ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

การเรียนการสอน ASEAN NEWS

page03

ASEAN NEWS 

ผลงานนักเรียน เรื่องการวิเคราะห์ข่าว เปรียบเทียบกับประเทศต่าง ๆ ในกลุ่มอาเซียน

นักเรียนสามารถคิดวิเคราะห์และนำเสนอมาเป็นใบงานได้อย่างน่าพอใจ .....


page02

page01