การอ่านทำนองเสนาะ บทกาดำ

   เป็นการดีที่เราจะรักษาวัฒนธรรม บททำนอง ร้องเล่นไว้ และทำให้เกิดทักษะทางภาษา  จากการตระหนักรับรู้ในความงามของภาษา จึงมีการประกวดการอ่านทำนองเสนาะ เพื่อปลูกฝังวัฒนธรรมทางภาษา ความเป็นไทย

G2 002

G2 003

 

การแข่งขันประกวดคัดไทย ระดับ G.2

การแข่งขันประกวดคัดไทย ระดับ G.2

                เป็นทักษะด้านหนึ่งทางด้านการเขียน  และเป็นการฝึกสมาธิเป็นอย่างดี นักเรียนสามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวัน

 

G2 001

 

ผลงานนักเรียน

G2 006

 G2 008

 

 

อาหารดี ชีวีมีสุข

G3 001     

     จากหนังสือภาษาพาที บทที่ 4 เรื่องอาหารดีชีวีมีสุข จะเห็นว่า มีอาหารที่มีประโยชน์หลากหลายชนิด ได้ให้นักเรียนทำใบงานเกี่ยวกับอาหารที่ฉันชอบขึ้น  เพื่อฝึกให้นักเรียนได้เป็นทั้งผู้วิเคราะห์  และนำเสนอผลงานที่ตนเองจัดทำขึ้น  โดยเป็นนักนำเสนอที่ดี และสามารถเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย หรือทำให้นำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้  ตลอดจนส่งเสริมให้นักเรียนกล้าแสดงออกในเชิงสร้างสรรค์  ไม่ว่าจะเป็นการบอกกล่าว  ให้คำแนะนำ  หรือสื่อสารต่อสาธารณชนได้ 

 G3 004

 G3 003

G3 002