฑฤษกนก ศรวัฒนา
3 10039 ด.ญ.ณัฐณิชา ศุภนิมิตวาสนา
4 10043 ด.ช.เตชินท์ อินทวัฒน์
5 10045 ด.ญ.อรณิชา ทวีเศรษฐ
6 10046 ด.ญ.ปริณดา ภิรมย์
7 10052 ด.ช.วีรวิชญ์ ชัยสิทธิ์ศักดิ์
8 10053 ด.ช.เฉลิมชัย หมู่สกุล
9 10055 ด.ญ.กัณฑกานต์ โหว
10 10056 ด.ญ.กัญญาภัค หน่อม๊อก
11 10063 ด.ช.กฤษฎา พิมทอง
12 10216 ด.ญ.ณัฐกมล รุ่งนิรันดร์กุล
13 10058 ด.ช.พระอาทิตย์ กลิ่นจันทร์หอม
14 10061 ด.ช.เกียรติศักดิ์ พิพัฒน์เวช
15 10072 ด.ญ.ธัญพิชชา เพชรน้ำหนึ่ง
16 10073 ด.ช.เตชทัต มะลิวรรณ
17 10076 ด.ญ.ธนัญญา วงศ์ศรีเผือก
18 10080 ด.ญ.ทักษิอร สุดสน
19 10081 ด.ญ.วีร์สุดา ตติยานุภาพ
20 10082 ด.ช.นราวิชญ์ ติขะกุล
21 10086 ด.ช.วิทวัฒน์ ชูจิตร์
22 10088 ด.ญ.ทิพย์ธารา รัตนพันธุ์เกษม
23 10148 ด.ญ.ธรัณญพร โสมาบุตร
24 10186 ด.ญ.ณัฐธยาน์ ตันตระสุวรรณ
25 10193 ด.ช.นราวิชญ์ พุฒวันเพ็ญ
26 10197 ด.ช.ภัทรคุณ ลิ้มชัยเจริญ
27 10198 ด.ญ.ศวัสพร กุศลรส
28 10205 ด.ญ.พนัชกร จันทรา
29 10212 ด.ช.กิตติพิชญ์ ศรีอุดม
       
 Summer  2015 K.G.2 G
ที่ IDNO. ชื่อ-สกุล
1 10034 ด.ช.ธาฤทธิ์ หงิมห่วง
2 10218 ด.ช.วรกันต์ พรพุทธิชัย
3 10248 ด.ญ.ศุภมาศ ใหญ่สวัสดิ์วงษ์
4 10251 ด.ช.นวภัทร คำมะโนชาติ
5 10253 ด.ญ.ชัชชญา สุขศรีเมือง
6 10272 ด.ญ.ปรัชญานันท์ กุลวรรธธเนษฐ์
7 10281 ด.ช.ศิวกร อาชีพดี
8 10285 ด.ช.ธนวัชญ์ อ่อนฤทธิ์
9 10316 ด.ช.ธนกร วังหอม
10 10330 ด.ช.ญาณกร จิรมหาสุวรรณ
11 10332 ด.ญ.อัยยรัตน์ พันธราช
12 10267 ด.ช.กิตติภณ เสมเจริญ
13 10389 ด.ญ.กวินธิดา พจนอารี
14 10399 ด.ญ.สมิตานันฒ์ นามวัง
15 10401 ด.ณ.ณวีริทร์ธมา กุลสวัสดิ์
16 10407 ด.ช.เตชินต์ จักรนอก
17 10442 ด.ช.ศิวะ พิมพ์พันธ์
18 10470 ด.ช.พัสกร ปิเลี่ยน
19 10478 ด.ญ.พัชรวรรณ เจนดง
20 10479 ด.ช.พชร แพรพริ้วงาม
21 10490 ด.ญ.ธันญ์วี พุกดี
22 10493 ด.ญ.อารยา นิ่มนวล
23 10510 ด.ญ.พิมพ์มาดา โตคงทรัพย์
24 10512 ด.ช.ธีร์ฟ้า พรมมารักษ์
       
 Summer  2015 K.G.2 H
ที่ IDNO. ชื่อ-สกุล
1 10586 ด.ญ.เอื้อการย์ ชำนาญรัมย์
2 10591 ด.ญ.ชยาฎา ตะคามจันทร์
3 10654 ด.ญ.ทิชา ศรีไพจิตร์
4 10675 ด.ญ.ณปภัสร วงศ์จิตราภรณ์
5 10676 ด.ช.ณวรัฎ วงศ์จิตราภรณ์
6 10694 ด.ญ.ลักษิกา เรืองแสงศรี
7 10710 ด.ช.กรภัทธ์ ปุณยาพงศ์แพทย์
8 10743 ด.ญ.สิริมันตา แก้วขาว
9 10759 ด.ญ.ภัทราพร คังสุวรรณ
10 10771 ด.ช.จิรทีปต์ มุสโซ่
11 10903 ด.ช.ธันยพงศ์ ป่าเหล็ก
12 10910 ด.ช.ภูมิพัฒน์ อัง
13 10917 ด.ญ.ปุณยนุช มูลวงษ์
14 10927 ด.ญ.ภาริษา นอร์ท
15 10930 ด.ญ.กฤตชญา อาจเจริญ
16 10934 ด.ญ.พิมพ์นิภา

ยิ่งยง


Summer 2015 K.G.3 A
ที่ IDNO. ชื่อ-สกุล
1 8792 ด.ญ.ปณิฏฐา เจริญสุวรรณ
2 8793 ด.ช.องศา ประเสริฐศรี
3 8800 ด.ช.ปาณัช ตั้งบัณฑิต
4 8802 ด.ช.อัศนโรจน์ เตียวงศ์สมบัติ
5 8805 ด.ญ.มนนัทร ปานอินทร์
6 8808 ด.ช.พลวรรธน์ เสนะสกุล
7 8813 ด.ช.ปัณณทัต จอนจันทึก
8 8815 ด.ช.ณวิญญ์ วิทยากร
9 8817 ด.ช.ธีรพชญ์ เตศิริ
10 8818 ด.ช.ชยพล สุภอมรพันธุ์
11 8822 ด.ญ.ระรินทิพย์ วัฒนพงศภรณ์
12 8830 ด.ช.อาคิรา ลุ้งบ้าน
13 8831 ด.ช.เตชินท์ ศรีขจรลาภ
14 9152 ด.ญ.กวินธิดา ศรีวานิชภูมิ
15 9166 ด.ญ.สุพรรษา จำเริญ
16 10040 ด.ช.ธนกร วัฒนาโชคเจริญ
17 8837 ด.ช.สรวิชญ์ อาจแก้ว
18 8839 ด.ญ.นฤษร รักษาพันธุ์
19 8846 ด.ช.พชร ปิติพัฒน์
20 8883 ด.ช.ศุภกฤต พันธูมาศ
21 8906 ด.ญ.จิดาภา วิริยะจิตสมบูรณ์
22 8927 ด.ญ.กิ่งกาญจน์ ศักดิ์อรุณชัย
23 8944 ด.ช.อธิภัทร นิธิจิรภัทร
24 8964 ด.ช.พศวีร์ โชคพลาสิน
25 9159 ด.ช.วรยุทธ ตติยานุภาพ
26 9281 ด.ญ.รมิดา ศรีฟ้า
27 9282 ด.ช.กวินท์ภัทร์ อารยะสุขวัฒน์
28 9847 ด.ญ.ณัฐิดา ไชยมงคล
29 10048 ด.ญ.ณฐภัทร ชัยมูลมั่ง
30 10331 ด.ญ.ณัชชารีย์ เลิศโฆษิตพิศาล
       
Summer 2015 K.G.3 B
ที่ IDNO. ชื่อ-สกุล
1   ด.ช.ณัฐนันท์ ทิมกระจ่าง
2 10496 ด.ช.คุณาธิป จันทร์เอิบ
3 8987 ด.ช.ภาวิช ผดุงขันธ์
4 8993 ด.ช.ภูวภัทร สังข์สาลี
5 8995 ด.ญ.ธนภร เจนศุภเสรี
6 8996 ด.ญ.อริสรา สบายใจ
7 8997 ด.ญ.พอเพียง กิตติวรพิพัฒน์
8 9019 ด.ญ.อลิน แลผดุง
9 9031 ด.ช.กฤตพจน์ รอดบน
10 9038 ด.ญ.ภัทรณัฐ ธนูธรรมาคูณ
11 9054 ด.ญ.ทิชยารัตน์ เหล็กสูงเนิน
12 9059 ด.ช.ณฤณิต รัฏฐกรณ์
13 9063 ด.ช.ดนัยพัชร สุขใจดี
14 9091 ด.ช.เจษฎา ผ่องใส
15 9118 ด.ช.ธนกฤต กิตติลักษมานนท์
16 9120 ด.ช.ไบรอัน กันตดนย์ รูทเทิ้น
17 9211 ด.ช.ณัฐชนน มั่นวาจา
18 9234 ด.ช.กันตภณ เกิดสวัสดิ์
19 9236 ด.ญ.พิชญาภัค เกตุหนองพ้อ
20 9266 ด.ญ.อริสรา มนัสถาวร
21 9271 ด.ญ.วิรัลพัชร ศิริรัตนสุวรรณ
22 10060 ด.ญ.ชญาดา ธีรวงศ์กิจ
23 10432 ด.ญ.อคิราห์ พูนวรรณกุล
24 10491 ด.ช.ภูริวัฒน์ ทิวาพัฒน์
25 10514 ด.ช.ศรายุทธ สยอง
26 9273 ด.ญ.กัญญภัสส์ กุลจิราเวโรจน์
27 9274 ด.ญ.ณัฐนันท์ บัณฑิตวรภูมิ
28 9279 ด.ช.สุทธะวิชญ์ เดชนุ่น
29 9287 ด.ช.ธนภัทร ชุติโสวรรณ
30 9292 ด.ญ.กัลยะณัฏฐ์ ศรีบ้านโพน
       
Summer 2015 K.G.3 C
ที่ IDNO. ชื่อ-สกุล
1 9293 ด.ญ.เจนิสตา ละวรรณา
2 9298 ด.ญ.ชลนิภา เปล่งศรีนิพนธ์
3 9299 ด.ญ.ณชเล ชัยประสิทธิ์
4 9300 ด.ญ.มนรดา โยธาวงค์
5 9303 ด.ญ.ทิญาดา บุญมาเลิศ
6 9250 ด.ช.พัสกร ตรงแสงปัญญา
7 9648 ด.ช.กรณ์ เฉวียงวาศ
8 9671 ด.ช.รฐนนท์ เมตตา
9 9758 ด.ช.ปิยังกูร โอฬาร์กิจ
10 9560 ด.ช.ชนกันต์ วิริยะ
11 9305 ด.ญ.วรรีร์ เอลิซาเบท เดบิทเช
12 10246 ด.ช.สิรวิชญ์ นวลสมศรี
13 10273 ด.ญ.ปัญญาวีย์ กุลวรรธธเนษฐ์
14 9307 ด.ช.ภูริ เกษสุคนธ์
15 9310 ด.ญ.กนกพร มะโรงมืด
16 9316 ด.ช.อิฐิเดชร์ ปรึกษากร
17 9317 ด.ช.ศุภากร ขุนรักษ์
18 9321 ด.ญ.ธัญรดา เหมือนศรี
19 9328 ด.ญ.กัญญพัชร กุละตุลา
20 9331 ด.ช.ธนาศักดิ์ แสงสว่าง
21 9337 ด.ญ.กรภัทร เลิศถวิลจิร
22 9676 ด.ญ.ธนัญชนก เรืองมะเริง
23 9744 ด.ช.อนาวิน เกื้อศิริกุล
24 9749 ด.ญ.กัลย์สุดา เพชรเสมอใจ
25 10051 ด.ช.สิรวิชญ์ ดอกไม้
26 10051 ด.ช.ปีรติ ปถังกรกิจ
27 9345 ด.ญ.วิชญาพร วรรณโภสพ
28 9346 ด.ช.สุกฤษฏิ์ พูลเกษ
29 9355 ด.ญ.พาขวัญ กอสิริขจร
30 9357 ด.ญ.ธาวินี อำไพกุลวัฒนา
       
Summer 2015 K.G.3 D
ที่ IDNO. ชื่อ-สกุล
1 9358 ด.ญ.เมธาพร สำโรงทอง
2 9361 ด.ช.สุวิศิษฏ์ ครองสมบัติ
3 9364 ด.ญ.ชีวารัตน์ สุนทรชาตะพงศ์
4 9366 ด.ช.พีรพัฒน์ สิงห์เสือ
5 9376 ด.ช.กานดิศ เศวตดิษ
6 9379 ด.ช.พชรธร แซ่หลง
7 9380 ด.ช.ณัฐธกรณ์ ธนโชคศิริรัตน์
8 9907 ด.ช.จิรายุ น้อยมีเจริญ
9 9595 ด.ญ.ภัชพิชชา ยิ้มดี
10 9387 ด.ญ.ภัทรวีร์ นวลแก้ว
11 9389 ด.ช.เมธาสิทธิ์ คำเห็น
12 9392 ด.ช.อานนท์ แซ่หว่อง
13 9395 ด.ช.ชลกร เที่ยงธีระธรรม
14 9400 ด.ช.ภาณุวิชญ์ ครุฑบางยาง
15 9401 ด.ญ.ปณิดา คงปาน
16 9403 ด.ช.กฤษฎ์ อรรถลังรอง
17 9404 ด.ช.พลชพลาธิป บุญชาญ
18 9407 ด.ญ.วรินทร์ณิชา ทวีธนเสฎฐ์
19 9408 ด.ช.ปุณณกฤษฏิ์ ชัยสุนทรโยธิน
20 9409 ด.ช.พงศพัศ รัตนอุดมพงษ์
21 9410 ด.ช.กฤศวรรธน์ ไกรสรศิวเวท
22 9416 ด.ญ.พราว ภาคพิเศษ
23 9418 ด.ช.ศิวากร อรุณรักถาวร
24 9705 ด.ช.ปกรณ์เกียรติ ลาดไทยสงค์
25 9424 ด.ช.วิศิษฐ์พล ศิริเวชภัณฑ์
26 9427 ด.ญ.ศรัณย์พร ลิ้มชูวงศ์
27 9429 ด.ช.ณัฐพงษ์ ติมินทระ
28 9430 ด.ช.ขวัญชัย เกศวหงส์
29 9432 ด.ญ.จิราภา อาอิดะ   โบคเนอร์
30 9433 ด.ช.นรุตม์พล สุวณิช
       
Summer 2015 K.G.3 E
ที่ IDNO. ชื่อ-สกุล
1 9435 ด.ญ.พัทธ์ญาณินท์ ไชยพิทักษ์
2 9441 ด.ญ.ภาขวัญ นาโสก
3 9442 ด.ญ.ปรวรรณ พงโศธร
4 9452 ด.ช.เพชร ธาราพิตร
5 9742 ด.ญ.อภิชญา ยิ่งสั้ว
6 10395 ด.ช.คริสวัต เพชรดี
7   ด.ช.ฟาเบียร์ ชองเกอนา
8 9462 ด.ญ.พลอยนภัส พงษ์สุพัฒน์
9 9464 ด.ช.ธนะวรรธน์ ธนวัฒนสถิต
10 9469 ด.ช.กฤษฎิ์ สุขศรีเมือง
11 9471 ด.ช.อัครพงษ์ จันทร์เพ็ญ
12 9477 ด.ช.สรดิษ จรรยา
13 9478 ด.ญ.เขมินทรา หมั้นการ
14 9483 ด.ญ.ธมลวรรณ เธียนวัฒนกุล
15 9486 ด.ช.คัมภีร์ แก้วประเสริฐ
16 9506 ด.ญ.มณีรัตน์ ปิ่นแก้ว
17 9531 ด.ช.ธนเดช ปิติวิโรจน์
18 9553 ด.ช.ณชพล วีระกูล
19 9563 ด.ช.ฌิญณวุฒิ ชายแก้ว
20 9739 ด.ญ.เบญญาภา ดวงใส
21 9806 ด.ญ.แพรวชญาน์ พลีสุดใจ
22 10224 ด.ช.สุวิศิษฏ์ นุชประไพ
23 10412 ด.ญ.ธนธรณ์ พวยอ้วน
24 10434 ด.ช.ธิตินันท์ รสจันทร์
25 9567 ด.ช.ชยพัทธ์ เสมอใจ
26 9577 ด.ญ.กัญญาณัฐ เกตุงาม
27 9588 ด.ช.รชต ชาติธนานนท์
28 9594 ด.ญ.ภิรัญญา บุตนัย
29 9597 ด.ช.ณฐกฤต หลำเจริญ
30 9619 ด.ช.ฐานพัฒน์ ประพาศพงษ์
       
Summer 2015 K.G.3 F
ที่ IDNO. ชื่อ-สกุล
1 9625 ด.ญ.พัทรศยา ดอนลาดลี
2 9628 ด.ญ.ญาณัจฉรา พรรณศิลป์
3 9634 ด.ช.ดนัยณัฐ โนนใหญ่
4 9636 ด.ช.ปัณณวิชญ์ นิธิกุลวราวัฒน์
5 9650 ด.ญ.มามิ โมซึเมะ
6 9655 ด.ช.สิรวิชญ์ เลี้ยงรัตนานนท์
7 9664 ด.ญ.พิชามล ไผ่แก้ว
8 9851 ด.ช.คงคา แอนโทนี แว๊กเนอร์
9 9955 ด.ญ.อิงค์ณิสา โพธิ์พิจิตร
10 9062 ด.ช.ณปภัช ศิรวัฒนากุล
11 9283 ด.ญ.ชัญญา อภิรมย์เดช
12 9288 ด.ญ.กัญญาภัทร แสงทอง
13 10390 ด.ญ.พรรณอร แซ่ภู่
14 10377 ด.ญ.อชิรญา แซ่น้า
15 9499 ด.ช.ธนภัทร อินทรศร
16 9500 ด.ช.ปัญญาเดช ปานดำ
17 9335 ด.ญ.พัชรมณี จิรวังศานนท์
18 9443 ด.ช.เฉลิมพล สาระโสภณ
19 9291 ด.ญ.ณัฐจิรา อิ่มสบาย
20 9290 ด.ช.มาร์โก้ไมเคิล แม็คเมอร์เรย์
       
Summer 2015 K.G.3 G
ที่ IDNO. ชื่อ-สกุล
1 10588 ด.ญ.นันท์นภัส ศักดิ์คุณาวุฒิกุล
2 10662 ด.ช.คีริน หลาวทอง
3 10752 ด.ญ.ภัทรแพรทิพย์ จงเกรียงไกร
4 10836 ด.ช.ศิรา อารยะกุล
5 10881 ด.ญ.มนัสนันท์ จรัสจิรากร
6 10905 ด.ญ.พิชชานันท์ ถิรวัฒน์วรกุล
7 10909 ด.ช.ณัฐภาส จงประทีป
8 10932 ด.ช.อนวัช แช่มช้อย
9   ด.ญ.พิมพ์ชนก สัมมานนท์

 


 

 Summer  2015 G.1A
ที่ IDNO. ชื่อ-สกุล
1 8058 ด.ญ.นันทัชพร ศิริวัฒน์
2 8104 ด.ญ.อรวรินทร์ สิงห์เสือ
3 8119 ด.ช.จีรวัฒน์ อมรวิโรจน์กุล
4 8205 ด.ช.ปุณณเมธ วงเวียน
5 8207 ด.ช.วรัชญ์ พินิจกุล
6 8213 ด.ญ.สุพิชชา ธนูธรรมาคุณ
7 8216 ด.ช.เกียรติพัทธ์ ทองประเสริฐ
8 8229 ด.ญ.อโนมา อู่ทรัพย์
9 8231 ด.ญ.พิมพ์มาดา เลิศวิริยกิจ
10 8239 ด.ช.ดลรชต เพชรจำนงค์
11 8269 ด.ญ.ญาณภัทร สันฐาน
12 8272 ด.ช.กลวัชร สามเสน
13 8277 ด.ช.ธนกร วงศ์ศรีเผือก
14 8278 ด.ช.เบญจมิน อามีล
15 8280 ด.ช.เอมอนแมทธิว กลีสัน
16 8634 ด.ช.ปวรินทร์ ชาญปราณีต
17 8745 ด.ญ.ณิชาภา โรจน์วรดิลก
18 9212 ด.ช.นิติธร โคทอง
19 9214 ด.ญ.อมีนา อาฮามา แอลเอ็นอัลบัวอิเนียน
20 9314 ด.ญ.จรรยวรรณ ลีลายนะ
21 9339 ด.ช.เสฏฐพงศ์ หาผลทรัพย์
22 9398 ด.ญ.สุพิชฌาย์ พรหมนุชานนท์
23 9259 ด.ญ.ชาคริยา หงิมห่วง
24 8284 ด.ช.จักริน อ่องรัตนา
25 8386 ด.ช.ปฐพี มหามงคล
26 8398 ด.ญ.ณัฏฐณิชา วัฒนากรแก้ว
27 8628 ด.ช.สิรภพ ไพศาสตร์
28 9196 ด.ญ.ธนภร บุญเรืองขาว
29 8616 ด.ญ.ณิชมน รมมนตรี
       
 Summer  2015 G.1B
ที่ IDNO. ชื่อ-สกุล
1 9972 ด.ช.วรภพ แสงวิโรจน์พัฒน์
2 9056 ด.ช.ชนะเอก พลวิภาต
3 8422 ด.ช.ฐิติภวัฐ เส็งประเสริฐ
4 9121 ด.ช.ชลิต จำเริญ
5 9125 ด.ญ.พัชรณัฐ ปานเกต
6 8636 ด.ญ.แพรไพลิน พฤกษ์แสงสุภร
7 8639 ด.ญ.ธัชวรัตม์ อินทวัฒน์
8 8640 ด.ญ.ปราณัสมา ประทุมไข
9 8643 ด.ช.จิรพัฒน์ เรืองโชติวิทย์
10 8644 ด.ญ.พรหมัญฎา พราหมณ์ชู
11 8652 ด.ญ.คณัสวรรณ ศรีโปฎก
12 8656 ด.ญ.ฑริตญา คงเกียรติไพบูลย์
13 8661 ด.ญ.รดามล พุทธรัก
14 8663 ด.ญ.กัญญาพัชร สังข์สุริยะ
15 8666 ด.ช.ธนบดี คำนาค
16 8673 ด.ญ.เฌอกาญจน์ เรียนประยูร
17 8674 ด.ญ.ศรัณพร ศิริวงค์
18 8678 ด.ช.ปภัสสร์สวัสดิ์ ชัยศิริ
19 8685 ด.ญ.ณัชชา สว่างพงษ์
20 8684 ด.ญ.เปรมปวีร์ หาเรือนสาสน์
21 9580 ด.ญ.ศิริพร แซ่เล้า
22 8965 ด.ญ.วิชญาดา อาษาสะนา
23 9692 ด.ช.แทนคุณ พวงพรศรี
24 8689 ด.ช.สิรวิชญ์ เจนศิริศักดิ์
25 8690 ด.ญ.เมลิศา ศิษย์โรจนฤทธิ์
26 8692 ด.ช.ชัยพันธุ์ บริบูรณ์ศรี
27 8693 ด.ญ.พิมพ์ชณก จันทร์เฉลี่ย
       
