การแข่งขันประกวดคัดไทย ระดับ G.2

การแข่งขันประกวดคัดไทย ระดับ G.2

                เป็นทักษะด้านหนึ่งทางด้านการเขียน  และเป็นการฝึกสมาธิเป็นอย่างดี นักเรียนสามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวัน

 

G2 001

 

ผลงานนักเรียน

G2 006

 G2 008

 

 

อาหารดี ชีวีมีสุข

G3 001     

     จากหนังสือภาษาพาที บทที่ 4 เรื่องอาหารดีชีวีมีสุข จะเห็นว่า มีอาหารที่มีประโยชน์หลากหลายชนิด ได้ให้นักเรียนทำใบงานเกี่ยวกับอาหารที่ฉันชอบขึ้น  เพื่อฝึกให้นักเรียนได้เป็นทั้งผู้วิเคราะห์  และนำเสนอผลงานที่ตนเองจัดทำขึ้น  โดยเป็นนักนำเสนอที่ดี และสามารถเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย หรือทำให้นำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้  ตลอดจนส่งเสริมให้นักเรียนกล้าแสดงออกในเชิงสร้างสรรค์  ไม่ว่าจะเป็นการบอกกล่าว  ให้คำแนะนำ  หรือสื่อสารต่อสาธารณชนได้ 

 G3 004

 G3 003

G3 002