การทดลอง Lab G.2

เรื่อง มีอะไรอยู่ในเมล็ด

   ต้องการให้นักเรียนไดีเรียนรู้ด้วยตัวเองและฝึกทักษะในด้านต่างๆ จึงได้จัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับวุฒิภาวะและวัยของเด็กซึ่งเกิดทักษะดังนี้

    1. ทักษะการสังเกต - นักเรียนสังเกตลักษณะของเมล็ดถั่วดำที่แช่น้ำกับไม่แช่น้ำ

    2. ทักษะการทดลอง - นักเรียนได้ลอกเปลือกและแกะถั่ว  แยกออกว่ามีอะไรอยู่ในเมล็ด

    3. ทักษะรวบรวมข้อมูล - นักเรียนได้วาดรูปเมล็ดถั่วตามขั้นทดลอง

    4. ทักษะการนำเสนอ - นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมาบอกความแตกต่างของเมล็ดถั่ว

     5. สรุปผล - นักเรียนสามารถบอกได้ว่า สิ่งที่อยู่ในเมล็ดคือ ต้นอ่อน

คำถามจากการทดลอง  -  ผลไม้อะไรที่มี 1 เมล็ด

                          -  ในเมล็ดพืชประกอบด้วยอะไรบ้าง

G2 010

 

 

 

การสอบ Q.C. ระดับ G.1

    การสอบQ.C. เป็นการวัดคุณภาพการเรียนรู้ของนักเรียน ตั้งแต่ระดับ ประถมศึกษาปีที่1 ไปจนถึงระดับมัธยมปลาย ในหนึ่งเดือนจะมีการสอบ 1 ครั้ง

    วัตถุประสงค์ 

- เพื่อวัดความรู้ ความเข้าใจ ในเนื้อหาแต่ละวิชาที่เรียนไปแล้วในระยะหนึ่ง

- เพื่อฝึกทักษะในด้านการฟังและการคิดวิเคราะห์

     สิ่งที่ได้รับ

- สามารถนำมาพัฒนานักเรียนที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาวิชาที่ได้เรียนไปแล้วให้เข้าใจมากขึ้น

-สามารถนำมาพัฒนานักเรียนที่ยังขาดทักษะด้านการฟังและด้านการคิดวิเคราะห์ให้ดีขึ้น

 G1 001

 

คำไทยไทย รักษาไว้

     เป็นการแข่งขันการเขียนไทย  ในปัจจุบันนี้คำที่เป็นอักษรไทย ในบางครั้งยังใช้ไม่ถูก จึงเกิดการอนุรักษ์ภาษา โดยฝึกการเขียนไทยและแข่งขันหานักอนุรักษ์คำไทย จนได้แชมป์ในการแข่งขัน

G2 004

G2 005