Q.C. Grade 3

ครั้งที่ 1

ครั้งที่ 1 ประจำเดือนมิถุนายน

ครั้งที่ 2

ครั้งที่ 2 ประจำเดือนกรกฎาคม

ครั้งที่ 3

ประจำเดือนสิงหาคม

ครั้งที่ 4

ประจำเดือนกันยายน

 

 

ครั้งที่ 5

ประจำเดือนพฤศจิกายน

ครั้งที่ 6

ประจำเดือนมกราคม

ครั้งที่ 7

 

ครั้งที่ 8