 Summer  2015 G.1C
ที่ IDNO. ชื่อ-สกุล
1 8695 ด.ญ.อรปรียา อมรปาน
2 8698 ด.ช.พชร ภาษาดี
3 8699 ด.ญ.สิริกัญญา โพธิพานิช
4 8702 ด.ญ.ชัญญานุช สิงหประเสริฐกูล
5 8704 ด.ญ.สวิตตา ตู้ประกาย
6 8705 ด.ญ.ชนัญธิดา มีจั่น
7 8713 ด.ญ.นันท์นภัส ชื่นจิตร
8 8714 ด.ญ.พัชริดา อารมคง
9 8716 ด.ช.ชลาธิป เลิศกิจจา
10 8717 ด.ญ.แก้วมณี วงษ์สุวรรณ์
11 9233 ด.ช.ภูบดินทร์ ทับไชย
12 9240 ด.ญ.พรธิดา แจ่มใส
13 9241 ด.ช.กวินแฮร์แบท โบคเนอร์
14 10000 ด.ช.จิณณ์ เกรโกรี มิลส
15 10044 ด.ญ.พิชญาภา รัตนวรพาณิชย์
16 8718 ด.ช.นันทพงศ์ ทัศนศรี
17 8720 ด.ญ.ณัฏฐา พานิชการ
18 8721 ด.ญ.ชุติกาญจน์ พรสาโรจน์
19 8724 ด.ญ.ชิดชนก มูลชนะ
20 8731 ด.ช.ปวีณ สิงหา
21 8732 ด.ช.สุวิจักขณ์ แย้มโรจน์
22 8737 ด.ญ.ปิ่นทิพย์ ปิติเลิศคุณา
23 8741 ด.ช.ธนวรรธน์ บุญปลูก
24 8746 ด.ญ.ณัฎฐาธิดา โพธิ์ไหม
25 8753 ด.ช.นนท์ปวิธ บูชาชนก
26 8755 ด.ญ.กนกรัชต์ เตชะวัณโต
27 8757 ด.ช.จิราโชติ จำเริญ
28 8766 ด.ญ.เมธาวินี โพธิ์ศาลา
29 8605 ด.ญ.นภัตสร บุญปก
       
 Summer  2015 G.1D
ที่ IDNO. ชื่อ-สกุล
1 8779 ด.ช.นพรุจ งิมสันเทียะ
2 8784 ด.ญ.ปะฏิปันโน ทองจำรูญ
3 8786 ด.ช.วชิรวิทย์ เล็กใจซื่อ
4 8814 ด.ญ.ภัคจิรา ภาระ
5 9596 ด.ญ.วัลยา ชัยมา
6 9826 ด.ช.อเล็กเซีย คริสเซ็น ริเวอโร
7 9136 ด.ช.ชยณัฐ นางาม
8 10167 ด.ช.ธนัทเดช สื่อประเสริฐสิทธิ์
9 8791 ด.ญ.พิชามญชุ์ สุวรรณมุณี
10 8797 ด.ช.นพรุจ ตันธนวิกรัย
11 8798 ด.ช.ณัฐดนัย หินอ่อน
12 8828 ด.ช.ธนดี อภิฉัตรสิริกุล
13 8841 ด.ช.ภาวัช พันธราช
14 8845 ด.ญ.กรกนก ชัชวาลย์
15 8852 ด.ญ.ภิญญดา เหมือนศาสตร์
16 8855 ด.ญ.ภัควลัญช์ ช่วงเสน
17 8872 ด.ช.กล้าภวิษย์ คนเกณฑ์
18 8875 ด.ช.ธีร์จุฑา ทองถวิล
19 8879 ด.ช.ศุภกร ประเสริฐสังข์
20 9077 ด.ญ.วราภรณ์ บุญอินทร์
21 9197 ด.ญ.ภัสธารีย์ วีระกมลพงศ์
22 9618 ด.ญ.พรรณพัชร ณ นคร
23 9627 ด.ช.ธนกฤต ปะสาวกา
24 9854 ด.ญ.พิณประภา ศักขินาดี
25 9852 ด.ญ.พาขวัญ ชาญกิตติโชติ
26 10172 ด.ญ.สิริทรัพย์ เกตุคำ
27 10173 ด.ช.ฐิราชัย เกตุคำ
28 10650 ด.ช.นะโม รอยท์แมน
       
 Summer  2015 G.1E
ที่ IDNO. ชื่อ-สกุล
1 8884 ด.ญ.กุลสตรี ศรีสงคราม
2 8885 ด.ญ.จิรัชยา ชูสังข์
3 8901 ด.ญ.ไอริญ ศึกขะชาติ
4 8904 ด.ญ.ชวัลพัชร พุฒหอม
5 8915 ด.ช.ศิริวัฒน์ หมากสุข
6 8916 ด.ช.กิตติภพ เพียรเลิศวรกุล
7 8921 ด.ญ.เนเปียร์ สุขแก้ว
8 8929 ด.ญ.ณัฐมนธ์ เอี่ยมมหาลาภสกุล
9 8933 ด.ญ.พิณลดา เหรียญตระกูลชัย
10 8938 ด.ญ.ชิดชนก โคตรกว้าง
11 8940 ด.ช.ธนกฤต นพพิบูลย์
12 9785 ด.ช.ณัฐวัศ ส่งศิริฤทธิไกร
13 9755 ด.ช.ณฐปกร ศรีลาวงษ์
14 10262 ด.ช.ภัทร   จับพิมาย
15 8782 ด.ญ.ธนันพัชร์ กวินทิพยกุล
16 8819 ด.ช.ศรัณวัชร์ เตชเศรษฐพงศ์
17 8820 ด.ญ.พรปรินทร์ เตชภรณ์วิวัฒน์
18 8948 ด.ช.ณัฐภูมิ คงมี
19 8952 ด.ญ.โชติกา ธานีสอน
20 8959 ด.ญ.แทนขวัญ นาคจันทร์
21 8978 ด.ญ.ฐิตาภา ชีวินรติพร
22 8984 ด.ญ.ภัทรานิษฐ์ พิมลวิชยากิจ
23 8991 ด.ช.คณิศร แดนทอง
24 9009 ด.ช.จิรภัทร แซ่ตัน
25 9036 ด.ญ.สุธาสินี ขอผลกลาง
26 9037 ด.ช.กรวิชญ์ รัตโส
27 9046 ด.ช.ชญานันต์ ติญานันต์
28 9652 ด.ญ.วริญสีนี แก้วกฤษฎางค์
       
 Summer  2015 G.1F
ที่ IDNO. ชื่อ-สกุล
1 10525 ด.ช.ปรมะ เพชรนิลบุตร
2 10527 ด.ช.เฉิน ซิง หลิว
3 10528 ด.ญ.เฉิน ซิน หยาง
4 10531 ด.ญ.อรอริสรา แสงสว่าง
5 10534 ด.ช.วิวัฒนชัย ชุมขาว
6 10564 ด.ช.พนธกร หลำแสงกุล
7 10565 ด.ญ.กชพรรณ กิตวิทยานุกิจ
8 10577 ด.ช.สาริศ น้อยสุวรรณ
9 10602 ด.ช.ชวาลณัฏฐ์ พลังสุริยะ
10 10626 ด.ช.ธัตชุภัฐธ์ สุวราจีรวัฒน์
11 10635 ด.ช.ศุภกร ธนประเสริฐวงศ์
12 10668 ด.ญ.พรนภัส อินทรสร
13 10670 ด.ญ.ไอรินทร์ วัฒนโรจน์นิธิ
14 10695 ด.ญ.ชนนิกานต์ เรืองแสงศรี
15 10733 ด.ญ.กานต์ธีรา ชูประจง
16 10772 ด.ช.กฤต ธีรติธนาวัฒน์
17 10781 ด.ญ.ปัณฑาวีย์ สุวรรณศรี
18 10788 ด.ช.กษิดิ์เดช มณีโชติ
19 10796 ด.ญ.ภัทรลภา สุวรรณรินทร์
20 10802 ด.ช.พัชรเมศร์ บุญยรัตน์เอกธนา
21 10804 ด.ช.คีรัน วิลเลี่ยม สวีท
22 10810 ด.ช.รชต บามขุนทด
23 10814 ด.ญ.ชนิสรา พันทะไชย
24 10815 ด.ช.พสิษฐ์ ชโลทรปิตุพงศ์
25 10817 ด.ช.พศิน วโรพิเชฐสรรค์
26 10827 ด.ญ.กวินทิพย์ พนาคุณากร
27 10828 ด.ญ.ขวัญนภา ศิริวงษ์
28 10834 ด.ช.ศิระวุฒิ จันทร์ศิริ
       
 Summer  2015 G.1G
ที่ IDNO. ชื่อ-สกุล
1 10838 ด.ช.ณฐกร เบญจศาสตร์
2 10841 ด.ช.จิรายุ จีปน
3 10844 ด.ช.ตับลีฆ ดงบัง
4 10854 ด.ญ.นพพร สุคนธสุขกุล
5 10855 ด.ช.พันธกานต์ สุขวรรณ
6 10858 ด.ช.เกียรติศักดิ์ มีลาภ
7 10859 ด.ญ.สิปาง อมรดลใจ
8 10865 ด.ญ.ภาพิมล นันทศรี
9 10867 ด.ญ.พัชรภร หนูดำ
10 10868 ด.ช.ธีร์ศิวัช พิชัยจารุเวศ
11 10877 ด.ช.กิตติธัชช์ มณฑาทอง
12 10880 ด.ญ.จิตตานันท์ จรัสจิรากร
13 10884 ด.ญ.ชวัลลักษณ์ เนตรประเสริฐ
14 10898 ด.ช.นิธิศ ไพบูรณ์
15 10901 ด.ช.ปิติโชค อ้นแดง
16 10902 ด.ญ.ณัฏฐณิชชา อัครเศรษฐยศ
17 10904 ด.ช.วชิรวิทญ์ ก้อนจันทร์
18 10906 ด.ญ.วชิรญาณ์ เขียวนอก
19 10911 ด.ช.ร่มธรรม เวชบรรยงรัตน์
20 10915 ด.ญ.ภคพร วงศ์พิทักษ์ทอง
21 10925 ด.ญ.ทัศนาลัย ศรีทอง
22 10929 ด.ญ.กิตติ์วรา อาจเจริญ
23 10937 ด.ญ.อรุณรัตน์ คำบุญ
24 10949 ด.ช.จิรกร ไชยช่วย
25   ด.ช.ฟู่หงษ์  
       
 Summer  2015 G.1H
ที่ IDNO. ชื่อ-สกุล
1 9022 ด.ช.ธัณย์เทพ เพ็ญแสวง
2 9923 ด.ช.นิธชคุณ ปานนิยม
3 10311 ด.ญ.เบญญาภา แก้วประดิษฐ์
4 10431 ด.ช.ธาวิน  โก
5 10438 ด.ช.บุญชนะ พิทักษ์เทพสมบัติ
6 10465 ด.ช.ชินวุฒิ แสงส่งไพศาล
7 10473 ด.ช.อเล็คซานเดอร์ ดีจอง
8 10481 ด.ช.รัชกฤต ซื่อสกุล
9 10495 ด.ช.เรืองโรจน์ มั่งกลาง
10 10494 ด.ช.นพดร แซ่หลง
11 10497 ด.ช.ธีฆเดช จักรบุตร
12 8294 ด.ช.ณฐ พุทธวรรณะ
13 9842 ด.ช.ชยุตพงศ์ หลำพรม
14 9072 ด.ช.ธัญญพัฒน์ อมรพันธุ์ปิติ
15 8681 ด.ช.ณัฐวัฒน์ เตียงกูล
16 8715 ด.ช.ภูวิศ กันภัย
17 10049 ด.ญ.อัจติมา นิลประสิทธิ์
18 8730 ด.ช.ณฐกร เนตรระกาศ
19 8840 ด.ญ.ปัทมพร โฉมวงษ์
20 8913 ด.ญ.ปาณิศา ศรีเอี่ยม
21 8920 ด.ช.ชยางกูร สมรักษ์
22 10282 ด.ช.อดิเทพ ทองมี
23 8265 ด.ญ.คาเอะ พิณไพเราะ   คิตามูระ
24 8310 ด.ช.ภรัณยู ดาระอินทร์
25 8317 ด.ญ.กชวรรณ นิลศิริ
26 8973 ด.ช.วรวัฒน์ แย้มเหมือน
27 8990 ด.ช.ภัทร  เบนนิดิคท   คัสติลโล
28 9192 ด.ญ.ธมนวรรณศจี นามวัง
29 9184 ด.ช.ณภัทร กองรัมย์

