ระดับประถมศึกษา / Primary Education (Grade 1-3) ระดับประถมศึกษาตอนปลาย / Intermediate Education (Grade 4 - 6) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น / Lower secondary Education (Grade 7 - 9) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย / Upper secondary Education (Grade 10 - 12)

Additional information