ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

KMITL Mini Expo 2018

ในวันพุธที่ 24 มกราคม 2561 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะไอที และคณะศิลปศาสตร์  ได้เข้ามาบรรยายและแนะแนวการศึกษาต่อ พร้อมให้ข้อมูลหลักสูตร กับนักเรียนระดับชั้น G.11-G.12 เวลา 8.30 น. - 12.00 น. ณ หอประชุมใหญ่

 1

 3

 

2

 

5