 


 

Summer 2015 G.2 A
ที่ IDNO. ชื่อ-สกุล
1 8186 ด.ญ.ลภัสรดา กวินทิพยกุล
2 8199 ด.ญ.อัจริญา พงศ์จิรพันธุ์
3 9448 ด.ช.ญาณสิทธิ์ พิทักษ์สืบผล
4 9533 ด.ญ.กัลยากร สุจริต
5 9633 ด.ช.ดนุนัย โนนใหญ่
6 8028 ด.ช.ปวเรศ ศิลาบุตร
7 8036 ด.ญ.ธัญญ์ธวัล ภิรมย์สิทธิ์
8 8043 ด.ญ.มลิสาเมอรี่ แม็คเมอร์เรย์
9 8056 ด.ญ.พิชชาพร สุทธิชัยโชติ
10 8552 ด.ช.พัฒนศักดิ์ พยอมใหม่
11 9174 ด.ช.ณาศิส ดวงเวียง
12 9695 ด.ญ.โคะโคะโนะ ทองแพง
13 10447 ด.ช.ธนกฤต โฉมสอาด
14 8074 ด.ช.ศรันย์ชัย เธียรพจน์
15 8093 ด.ช.ภวินท์ อุปัญญ์
16 8096 ด.ญ.ธัญชนก มูลศรี
17 9912 ด.ช.จักริน พัฒบุตร
       
Summer 2015 G.2 B
ที่ IDNO. ชื่อ-สกุล
1 8106 ด.ช.ปภังกร แดงค้ำคุณ
2 8179 ด.ญ.ธิดาทิพย์ ปิติเลิศคุณา
3 8747 ด.ญ.พิมพ์พิชชา ณรงค์รักเดช
4 9856 ด.ญ.ณิชนันทน์ นนท์ชนะ
5 9859 ด.ช.ภคิน สุทธิเดชาธรณ์
6 9861 ด.ญ.ณัฐณิชา วัฒนะกิจ
7 9952 ด.ญ.พลอยนภัส บุญยรัตน์เอกธนา
8 10011 ด.ญ.อริสา ธรฤทธิ์
9 10018 ด.ช.ไกรวิชญ์ บุญช่วย
10 8206 ด.ญ.ภวิษย์พร ธิติรัตน์สุนทร
11 8210 ด.ญ.ภัททิยา ปรักมาส
12 8218 ด.ช.ก้องภพ ปราการพิทักษ์
13 8221 ด.ญ.พัชราภรณ์ นาคาชิม่า
14 8232 ด.ช.ธัชพล กิมโสม
15 8261 ด.ญ.ณัฐิดา ปานมณี
16 8263 ด.ช.เหมรัตน์ ชัยสิกุล
17 10112 ด.ญ.ชนากานต์ เกษมทาง
18 10123 ด.ญ.จิตต์จุฑา เจียรพุฒิ
       
Summer 2015 G.2 C
ที่ IDNO. ชื่อ-สกุล
1 10150 ด.ช.จิรเมธ คุ้มทรัพย์สิริ
2 10177 ด.ช.ประติมากร ลือกระจ่างธรรม
3 8282 ด.ญ.เขมจิรา ปานอินทร์
4 8288 ด.ญ.ชญาดา ชาญสูงเนิน
5 8418 ด.ญ.สรียา วิทยานนท์เอกทวี
6 8894 ด.ญ.พิชชาภรณ์ พุ่มผกา
7 10183 ด.ญ.อริสรา ดั่งวัน
8 10190 ด.ช.ปาณชัย จันทร์แก้ว
9 8376 ด.ญ.ปทิตตา เรืองธิวัฒกุล
10 8382 ด.ญ.พิชญา เครือด้วง
11 8682 ด.ช.ชยากร เซี่ยงเห็น
12 8762 ด.ญ.โชติกาญจน์ เหลาคม
13 8399 ด.ช.ธนัช สร้อยมุกดา
14 8413 ด.ช.ณพิชญ์ น้ำทิพย์
15 8438 ด.ญ.นงนภัส ทองขาว
16 8446 ด.ช.สุทธิภัทร โพธิ์สุข
17 8447 ด.ญ.สุชาวดี อินทร์ชัยศรี
       
Summer 2015 G.2 D
ที่ IDNO. ชื่อ-สกุล
1 10306 ด.ญ.สุมณี ดำนาคแก้ว
2 10310 ด.ช.ชุติเทพ ไกรสำโรง
3 8497 ด.ช.ณภัทร ลักษณ์เชื้อวงศ์
4 8512 ด.ญ.กชพรรณ อรรถลังรอง
5 8527 ด.ญ.สุกัญญา ปรีเปรม
6 8565 ด.ช.ทิวากร ทรัพย์ทวี
7 8566 ด.ญ.เอริตา พฤกษา
8 8573 ด.ญ.ณภัทร ปลักกระโทก
9 8607 ด.ช.คเชนทร์ บิลลิง  เกตุคำ
10 8608 ด.ญ.กุลปรียา พิมทอง
11 8609 ด.ญ.ภัทริกา สโมสร
12 8611 ด.ญ.ศุภรดา จันทรมนตรี
13 8675 ด.ญ.จุฑามาส โกยทรัพย์
14 8943 ด.ญ.กมลวรรณ สายเสน่ห์
15 9163 ด.ญ.ศุภสิริ สีบุญเรือง
16 10352 ด.ญ.นิษา ติรกิจสุนทร
17 10404 ด.ช.วชิราวุธ คงนวล
18 10426 ด.ช.ซูวอน    ปาร์ค
       
Summer 2015 G.2 E
ที่ IDNO. ชื่อ-สกุล
1 9249 ด.ช.กวินกานต์ ทัศนะ
2 9699 ด.ช.รณกร แซ่หย่าง
3 9884 ด.ช.เควิน โกวะประดิษฐ์
4 8107 ด.ญ.อารณีย์ โออนันต์
5 8108 ด.ญ.อุษณีย์ โออนันต์
6 8274 ด.ญ.พรสวรรค์ เลิศจันทรางกูร
7 8285 ด.ญ.นัทธ์ชนัน พุ่มพวง
8 8303 ด.ญ.วรัชยา ทวีสัตย์
9 8320 ด.ญ.พิชชาภา เชื้อใจ
10 8328 ด.ญ.เพ็ญพิชชา เธียรวัฒนกุล
11 10222 ด.ช.จิรภัฑร ศรีธวัชวงศ์
12 10229 ด.ช.ภูริณัฐ ฮิอุระ
13 10653 ด.ญ.พลอยไพลิน โพสังหิรัญ
14 8339 ด.ช.วัชรวีร์ ชนะธรรมมาพร
15 8372 ด.ช.แววปราชญ์ เนียนพากย์
16 8380 ด.ช.โรเบิดร์ หวัง
17 10243 ด.ช.อธิวัฒน์ เหมภูมิ
18 10778 ด.ช.ปฏิพน เขียวณรงค์
19 10818 ด.ญ.พิชามญชุ์ แน่นจวง
20 10856 ด.ช.ดิมิตรีออส จาลาฟราส
21 10876 ด.ญ.บัณฑิตา ตันแผ้ว
22 10879 ด.ช.ชยพล สุทธิรักษ์
23 10914 ด.ญ.หทัยชนก วงศ์ทักษ์ทอง
24 10922 ด.ช.เมธาวิน มุจนะมลทิล
25 8159 ด.ช.รัฐสภา หงษามนุษย์

 


 

 Summer 2015 G.3 A
ที่ IDNO. ชื่อ-สกุล
1 7379 ด.ญ.พิมนภา อนุรักษ์วงศ์ศรี
2 7383 ด.ช.ภัทรดนัย สบายใจ
3 7386 ด.ญ.ปรียนันท์ ซูกิมูระ
4 7391 ด.ช.ตวิษ เอกจักรตรา
5 7401 ด.ญ.กุลนาถ เลิศถวิลจิร
6 7412 ด.ช.ภัทร นาคอาภา
7 7589 ด.ญ.สุวิชญาน์ กังเจริญ
8 9484 ด.ญ.ปาริฉัตร ฟองชะนะ
9 9639 ด.ญ.ธัญชนก โชคไมตรี
10 7423 ด.ช.กันต์ ตั้งบุญไมตรี
11 7424 ด.ญ.อัญชิสา ชื่นพลี
12 7428 ด.ญ.ธมนวรรณต์ บุญญนันท์
13 7437 ด.ญ.ชณิตา ก่อเกียรติเจริญ
14 7438 ด.ญ.พิชญาภา พิชัยจารุเวศ
15 7446 ด.ช.วีรวัฒน์ มาน
16 7486 ด.ญ.นันทิตา แตงหอม
       
 Summer 2015 G.3 B
ที่ IDNO. ชื่อ-สกุล
1 7518 ด.ช.ธัชกฤตย์ หนูสุข
2 7519 ด.ช.ภูริณัฐ ศรีวิทยารักษ์
3 7520 ด.ญ.ภัทรีดา ศรีวิทยารักษ์
4 7908 ด.ช.เจสไมเคิล สุนทร
5 9340 ด.ช.กิตติ์ดนัย ทรัพย์ศิริ
6 9343 ด.ช.ไทยเดิม ธีระโรจนพงษ์
7 9359 ด.ช.วชิรวิชญ์ ชัยหาญ
8 9561 ด.ญ.อิสรีย์ ทองคำ
9 9598 ด.ช.อัฑฒกร นวลแก้ว
10 10220 ด.ญ.พิมพ์มาดา จำเนียร
11 7499 ด.ช.สุวพัชร คู่เพ็ชร์งาม
12 7502 ด.ญ.ณภัทร นาครทรรพ
13 7564 ด.ช.ธนกฤต วัฒนากูล
14 7573 ด.ช.กิตติวัฒน์ ศิริวัฒน์
15 7582 ด.ญ.วรินดา พินิจกุล
16 8387 ด.ช.ธเมธ จิรวรพนธ์
       
 Summer 2015 G.3 C
ที่ IDNO. ชื่อ-สกุล
1 8625 ด.ช.ชานน เฉลิมขวัญโสภาค
2 9481 ด.ช.พชรพล รังษีสกรณ์
3 9489 ด.ญ.อจิรภาส์ ตันหยงมาศกุล
4 9626 ด.ญ.นามิค พาลีบัตร
5 7522 ด.ช.ศิวกร พิมานคำ
6 7524 ด.ญ.ณัฏฐ์เณรี บุลภรณ์ชญานนท์
7 7532 ด.ญ.ณิชาภัทร ทรงจอหอ
8 7552 ด.ญ.เปมิกา ชลพันธุ์
9 7553 ด.ญ.ณัฐณิชา ไวกสิกรณ์
10 7597 ด.ช.ผดุงศักดิ์ ส้มแก้ว
11 7599 ด.ช.ปัญญากร วราภักดิ์
12 7702 ด.ญ.สรณ์สิริ สว่างพัฒนกุล
13 9375 ด.ญ.กชพร หนูฉิม
14 7631 ด.ช.ณภัสวัศ แซ่ย่าง
15 7632 ด.ช.ธฤตวัต มะลิวัลย์
16 7640 ด.ช.ชานน ครองสิริฤทธิ์
       
 Summer 2015 G.3 D
ที่ IDNO. ชื่อ-สกุล
1 7641 ด.ญ.ดวงกมล วิทยานนท์เอกทวี
2 10239 ด.ญ.ยูวลัยลักษณ์ อีงาราชิ
3 7676 ด.ญ.เบญญาภา อินทร์รุ่ง
4 7686 ด.ญ.ฐิติภา ฐาปนกุลศักดิ์
5 7690 ด.ช.พิชญุตม์ นพพิบูลย์
6 7709 ด.ช.ปัณณวัฒน์ เลขนาวิน
7 7742 ด.ญ.นภัสร กิตติกุลพิทักษ์
8 8322 ด.ญ.พรรษสรณ์ ศิริฤทธิชัย
9 8331 ด.ช.ภูเมธ เรวัตธราธร
10 8518 ด.ญ.จริภิญา หมื่นทัน
11 10277 ด.ญ.สรัลรัตน์ อุบลเลิศ
12 7720 ด.ช.ธีรเมธ พราหมหีด
13 7762 ด.ช.กันตพงศ์ ไพศาสตร์
14 7766 ด.ช.ศุภวิชญ์ จีระประภากาญจน์
15 7773 ด.ช.ปวริศ ฉั่ววิเชียร
16 7786 ด.ญ.นัฐกฤตา ชาวนาดอน
       
 Summer 2015 G.3 E
ที่ IDNO. ชื่อ-สกุล
1 7788 ด.ช.ปรมินทร์ สมบัติบุญ
2 7797 ด.ช.ศุภกร หงษ์จร
3 7802 ด.ช.จรรยวรรธน์ ลีลายนะ
4 7816 ด.ญ.มนสิชา อรุณพงษ์
5 9178 ด.ช.ปรานนท์ ยิ่งคำนึง
6 10196 ด.ช.พิตติกร ไตรรัตนานุรักษ์
7 7887 ด.ช.พัชรดนัย สุขใจดี
8 9444 ด.ช.ปิยธร ธนประเสิรฐวงศ์
9 7484 ด.ช.เจษฎาพงศ์ กิจผกามาส
10 7948 ด.ญ.ริต้า เมืองปลอด
11 8026 ด.ญ.นิชาวดี จิรพงษ์ธนกุล
12 8153 ด.ช.เจตนิพิฐ สินวิสิฐโสภณ
13 8622 ด.ช.ธัญพิสิษฐ์ ศิริเวชภัณฑ์
14 9161 ด.ญ.ณีย์ขวัญ วัฒนาโภคยกิจ
15 9476 ด.ช.พชร เตชบวรเกียรติ
       
 Summer 2015 G.3 F
ที่ IDNO. ชื่อ-สกุล
1 7380 ด.ญ.ปาลิตา จงเจริญ
2 7396 ด.ญ.ภัทรนันท์ ทัศนศรี
3 7594 ด.ญ.ธัญฌ์ริชญา เจียวิริยบุญญา
4 7521 ด.ญ.นัชชา แขหินตั้ง
5 7497 ด.ช.ชุติพัฒน์ นาควิโรจน์
6 8977 ด.ช.กิตติพัฒน์ กิตติลักษมานนท์
7 9731 ด.ญ.ปณัชชา เอื้อทรัพย์กวิน
8 10422 ด.ญ.ณิชาภัทร ลิมปิสวัสดิ์
9 7744 ด.ช.ธีระวัช พุกดี
10 7791 ด.ญ.พราวเดือน น้ำดอกไม้
11 7803 ด.ญ.แพรวดาว น้ำดอกไม้
12 9956 ด.ช.เอื้ออังกูร โพธิ์พิจิตร
13 10420 ด.ญ.กัญญาพัชร เลิศศิลป์
14 7830 ด.ช.ชลนิพัฒน์ ยังเจริญ
15 7837 ด.ช.ภัทรศรัณย์ ขำอิน
16 9458 ด.ช.ชิระวัฒน์ ชมภูหล้า
17 10427 ด.ญ.เยิน จู  ปาร์ค
18 7952 ด.ช.พศวีร์ ชัยพงศ์ประเสริฐ
19 9459 ด.ช.กัษณะ ปรีชานันท์
20 10649 ด.ช.ภูวเดช พุ่มสุวรรณ
21 10790 ด.ช.สรรพศาสตร์ ทองแถม ณ อยุธยา
22 10831 ด.ญ.อรพรรณ ลัดเล็ง
23 10896 ด.ช.ภูมิรพี เก่งสาริกิจ
24 10908 ด.ญ.ฉัตราสิริ ไชยหานิชย์

 


Summer 2015 G.4 A
ที่ IDNO. ชื่อ-สกุล
1 6791 ด.ญ.ณิชาภัทร ทองเลิศ
2 6795 ด.ช.ชีวาพัฒน์ จันทรภักดี
3 6799 ด.ช.ณัชพล พูนนายม
4 6809 ด.ญ.ศลิศา ศิษย์โรจนฤทธิ์
5 6815 ด.ช.ธีรเมธ เพชรน้ำหนึ่ง
6 10504 ด.ช.ภูริช สัปโท
7 6816 ด.ญ.ซากิ นากามิชิ
8 6818 ด.ญ.จุฑามาศ สันฐาน
9 6825 ด.ญ.ณัชชา ตั้งบัณฑิต
10 6842 ด.ญ.รัตน์ฐาภัทร เผือกบางนา
11 6843 ด.ญ.ภัทรวดี หินซุย
12 6847 ด.ช.ปภังกร สุวรรณอำไพ
13 6942 ด.ช.จีรวิชญ์ สุขฉ่ำ
14 7277 ด.ญ.วิมพ์วิภา เจริญชัยกรณ์
15 8848 ด.ช.ธนิสร ดีชู
16 9581 ด.ญ.จิรนุช แซ่เล้า
17 6863 ด.ช.คณพศ ศรีมงคล
18 6872 ด.ช.เกริกก้อง ไชยลา
       
Summer 2015 G.4 B
ที่ IDNO. ชื่อ-สกุล
1 6881 ด.ญ.ณัฐกานต์ เปรมบุญญาธร
2 6883 ด.ญ.รวิ พุทธวรรณะ
3 6884 ด.ช.กันต์ศักดิ์ สามเสน
4 6890 ด.ช.ปกป้อง ชั้นประเสริฐ
5 7603 ด.ญ.อมลรุจี ศิริพิพัฒน์
6 8358 ด.ช.ณัฐนันท์ ลีลารุจิเจริญ
7 8711 ด.ช.ศรวิส จิรายุดุลย์
8 8722 ด.ช.พีรวัส สุขสุวรรณ์
9 6897 ด.ช.วงศ์วรรธน์ เทพไอยบุตร
10 6902 ด.ญ.ทิพากร ศรีปัญญารัตน์
11 6913 ด.ช.สรัล รัตนพันธุ์
12 7370 ด.ญ.ณัฐชา ศรีสุไชย
13 8366 ด.ช.ธีธวัช ยอดอินทร์
14 8966 ด.ช.ธนาลักษณ์ อัศวพิสิฐกุล
15 6654 ด.ญ.พรนภัส ครองสิริฤทธิ์
16 6938 ด.ญ.ธัญญรัศม์ กวินทิพยกุล
17 6952 ด.ช.สรณ ซุกลา
18 8988 ด.ญ.ณัชชา ฉินทสงเคราะห์
       
Summer 2015 G.4 C
ที่ IDNO. ชื่อ-สกุล
1 10175 ด.ช.ภคพล ชวนศรีโชค
2 6992 ด.ช.บวรพัฒน์ รัตนพงษ์เกียรติ
3 7005 ด.ญ.จิตร์อนงค์ เตชะอารีวงศ์
4 7006 ด.ช.ปุญญ์ ปัทมารางกูร
5 7011 ด.ช.ธนบดี ป้องสา
6 8610 ด.ช.ภัทรพงศ์ สโมสร
7 10237 ด.ญ.ธนาพร คำหล่อ
8 7048 ด.ช.สุกฤษฎิ์ ชัชวาลย์
9 7060 ด.ช.จักรภัทร รัตนนาม
10 7064 ด.ช.สรวิศ ฉั่ววิเชียร
11 7077 ด.ช.ปริพัฒ ทองมา
12 7078 ด.ช.วนิชานนท์ จิรพงษ์ธนกุล
13 8992 ด.ญ.กฤตยา รุจิวัชรโอฬาร
14 9069 ด.ญ.อารียา ทัศนชัยสิทธิ์
15 9748 ด.ช.ภรัญญู สุรบัณฑิตกุล
16 10275 ด.ช.สิริณัฏฐ์ ปีวิเศษกุลเดช
17 6915 ด.ญ.สุมลทิพย์ จันทมิตร
18 7448 ด.ญ.ชุติกาญจน์ เดชกำธร
       
Summer 2015 G.4 D
ที่ IDNO. ชื่อ-สกุล
1 8909 ด.ญ.ณิชาพัชร์ บุญเฟื่องฟู
2 9137 ด.ญ.อรหทัย ใจเที่ยง
3 9784 ด.ช.ธีรเมท อัครปรีชาชาญ
4 7149 ด.ช.ไรอันจิโรม กลีสัน
5 7155 ด.ญ.พรปวีณ์ อึ้งสำราญ
6 7171 ด.ช.วัชรวิศว์ อ่อนสนิท
7 7181 ด.ช.ภูมิวิศว์ ชัยวชิระศักดิ์
8 7183 ด.ช.ธนพงษ์ วราสภานนท์
9 7875 ด.ญ.นันธิดา พิน
10 8017 ด.ช.กฤษฎิ์ภูมิ เทพทวี
11 9849 ด.ช.ณัฐวิชช์ สุขประเสริฐธนดี
12 7185 ด.ช.คมน์วิทย์ กลิ่นสุวรรณ
13 7188 ด.ญ.ชญานนท์ ทองทวี
14 7193 ด.ช.กันต์ธีภพ สุดนิยาย
15 7215 ด.ช.วงศธร กลิ่นสอน
16 7224 ด.ญ.อนามิกา ทาวัน
17 9786 ด.ช.ภูดิศ โสมาบุตร
18 9913 ด.ช.กานต์นิธิ ลี
       
Summer 2015 G.4 E
ที่ IDNO. ชื่อ-สกุล
1 10408 ด.ญ.ณัฐวรา ผลโพธิ์
2 8764 ด.ญ.เขมณัฏฐ์ ทวีธนเสฏฐ์
3 8861 ด.ญ.นภัค รัศมิทัต
4 8863 ด.ญ.รวิพร ประโรกิจจักร์
5 8923 ด.ช.กุลเชษฐ์ ใจบัว
6 8953 ด.ญ.พาขวัญ ชูชัยสุวรรณศรี
7 8955 ด.ช.ธนกฤต ธนะชานันท์
8 9023 ด.ช.ภรัณยู วีระกูล
9 9039 ด.ช.ร้อยล้าน นวลสมศรี
10 9087 ด.ช.กิตติพัศ หงษ์สุวงศ์
11 9175 ด.ญ.กัญจน์ญาดา โกละกะ
12 9186 ด.ญ.ธนภรณ์ สังข์นาค
13 9261 ด.ช.ญาณวิชญ์ จิรมหาสุวรรณ
14 10263 ด.ช.พชรสนันท์ ภชรวัตรสนันท์
15 7086 ด.ญ.วีรินทร์ดา เอื้องธนาโรจน์
16 8019 ด.ญ.เพชรลดา เทพบันทม
17 9076 ด.ช.โภคิน บุญอินทร์

 


 Summer 2015 G.5A
ที่ ID NO. ชื่อ - สกุล
1 6145 ด.ญ.กันตพร แช่มสวัสดิ์
2 6147 ด.ญ.นงนภัส เฮียงหลี
3 6534 ด.ญ.ศุภสุตตา ตั้งปัญญารัช
4 6702 ด.ช.ศุภวิชญ์ วัดสาทร
5 9173 ด.ช.ศิรวิทย์ ดวงเวียง
6 9855 ด.ญ.ณฐนนท นนท์ชนะ
7 10238 ด.ช.ธนธัส คำหล่อ
8 10242 ด.ช.พงศธร เหมภูมิ
9 6160 ด.ช.ปิยังกูร เทียนกระจ่าง
10 6172 ด.ช.กานต์ บุญมา
11 6173 ด.ญ.ธัญญาภัทร์ ธนวัฒนสถิตย์
12 6174 ด.ช.ปริญญ์ พงศ์จิรพันธุ์
13 6179 ด.ช.ไทคิ นากามิชิ
14 6185 ด.ญ.นฤมล จาง
15 6586 ด.ญ.จิณณพัตส์ เทพรัตน์
16 6650 ด.ช.ปวีร์วัศ หาเรือนสาสน์
17 6964 ด.ช.สรรค์สุข สุขเย็น
18 7574 ด.ช.บุญพิทักษ์ บุณยะมาน
19 8286 ด.ญ.นารา  พาลีบัตร
20 6188 ด.ช.ชลากร บริบูรณ์ศรี
21 6685 ด.ญ.อภิสมัย ไมตรีนุกุล
22 7430 ด.ญ.ชนิดาภา กิจผกามาส
       
 Summer 2015 G.5B
ที่ ID NO. ชื่อ - สกุล
1 8309 ด.ช.วรปรัชญ์  วาปี
2 8864 ด.ช.ปัณชญา ศรีสารสกุล
3 8945 ด.ช.ก้องวิภู ขาวงาม
4 10245 ด.ช.ภาณุ งามเฉลียว
5 10411 ด.ญ.วรินทร์ กิจการอุดม
6 10042 ด.ญ.สุปรียา วัฒนาโชคเจริญ
7 6256 ด.ญ.วรวลัญช์ กองจินดา
8 6260 ด.ช.สุกฤษฎิ์ มีกลิ่นหอม
9 6264 ด.ช.พัสกร วิชิตชาญ
10 6265 ด.ญ.พิมพ์มาดา ตาฬวัฒน์
11 6274 ด.ช.ปานธง พัวพิมลรัตน์
12 6279 ด.ช.ก้องภพ ตั้งบุญไมตรี
13 6280 ด.ช.ชณัญ โทวาณิชกุล
14 6283 ด.ช.พงศ์พิสุทธิ์ อ่องเพ็ชร์ 
15 6289 ด.ช.ณัฐดนย์ จุลนวล
16 7273 ด.ช.ธรรมปกร คชาชีวะ
17 6295 ด.ญ.กวีกานต์ หมั้นการ
18 6296 ด.ญ.ธัญญรัตน์ อุ่ยประพัฒน์
19 6307 ด.ช.ภัทรกร อุปัญญ์
20 6163 ด.ช.วีรวุฒิ มาน
       
 Summer 2015 G.5C
ที่ ID NO. ชื่อ - สกุล
1 8236 ด.ช.ญาณาธิป  เอกประยูร
2 6409 ด.ช.ณัฐกิตติ์ แช่มดารา
3 8571 ด.ญ.วรุณกาญจน์ กิตติวงศ์ไกร
4 9179 ด.ญ.ณิรชา ยิ่งคำนึง
5 6353 ด.ญ.นันท์ณภัส มะโนมั่น
6 6355 ด.ญ.ณิชารีย์ วระคำ
7 6356 ด.ช.สิรภพ เติมสินพิบูล
8 6359 ด.ญ.ณัฏฐิกาภัค สุขฉ่ำ
9 6366 ด.ช.ปพนธีร์ เกศทับทิม
10 6653 ด.ญ.ไอรัก สุวรรณแสงโรจน์
11 6666 ด.ช.อชิระ พรพุทธิชัย
12 10286 ด.ญ.กนกวรรณ พงศ์นุรักษ์
13 10289 ด.ญ.ชนาภา รวยรื่น
14 6388 ด.ญ.ฐปนรรฆ์ ปานเพ็ชร์
15 6389 ด.ญ.วิรดาภรณ์ พรมชาติ
16 6403 ด.ช.ชัชพิมุข มีจัน
17 6424 ด.ช.เบญจามินทร์  สมบัติบุญ 
18 6644 ด.ญ.วรันธร สัตยาวุฒิพงศ์
19 8031 ด.ญ.อชิรญาณ์  หรรษคุณาฒัย
20 7409 ด.ญ.แอนนา สเมทส์
       
 Summer 2015 G.5D
ที่ ID NO. ชื่อ - สกุล
1 8054 ด.ช.ธนธัช  รักษาสัตย์
2 8068 ด.ญ.ลีนา  กาฎีโรจน์
3 6407 ด.ช.ชยภัทร บุญมาชู
4 6458 ด.ญ.ณัฐนรี ติมินทระ
5 6478 ด.ช.ปารณัท ธนสกุลชัย
6 6482 ด.ช.ปรเมษฐ์ พราหมหีด
7 6485 ด.ญ.พรกมล วิทยามณีกร 
8 6487 ด.ญ.ภัสสร ฤาชาเกียรติกุล
9 6723 ด.ช.กฤศ ศรีสังข์
10 6759 ด.ช.อภิมงคล นุศาจารย์
11 7053 ด.ช.ตรีเพชร วงศ์ประเสริฐ
12 8126 ด.ญ.ไอริสา  พุทธิปิลันธน์
13 8155 ด.ญ.นลินทิพย์  ชาง
14 8680 ด.ช.ขุนพล มณีสุข
15 9614 ด.ช.ชนกันต์ เจริญพร
16 6661 ด.ช.วิชชา งิมสันเทียะ
17 6390 ด.ญ.ณิชาภา สุขเกษม
18 6398 ด.ญ.วีราพิมพ์ สุวรรณวานิชกุล
19   ด.ช.สุพรีม ลาภกิตติเจริญชัย
       
 Summer 2015 G.5E
ที่ ID NO. ชื่อ - สกุล
1 10315 ด.ญ.ชวิศา วรรณรัตน์
2 6503 ด.ญ.เบญจลักษณ์ เธียรวัฒนกุล
3 7352 ด.ช.ธาราเทพ น้ำดอกไม้
4   ด.ญ.สุนิศา แสงทรัพย์
5 7033 ด.ญ.พรไพลิน ชุณหคันธรส
6 7152 ด.ช.กฤษณ์ดนัย บุญช่วย
7 7203 ด.ญ.ลลิตา ดำรงเกียรติสกุล
8 6773 ด.ญ.แคทลีน หวัง
9 8450 ด.ช.พงศ์ปณต เกตุหนองพ้อ
10 8461 ด.ช.อภินัทธ์ งามกมล
11 9661 ด.ช.พุฒิพงศ์ มิตรธรรมพิทักษ์
12 10337 ด.ช.ชาตรี ตรีวิเชียร
13 7410 ด.ญ.โซฟี สเมทส์
14 7878 ด.ญ.ปุณยภรณ์ รักสาส์นเจริญผล
15 6607 ด.ช.เสฏฐพงศ์ นิ่มระวี
16 6309 ด.ช.พุฒิพงศ์ ภูรินันท์ศรี
17 6317 ด.ช.ธนภัทร์ นาคอาภา
18 6742 ด.ช.เมธัส วิทยานนท์เอกทวี
19 6775 ด.ช.ณภัสดล แซ่ย่าง
20 7865 ด.ช.อัลลัน สุนทร

 


 Summer 2015 G.6A
ที่ ID NO. ชื่อ - สกุล
1 5469 ด.ช.ณัชพล สลาเวศม์
2 5582 ด.ญ.ปราณปรียา ทองเลิศ
3 5619 ด.ช.ธัญธร เวียงเพิ่ม
4 5731 ด.ช.ณ ภัทร ชะนะกุล
5 5735 ด.ช.เทพมงคล พันธุ์กระทึก
6 5841 ด.ญ.พิชชานภา นุ่นโต
7 7397 ด.ช.ชนัต รัตนสมบัติไพบูลย์
8 7528 ด.ญ.นันท์ลภัส ติยพงศ์พัฒนา
9 8407 ด.ญ.มัทนพร ทองแดง
10 8481 ด.ช.ศุภวิชญ์ เธียรเจริญ
11 5968 ด.ช.ชุติพนธ์ ยังเจริญ
12 6888 ด.ญ.ปาลิดา หอมขจร
13 7483 ด.ช.พุฒิธร เพียรเลิศวรกุล
14 5594 ด.ช.ภัทรกิจ เกตุวัตถา
15 5597 ด.ช.ภูริเมศ บุญประเสริฐ
16 5718 ด.ช.รพีพล ฐาปนกุลศักดิ์
17 7394 ด.ช.ธนกฤต ปิติวิโรจน์
18 8204 ด.ช.ภูมิสรัล ชื่นบาน
19 10062 ด.ญ.ธัญญรัตน์ บุญเริ่ม
20 5800 ด.ญ.ชลภัทร สุรชัยเกษม
21   ด.ช.ภวิศ โปยขุนทด
       
 Summer 2015 G.6B
ที่ ID NO. ชื่อ - สกุล
1 7477 ด.ญ.สโรชา กนกเทศ
2 7577 ด.ช.แทนคุณ ดาราศรีศักดิ์
3 7782 ด.ช.สุวภัทร โสตสุขเปี่ยม
4 9265 ด.ช.ศุภกิตติ์ หวัง 
5 5724 ด.ช.อเล็คซ์ซานเดอร์ แอนดรู ฮับบาร์ด
6 6506 ด.ช.จุลภัทร ศรีวะโลสกุล
7 6965 ด.ช.เสฏฐนันท์ ธัญญานิตย์
8 8507 ด.ญ.เจนจิรา พนาคุณากร
9 9262 ด.ช.ยศวิชญ์ จิรมหาสุวรรณ
10 5730 ด.ญ.ณสิริ ชะนะกุล
11 7721 ด.ช.แซมมิวล์ ออลิเวอร์ บาร์เบอร์
12 7843 ด.ช.จักรภัทร คูณอเนกสิน
13 7866 ด.ช.เสฏฐิ์ ส่งเสริม
14 5573 ด.ญ.รัฐพร ปริญญาสงวน
15 5803 ด.ญ.สิรินดา เอี้ยงทอง
16 7266 ด.ญ.ฐิติชญา ประทุมสุวรรณ
17 7330 ด.ช.วริศ เลี้ยงรัตนานนท์
18 7842 ด.ญ.เบญญาภา เลิศสุธากุล
19 7846 ด.ญ.ปราณมาตา สื่อประเสริฐสิทธิ์
20 8498 ด.ญ.นัชชา ลักษณ์เชื้อวงศ์
21   ด.ช.ธัญเทพ วิรัตน์ชัยมงคล
22   ด.ช.ภาธร กีรติภักดีพงศ์
       
 Summer 2015 G.6C
ที่ ID NO. ชื่อ - สกุล
1 7395 ด.ญ.ภิญพัชร์ เศวตอริยศิริ
2 8492 ด.ญ.อักษรจัณ เจริญพร
3 10376 ด.ช.ธัชกร ติรกิจสุนทร
4 5920 ด.ช.นราธิป จันกันธะ
5 6294 ด.ช.ฐานุพงศ์ วุฒิรัฐอนันต์
6 7280 ด.ช.กฤตยชญ์ จินตธรรม
7 10164 ด.ช.สิรภพ อำนวยชัยกิจ
8 5729 ด.ช.ณพล ชะนะกุล
9 6993 ด.ญ.ธนิสา เสนะสกุล
10 9026 ด.ช.เจตน์ แดงเนียม
11 10188 ด.ญ.ณัฐชา ลิ้มพิรัตน์
12 10226 ด.ช.วชิรวิทย์ พิชัยจารุเวศ
13 5450 ด.ช.เกรียง อ่างคำ
14 5755 ด.ญ.รวิภา ศรีมงคล
15 6084 ด.ญ.ลภัสรดา เอียดวะณะ
16 6467 ด.ช.สิรภพ ศรีรัตนมงคล
17 6492 ด.ช.ปริญรติ ปานมงคล
18 8006 ด.ช.อรรถวุฒิ เมธีธารพงศ์วาณิช
19 9662 ด.ช.ศุภวิชญ์ มิตรธรรมพิทักษ์

