ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

กิจกรรมการเรียนการสอน G.10-12

01

กิจกรรมการเรียนการสอน G.10-12 และบอร์ดน่ารู้02 03

บรรยากาศการเรียนการสอนในห้องเรียนของ ระดับนักเรียนมัธยมปลาย