ความเป็นมา

ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า

 

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้าเป็นโรงเรียนประเภทสามัญ สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ


ได้รับอนุญาตจัดตั้งเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2545

ผู้ก่อตั้งคือ นายพิบูลย์ ยงค์กมล ผู้มีปณิธานมุ่งมั่นในการให้บริการทางการศึกษา โดยมุ่งเน้น ส่งเสริมคุณภาพและความรู้แก่เยาวชน

เปิดดำเนินการสอนแบบสองภาษา (Bilingual Program) ตั้งแต่ระดับชั้น K.G.1 ? G.7 และจะขยายไปจนถึงระดับชั้น G.12 ตามลำดับในแต่ละปีการศึกษา 2550

นายพิบูลย์ ยงค์กมล ตำแหน่งผู้จัดการโรงเรียน ผู้รับใบอนุญาต ผู้ซึ่งมีปณิธานมุ่งมั่นในการให้บริการทางการศึกษา โดยมุ่งเน้นส่งเสริมคุณภาพและความรู้แก่เยาวชน ผู้ก่อตั้งโรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า เป็นโรงเรียนประเภทสามัญ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรุงเทพมหานครเขต 2 สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ เป็นโรงเรียนลำดับที่ 5 ที่เปิดทำการสอนด้วยหลักสูตรสองภาษา (Bilingual Thai-English) ตั้งแต่ระดับอนุบาล 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (Kindergarten 1-Grade 12) และเป็นโรงเรียนลำดับที่ 13 ของกลุ่มโรงเรียนในเครือสารสาสน์ ด้วยปณิธานและความมุ่งมั่นในการจัดmission1


ในปีการศึกษา 2545 เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 นักเรียน 861 คน มีครูทั้งหมด 62 คน ในจำนวนนี้เป็นครูไทย 46 คน และครูต่างชาติ 16 คน ทำการสอนตั้งแต่เวลา 8.00 น. ถึง 15.30 น. รับนักเรียนไป-กลับ อายุ 3 ปีขึ้นไป โดยในปีพุทธราช 2549 ได้เปิดทำการสอนจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และจะขยายสูงขึ้นเป็นลำดับในปีต่อ ๆ ไป


ปีการศึกษาหนึ่ง ๆ แบ่งเป็น 2 ภาคเรียน มีการวัดและประเมินพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา ในระดับอนุบาล และทำการทดสอบวัดผลตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ ค่าธรรมเนียมการเรียนการสอนแบ่งเก็บเป็น 2 ภาคเรียน ๆ ละเท่า ๆ กัน ในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงประถมศึกษาปีที่ 6 ปีละ 56,000 บาท และมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 ปีละ 70,000 บาท

ตั้งแต่ปีการศึกษา 2545 เป็นต้นมาการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า รุดหน้าทันสมัยมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของคนทั่วไป ทั้งนี้เนื่องจากโรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้ายังคงรักษาเอกลักษณ์ด้านการปลูกฝังระเบียบวินัย เพื่อฝึกคนให้เป็นสุภาพชน มีระเบียบ มีคุณธรรม และวัฒนธรรมไทยควบคู่ไปกับความรู้และพัฒนาการทุกด้าน นักเรียนพร้อมที่จะนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้ไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินชีวิต