ตราสัญลักษณ์

ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียนมีองค์ประกอบหลัก 3 ประการ
1. ส่วนยอดเป็นรัศมีมีศาสตราวุธแหลม หมายถึง คุณธรรม
2. ส่วนที่เป็นรูปโล่เกาะกำบังหมายถึง วิชาการหรือความรู้
3. ส่วนฐานริบบิ้น หมายถึง การพัฒนาตนให้เป็นไปตามการเปลี่ยนแปลง

 

องค์ประกอบส่วนย่อย 10 ประการ
1. ยอดแหลมรัศมี หมายถึง ปัญญาที่เกิดด้วยคุณธรรม
2. กางเขน หมายถึง เครื่องหมายความอดทนต่อความลำบากทนต่อทุกข์ทรมาน
3. นกพิราบ หมายถึง การกำเนิดขึ้นของสิ่งมีชีวิต
4. ดาว หมายถึง สัญลักษณ์แห่งความดีหรือคุณลักษณะที่พึงประสงค์
5. คบเพลิง หมายถึง แสงสว่างที่ทำให้มองเห็นสิ่งต่าง ๆ ที่นำไปสู่จุดหมายหลายทาง
6. หนังสือ หมายถึง แหล่งให้ความรู้และวิชาการต่าง ๆ
7. หมายถึง จุดสิ้นสุด
8. หมายถึง จุดเริ่มต้น
9. โล่ หมายถึง เกราะป้องกันศาสตราวุธที่เป็นอันตราย คืออวิชชา
10. ริบบิ้น หมายถึง สีสันและความหลากหลายในการพัฒนาหรือการเปลี่ยนแปลง