การพัฒนาบุคลากร

   โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า  มุ่งเน้นด้านการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ  จึงมีการจัดอบรมคุณครูอย่างต่อเนื่อง  ในทุกระดับ  โดยจัด Workshop ให้กับคุณครูในภาควิชาภาษาอังกฤษทุกวันพุธ  และมีการนิเทศการสอนคุณครูในแต่ละระดับ  เพื่อพัฒนาคุณภาพในด้านการสอนของครูให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  และยังมีการตรวจเช็คคุณภาพในการทำงานของนักเรียนในแต่ละห้อง,แต่ละวิชา  เพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น

G1 08a

Workshop ภาคภาษาอังกฤษ

 G1 07a

Workshop ภาคภาษาไทย

 G1 09a

การนิเทศการสอน

 

 G1 010a

การตรวจเช็คคุณภาพการทำงานของนักเรียน

........................................................................

G.2 "บอร์ด พูดได้"

    ในระดับ G.2 ได้จัดบอร์ดความรู้หน้าห้อง  ได้หลากหลายโดยคำนึงถึงประโยชน์ที่นักเรียนจะได้รับ  สามารถสัมผัสจับต้อง พูด คิด ตอบคำถามในบอร์ดต่างๆ อย่างท้าทายความสามารถของเด็กๆ เช่น odd one out ลับสมองคิดวิเคราะห์ วง วาด คณิตตาราง 10 นาทีมหัศจรรย์อื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งในบอร์ดเด็กได้ลงมือทำ หาคำตอบได้เลย และมีการถก เถียง พูดคุย หาข้อสรุปจากความคิดเด็กๆ โดยมีครูแต่ละห้องคอยให้ข้อชี้แนะไปด้วย เป็นการจัดการเรียนรู้รอบๆ ตัวได้ดี

G2 012

G2 013

G2 015

 ..........................................................

รางวัลการขับร้องเพลงสากล

นักเรียนได้รับรางวัลการขับร้องเพลงสากล

ด.ญ.ยมลภัทร  ธนภัทโรดม  ชั้น G.2A

ได้เข้าประกวดการเต้นประกอบเพลง "แววตาเสือ"ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1

และ

 เข้าแข่งขันขับร้องเพลงสากล  ได้รับรางวัลอันดับที่ 3

G2 011

 

.............................................................