 


Summer 2015 G.7A
ที่ IDNO. ชื่อ-สกุล
1 5266 ด.ช.ชัชพิมุข มะลิวัลย์
2 4711 ด.ช.จิรายุ ชัยเสนา
3 7027 ด.ญ.มนัสนันท์ รัตนโชคสิริกูล
4 9490 ด.ช.โษฑศ ตันหยงมาศกุล
5 9802 ด.ช.กษิดิศ เอ่งฉ้วน
6 4694 ด.ญ.ณพลอย บุญมา
7 5860 ด.ญ.วริศรา คงโต
8 4803 ด.ช.ชรัตน์ ฮาเซะ
9 4744 ด.ช.ณัฐกมล ลาภสมใจ
10 4660 ด.ช.รวิศุทธ์ กังเจริญ
11 4684 ด.ญ.ชัญญา พิบูลย์วัฒนวงษ์
12 4718 ด.ญ.วาริดา ศรีสุข
13 4766 ด.ช.ธนิสร ธนาวิชญ์
14 6730 ด.ช.ภัทรพล กิตติภาดากุล
15 6930 ด.ช.ณัฐภัทร พึ่งจีน
16 5624 ด.ช.นรภัทร ลีลาเจษฎากุล
17 4815 ด.ญ.รติมา ทวีอภิรดีทับทิม
18 4657 ด.ญ.สิริกร วงษ์ชู
19 9140 ด.ญ.พัชรียา บาลไธสง
20 4717 ด.ญ.บวรลักษณ์ สิงห์แก้ว
21 4673 ด.ญ.สันห์สิตา เทพนุภา
22 4686 ด.ญ.ชนิดาภา ฉายวิเศษ
23 10875 ด.ช.สิปปวิชญ์ สายรัญญา
24 10913 ด.ช.ภัทรนิษฐ์ เรืองโรจน์
       
Summer 2015 G.7B
ที่ IDNO. ชื่อ-สกุล
1 4627 ด.ญ.ณหทัย ใหญ่สว่าง
2 4644 ด.ช.นพชัย โชติปรีชารัตน์
3 4650 ด.ญ.อาคิรา สวัสดิผล
4 4656 ด.ช.ณภัทร เลิศเจริญวรกุล
5 4621 ด.ญ.ธนัญญา นภาพงศ์สุริยา
6 4632 ด.ญ.ปารมีย์ บริบูรณ์ศรี
7 4704 ด.ญ.ธมน สุภวัฒน์
8 4709 ด.ญ.วรรษมน สุคลชัยเริงฤทธิ์
9 5007 ด.ช.พิชญ์ น้ำสมบูรณ์
10 5012 ด.ญ.วิภาวี บุญลำพันธ์
11 5025 ด.ช.จิณณวัตร วอง
12 5079 ด.ญ.จัสมิน ถนอมทรัพย์
13 5175 ด.ช.ธิติ ถนอมทรัพย์
14 5396 ด.ญ.อะตียาฮ์ รัตนบูรณ์
15 5801 ด.ช.อธิป พูนพนัง
16 6291 ด.ญ.กวินนาถ เมฆรุ่งโรจน์
17 6496 ด.ญ.นภัทรชา แช่มเล็ก 
18 6849 ด.ช.จักรภัทร สาดะระ
19 6911 ด.ญ.วริศรา สินธุเจริญ
20 6998 ด.ช.จิรภัทร โลห์สิวานนท์
21 7007 ด.ญ.ณัฐพร ทองดี
22 7074 ด.ช.อภิชัย เจริญกิตติคุณไพศาล
23 7447 ด.ช.พิตตินันท์ ชูไพฑูรย์
24 7873 ด.ญ.ธัญชนก สรานุกูลวงศ์
25 7877 ด.ญ.นรมน รักสาส์นเจริญผล
26 7930 ด.ช.วิชญะ เดชะบุญชนะ
27 7931 ด.ญ.เปมิกา เดชะบุญชนะ
28 10630 ด.ญ.ศศิชา สินทรัพย์แสน
29 10680 ด.ญ.มโนชา ตันรุจิโรจน์
30 10798 ด.ช.ฉัตรกนก โรจนพิศ
       
Summer 2015 G.7C
ที่ IDNO. ชื่อ-สกุล
1 6434 ด.ช.ณัฐพงษ์ ป้องสา
2 5202 ด.ช.พีระ คำชำนาญ
3 6989 ด.ช.พรภูเบศ น้ำดอกไม้
4 5201 ด.ญ.ทิชากร จันทรโอภาส
5 5243 ด.ญ.ฑิฆัมพร ทิพย์บรรเทิง
6 4999 ด.ญ.นิสรีน ทรงศิริ
7 4992 ด.ช.ปรรนิกร์ เมียงมาก
8 7232 ด.ญ.ยลฤดี แก้วมูลมุข
9 7351 ด.ญ.จัสมิน ฮอบส์
10 4689 ด.ญ.ชนเนษฎ์ ดำรงมหาสวัสดิ์
11 7587 ด.ญ.เพ็ญนภา กิตติเฉลา
12 6093 ด.ช.พีรัช พุ่มจันทร์
13 4785 ด.ช.แทนไท ไทยเจริญ
14 7089 ด.ญ.ทอฝัน ชลพันธุ์
15 8539 ด.ญ.ปิติยาภรณ์ พรขุนทด
16 6336 ด.ญ.ณิชาภา ผ่องอำไพ
17 4809 ด.ญ.ญาณิศา ชื่นพลี
18 8967 ด.ช.ธนา อัศวพิสิฐกุล
19 9747 ด.ญ.ปิ่นพร อยู่ไทย
20 4760 ด.ช.ณัฐภัทร บุญหลิม
21 6024 ด.ช.ปริวรรต ลีลาบูรณพงศ์
22 4972 ด.ญ.ณัฐณิชา จิวัฒนทรัพย์
23 4692 ด.ช.กรวิชญ์ โพธิสมภรณ์
24 10849 ด.ญ.พรรณภรณ์ มหากุศล
25 10863 ด.ช.ภูมิพัฒน์ ส้มเขียวหวาน
26 10870 ด.ญ.อาร์เวน มาเรีย สเคฟ
27 10874 ด.ญ.พิมดา บุญอิ่ม
28 10887 ด.ญ.สรัญญา ประเสริฐสังข์
29 10892 ด.ญ.เพียงพิณ พรเฉลิมพงศ์
30 10893 ด.ช.ทีฆทัศน์ ปรางแก้ว
       
Summer 2015 G.7D
ที่ IDNO. ชื่อ-สกุล
1 4690 ด.ญ.ปัณณพร เปลี่ยนราษี
2 4702 ด.ญ.ณัฐธิดา ศิริภักดิ์
3 5306 ด.ช.พสิษฐ์ วัลภา
4 7703 ด.ช.รวินันท์ มณีจันทร์
5 4631 ด.ช.ขวัญจุฑา สิริวันต์
6 4763 ด.ญ.นิชดา จงเสรีโชค
7 7927 ด.ช.เพชรแท้ วิวรรณวงศ์
8 4980 ด.ช.ณัถวัฒน์ โภคประเสริฐ
9 4651 ด.ญ.ชรินรัตน์ แผ้วใจดี
10 7251 ด.ญ.ศุภาพิชญ์ โยธะการี
11 7756 ด.ช.มาร์วิน แซ่ล้อ
12 4816 ด.ญ.อภิชญา สีลาโส
13 4707 ด.ช.วิทวัท ลี
14 6495 ด.ญ.พิมพ์ชนก สอาดโพธิ์ทอง 
15 8542 ด.ช.ปวริส ทานิอิ
16 5039 ด.ญ.ธันยมัย เอบิเกิลฮันนา วงศาโรจน์
17 6790 ด.ญ.กัญญลักษณ์ รมณียกุล
18 4675 ด.ญ.อิสริยา ชินปัญจะพล
19 9079 ด.ญ.ปาณิศา มากจริง
20 8912 ด.ช.ชินดนัย ไวแสง
21 6808 ด.ช.ฟาติน ช่อประทีป
22 5927 ด.ช.ปฏิพล เอมโอด
23 6914 ด.ช.ณพงศ์ รัตนพันธุ์
24 10920 ด.ญ.นิชาภัทร ปฐมรัตน์
25 10926 ด.ญ.นิพิฐพนธ์ กุลภควา
26 10936 ด.ญ.ปนัสยา บุหรัน
       
Summer 2015 G.7E
ที่ IDNO. ชื่อ-สกุล
1 5261 ด.ญ.ศรัณยา จุลทะกาญจน์
2 5009 ด.ช.ธนกร จงวัฒนาอุดม
3 5218 ด.ช.พลเอก วัฒนาบุญเลิศ
4 7177 ด.ญ.ปิ่นมนัส พอกสนิท
5 4649 ด.ช.ธรรมธาดา วิกัยนภากุล
6 6951 ด.ญ.อัยยา ทัศนชัยสิทธิ์
7 7093 ด.ญ.ชุดา เกิดสวัสดิ์
8 8078 ด.ช.ศมา แสงเวช
9 5827 ด.ญ.ภัควลัญชญ์ มาภิวงศ์
10 5286 ด.ช.ทัชระวี แสงสวัสดิ์
11 9745 ด.ช.อาทินันท์ อมรดลใจ
12 9229 ด.ญ.รัศมา ชัยสุวรรณ
13 4655 ด.ญ.นัทธนันท์ นิลเพ็ชร
14 7205 ด.ญ.กัลยกร วานิชศุภชัย
15 7960 ด.ญ.ศิริภรณ์ จันทรา
16 4630 ด.ช.ปุริมปัถย์ พุทธสิมมา
17 7321 ด.ญ.สิริวรรณ วณิชชานนท์
18 5415 ด.ญ.กุลนิษฐ์ สองพล
19 4765 ด.ญ.ณภัทร พร้อมฤทัย
20 7302 ด.ช.ภูริภัทร กรินสูงเนิน
21 7916 ด.ญ.มัตตัญญุตา โพเอม
22 7585 ด.ญ.มุขสุดา ถาวร
23 7268 ด.ช.เทพทัต เลิศวรไกร
24 5230 ด.ช.นิพัฒน์ แตงหอม
       
Summer 2015 G.7F
ที่ IDNO. ชื่อ-สกุล
1 4720 ด.ช.ภาคิน จินาพันธ์
2 5378 ด.ช.ธนพัชร์ สำโรงทอง
3 5599 ด.ช.จิรเมธ สอนดี
4 4753 ด.ช.ภัทรพล ฉันทประสิทธิ์
5 7034 ด.ช.กชพร ชุณหคันธรส
6 4981 ด.ช.นิธิศ พิภพพานิช
7 6772 ด.ช.กฤตพัฒน์ เลิศมณีสมบัติ
8 6430 ด.ช.ณัฏฐกิตติ์ เจียนมะเริง
9 6833 ด.ช.อดิวิศว์ ขวัญยืน
10 4679 ด.ช.สวิตต์ คู่ดำเกิง
11 7216 ด.ช.อลงกรณ์ กลิ่นสอน
12 4899 ด.ช.กมลภาส แซ่ลี้
13 4678 ด.ช.ภูเบศร์ ทินกร
14 6243 ด.ช.ศุภกฤต รุจิรุจนกุล
15 4812 ด.ช.ภากร งามขำ
16 6939 ด.ช.กีรติ สุคนธสุขกุล
17 7449 ด.ช.จิรวัฒฑ์ ศรีพล
18 4989 ด.ช.ธีรยุทธ อีลีเอียส ทรัพย์สินมั่งคั่ง
19 7246 ด.ช.ธนพล แซ่อึ้ง
20 4969 ด.ช.ธรรมนูญ เส็งมี

 

 


 

Summer 2015 G.8A
ที่ ID NO. ชื่อ - สกุล
1 3897 ด.ญ.เพชรศรี คู่เพ็ชร์งาม
2 3748 ด.ช.ภูมิพัฒน์ ศุขเขษม
3 5939 ด.ช.ประวิทย์ เทียนเล็ก
4 6589 ด.ช.โสภณวิชญ์ มหาคีตะ
5 3783 ด.ญ.มัชฌิมา อภิชล
6 3807 ด.ช.ชยุต โทวาณิชกุล
7 3823 ด.ช.วันปกรณ์ พร้อมพอชื่นบุญ
8 4119 ด.ญ.ปภาวรินท์ นิลผาย
9 5187 ด.ช.วีรภัทร เอียดวะณะ
10 5355 ด.ญ.สันต์ฤทัย กาสิกพัสสตร์
11 5570 ด.ช.สรวิธ ครองรุ่งโรจน์
12 5940 ด.ช.วิรัช เทียนเล็ก
13 6138 ด.ญ.ศศิธร คิมูระ
14 6171 ด.ช.อภิวัฒน์ อินทวิชัย
15 6192 ด.ญ.ชยาภรณ์ ปรังพันธ์
16 6257 ด.ช.ชวินธร อสุนี ณ อยุธยา
17 6379 ด.ช.ธนกร จิระสุข
18 6537 ด.ช.เมธาวิน ขาวสอาด
19 10334 ด.ช.ณัฐภัทร ภูผา
20 8537 ด.ญ.วีรยา บัวแก้ว
21 6057 ด.ช.ภาคิณ กีรติภักดีพงศ์
22 6374 ด.ช.เถลิงศักดิ์ คำจันทร์
23   ด.ช.นคภัทร นาคอาภา
       
Summer 2015 G.8B
ที่ ID NO. ชื่อ - สกุล
1 3752 ด.ช.ณัฎฐากร แช่มดารา
2 3899 ด.ญ.ณฐกมล สดมณี
3 5352 ด.ช.ชัยวัฒน์ ทะวรรณา
4 6536 ด.ช.ธีรภัทร สุขเกษม
5 8537 ด.ญ.วีรยา บัวแก้ว
6 9050 ด.ญ.ณัชพัฒน์ หล่อตระกูล
7 6499 ด.ช.ธวัชชัย พุกดี
8 6500 ด.ช.ญาณเดช ลีลาภัทรากร
9 6585 ด.ช.พีรวัส สหัสสุขมั่นคง
10 7969 ด.ช.ปัณณวัฒน์ ศรีสุข
11 10225 ด.ญ.ปวิชญาดา พิชัยจารุเวศ
12 10234 ด.ญ.คนึงนิตย์ อรรควรพันธ์
13 10240 ด.ญ.ณัฏฐณิชา ชื่นวุฒิ
14 10241 ด.ญ.จิราภา เหมภูมิ
15 10338 ด.ญ.ญาดา ตรีวิเชียร
16 10349 ด.ช.ภูริวัจน์ ศรีโพธิ์ช้าง
17 9144 ด.ช.ภูมิไทย คำนึงธรรม
18 9823 ด.ญ.รฐา นาดอน
19 9712 ด.ช.ธนภัทร โรจน์สวัสดิ์สุข
20 10231 ด.ช.กร วิจิตรพลเกณฑ์
21 10385 ด.ช.ภวิน แซ่ภู่
22 9773 ด.ช.วงศธร หัตถวนิชากรกุล

 


Summer 2015 G.9 A
ที่ ID NO. ชื่อ - สกุล
1 2398 ด.ช.วายุ ถนอมสิงห์
2 2374 ด.ช.ชัยนันท์ ทองวงศ์
3 2352 ด.ช.จักรวุธ พรมแจ้ง
4 2426 ด.ช.ฟรานซิส ปุณณวิช เบิร์กแมนส์
5 2569 ด.ช.ฉัตรตระกูล จินศิริวานิชย์
6 2572 ด.ช.วรินทร สาวนะชัย
7 2980 ด.ช.ปารมี ปลอดภัย
8 2521 ด.ช.ไกร อ่างคำ
9 3039 ด.ช.สัญชัย แสงโสภา
10 3120 ด.ช.ปราชญา ชฎาศิลป์
11 3380 ด.ญ.รัตนาพร น้ำดอกไม้
12 5196 ด.ช.เดวิด หลุง
13 5440 ด.ช.พิทัศน์ โตพิบูล
14 5832 ด.ญ.วิลาสินี วารีประเสริฐ
15 6090 ด.ช.กฤต สิทธาภา
16 6519 ด.ช.ณัฐภูมิ ศรีบัวโรม
17 7282 ด.ช.ศักดิ์ศิริ ปิเลี่ยน
18 7844 ด.ช.ศุภณัฐ คูณอเนกสิน
19 8178 ด.ช.พหล กลิ่นบุปผา
20 9018 ด.ช.ชัชวัสส์ เสาวภา
21 9609 ด.ช.ธนกร อินประเสิรฐ
22 9776 ด.ช.จิตติ เจริญงามพิศ
23 9813 ด.ช.บรมัตถ์ อินทรีย์
24 10382 ด.ช.นริศ เดชณรงค์
25 11449 ด.ช.อภิสิทธิ์ ผิวจันทร์
       
Summer 2015 G.9 B
ที่ ID NO. ชื่อ - สกุล
1 2301 ด.ช.รณกร เรียนรอบกิจ
2 2308 ด.ญ.เพชรไพลิน ศิริศักดิ์
3 2391 ด.ช.โธมัส แฟรงค์เฟอริ์ธ
4 2738 ด.ช.ภฤศ จันทร์ไทย
5 2925 ด.ช.พงศกร วัฒนากูล
6 3337 ด.ช.จุฑาพงษ์ สิริวันต์
7 3380 ด.ญ.รัตนาพร น้ำดอกไม้
8 5476 ด.ช.สหัสวรรษ ขันสำราญ
9 5521 ด.ช.ชญานนท์ ศรีด่าน
10 5684 ด.ช.ธนสัณห์ ทุมวรรณ
11 5708 ด.ช.ทัศน์พล สวัสดิโกศล
12 5738 ด.ช.นันทนัช ปัญญา
13 5826 ด.ช.ธนโชติ มาภิวงศ์
14 5899 ด.ช.จุลดิศ เสมอภาค
15 5907 ด.ช.ศึกษิต ปลื้มจิตต์
16 5912 ด.ญ.ศิริพร น้อยเพิ่ม
17 6080 ด.ช.อัศวิน อิศรเดช
18 6610 ด.ช.ยาพท์ เดอเจอร์
19 7467 ด.ญ.บูชิตา อมรไทยสุนทร
20 7962 ด.ช.พงศธร เธียรวัฒนกุล
21 9018 ด.ช.ชัชวัสส์ เสาวภา
22 9728 ด.ช.จุ้นไท่ หวัง
23 9730 ด.ช.ณัฐชนนท์ เอื้อทรัพย์กวิน
24 9803 ด.ช.กมลชัย ศรีอ่ำดี
25 9819 ด.ช.ปุญญพัฒน์ บัวศรี

 


Smart Class 2015 G.10A (สายวิทย์)
ที่ ID NO. ชื่อ - สกุล
1 1861 ด.ช.ชิงธวัช ทรัพย์ลาภอุดม
2 1818 ด.ญ.บุษบง ไชยนันท์
3 1739 ด.ญ.นลินทิพย์ แช่มดารา
4 2485 ด.ช.สุทธรักษ์ บัวทวี
5 4708 ด.ญ.วัชรี สุคลชัยเริงฤทธิ์
6 5115 ด.ญ.ชากีนาฮ์ รัตนบูรณ์
7 798 ด.ญ.ฐิตาพร พรโรจนางกูร
8 900 ด.ช.รัชชานนท์ สิทธินนันท์เจริญ
9 1696 ด.ช.พศวัต เกตุระทึก
10 5251 ด.ช.พุฒิพงศ์ สุรเกษมสวัสดิ์
11 2219 ด.ญ.ชนินนารถ เวชภัณฑ์
12 937 ด.ช.กัณฑ์เอนก นาคศรีคร้าม
13 890 ด.ช.ศิรณัฐ จิรายุดุลย์
14 6551 ด.ญ.กัญญรัตน์ วิทยาธิกรณศักดิ์
15 4831 ด.ญ.ฐานิกา ผดุงสมัย
16 7845 ด.ช.ธนทัต คูณเอนกสิน
17 4822 ด.ญ.ภัทรนันท์ แก้วน่วม
18 767 ด.ญ.วริศรา คำทอง
19 9735 ด.ญ.ณัชชา ธานินทร์ธราธร
20 3497 ด.ช.ฐกรรณ จิวะสิทธิกุล
21 835 ด.ช.ชวิน วิวัฒน์เจริญกุล
22 7231 ด.ช.ธนพัฒน์ ดีบุกคำ
23 1784 ด.ญ.ธัญญาเนตร กัณหกุล
24 910 ด.ญ.ณัฐธิดา เคียงคู่
25 1417 ด.ญ.ลภัสไพลิน สายทองวิภาธร
26 9205 ด.ญ.ธัญชนก สุภา

 


Summer 2015 G.11 A
ที่ ID NO. ชื่อ - สกุล
1 434 นายธิปก วงศ์เจริญถาวร
2 488 นายภานุพงศ์ กันสิทธิ์
3 6877 นายนิธิศ ฉัตรเสน
4 4283 นายมทนพล นพวรรณสกุล
5 8489 นายอนันต์ กุลดิลกชัย
6 152 นายชิษณุพงศ์ จินดารักษ์
7 2429 นายนิโคลัส หฤษฎ์ เบิร์กแมนส์
8 10393 นายวรเมธ ชินางกูลภิวัฒน์
9 3651 นายณัชพล พิธีการ
10 4470 นายภานุวัฒน์ อภิรักษ์สุขุมาล
11 7795 นายนพนนท์ อนุสรานนท์
12 3061 นางสาวณิชากร ลัคณาวงศา
13 3343 นายณัฐดนัย อังกุลดี
14 4077 นายชชุกัณฑ์ นารายณ์ประสิทธิ์
15 8258 นางสาวสิริญาณี พุทธจันทร์
16   นายปฏิภาณ แซ่คิว

 


Summer 2015 G.12 A
ที่ ID NO. ชื่อ - สกุล
1 2091 นายดบัสวี เตชะธนะชัย
2 2732 นายแทนชาติ พัฒนไพศาล
3 2801 นายภูมิพัฒน์ มุทุตานนท์
4 2686 นายจินตรัย สุนทรวิภาต
5 7201 นายภัทรพงศ์ ปุยเจริญ
6 442 นายธนวัฒน์ ชีวะโกเศรษฐ
7 3416 นายชัยณรงค์ โภคประเสริฐ
8 280 นายธนชัย แกนด์
9 2739 นายกริชกร หิรัญรัตนากร
10 2740 นายศุภวิชญ์ แฟงสุวรรณ
11 2958 นายณัฐวุฒิ โตสุโขวงศ์
12 2979 นายธราธร ม่วงวิโรจน์
13 3086 นายธนภัทร จำปาเงิน
14 3494 นายอังกูร จงประเสริฐ
15 5144 นายอาธิต กิตติโยภาส
16 5298 นายภูชนินทร์ หิงขุนทด
17 6631 นายชัยชนะ สกุลยืนยง
18 7715 นายศิวณัฐ ฤทธิ์บำรุง
19   นายไวทยา หัตถวานิชากรกุล