ระดับชั้นอนุบาล

      มุ่งเน้นพัฒนาและเตรียมความพร้อมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย อารมณ์ – จิตใจ สังคม และสติปัญญา จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ผ่านการจัดประสบการณ์บูรณาการตามหน่วยการเรียนรู้ ทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษในเนื้อหาเดียวกัน ส่งเสริมให้นักเรียนกล้าแสดงออกสู่การเป็นนักคิด นักนำเสนอ และรักที่จะเรียนรู้ ฟัง พูด 2 ภาษา ผ่านกิจกรรมที่หลากหลายได้เหมาะสมตามวัย ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และพร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน