ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ระดับชั้น G.12

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ระดับชั้น G.12

วันที่  7,9,12,14  กุมภาพันธ์  2561

เวลา  8.30 น.- 16.00 น.

 

Exam table G.12