พันธกิจ

 

1. คุณภาพด้านวิชาการ

            1.1 ส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารเพื่อแสดงศักยภาพทางภาวะผู้นำทางความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และเตรียมพร้อมเพื่อก้าวสู่สังคมอย่างภาคภูมิใจและส่งเสริมให้ผู้เรียนใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต
            1.2 การจัดการเรียนการสอนด้วยภาษาอังกฤษและภาษาไทยควบคู่กันในลักษณะ "สองภาษาในเนื้อหาเดียวกัน"
            1.3 ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถประมวลความรู้วิชาต่างๆมาวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ โดยผ่านการเรียนรู้เชิงวิจัยอย่างง่าย เพื่อให้ผู้เรียนเริ่มเรียนรู้จากการค้นหาสิ่งที่ต้องการจะศึกษา การตั้งวัตถุประสงค์ การค้นคว้าเนื้อหา และสรุปผลการค้นคว้าและข้อคิดเห็น รวมถึงสามารถอ้างอิงแหล่งข้อมูล นอกจากนั้น ยังมีการสอบปากเปล่าเพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบายเหตุผลต่างๆของการได้มาซึ่งงานวิจัยอย่างเป็นเหตุเป็นผล
            1.4 การคัดลายมือ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ "สวยงาม ถูกต้อง ว่องไว"
            1.5 การอ่านไทย อ่านออกเสียงถูกต้อง คำควบกล้ำที่ชัดเจน เว้นวรรคตอน จับหนังสือถูกต้อง
การอ่านภาษาอังกฤษ อ่านออกเสียงสำเนียงถูกต้องเหมือนเจ้าของภาษา
            1.6 นักเรียนที่จบระดับมัธยมศึกษาต้องเล่นเครื่องดนตรีได้อย่างน้อย 1 ชิ้น

2. คุณภาพด้านกิจกรรม
            2.1 การฝึกออกกำลังกายบริหารประจำวันและการเดินสวนสนาม
            2.2 การฝึกระเบียบ วินัย ที่ต้องปฏิบัติเป็นกิจวัตรประจำวัน
            2.3 ส่งเสริมผู้เรียนให้แสดงความสามารถที่หลากหลายอย่างสร้างสรรค์ กล้าแสดงออก
            2.4 ส่งเสริมให้เป็นผู้มีบุคลิกภาพที่ดีและมีวุฒิภาวะการเป็นผู้นำ

3. คุณภาพด้านอาคารสถานที่
            3.1 ความปลอดภัยในโรงเรียนที่มีการกำหนดเวลาเปิด-ปิดประตู และเวลาเลิกเรียนที่แน่นอน รวมถึงมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด
            3.2 สถานที่ มีความร่มรื่น รอบล้อมไปด้วยต้นไม้ขนาดใหญ่และได้รับการตกแต่งให้สวยงามเสมอ และจัดหาอุปกรณ์เครื่องเล่นต่างๆที่มั่นคง แข็งแรง
            3.3 บุคคลากรทุกคนภายในโรงเรียนได้รับการอบรมและให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยเป็นอย่างดี

4. คุณภาพด้านการอภิบาล แนะแนวและคุณธรรม
            4.1 การพบปะนักเรียนเป็นรายบุคคล
            4.2 การให้การแนะนำช่วยเหลือนักเรียนทั้งด้านการเรียนและส่วนตัว
            4.3 ส่งเสริมระบบงานอภิบาล แนะแนวและคุณธรรมให้ครอบคลุม ทั่วถึงและต่อเนื่อง
            4.4 ส่งเสริมงานอภิบาลให้ไปสู่ครูและบุคลากรของโรงเรียน นักเรียน ผู้ปกครอง อย่างทั่วถึง