ADMISSION
การรับสมัครนักเรียน

ระเบียบการรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2567

ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

1. เปิดรับสมัครนักเรียนชาย -หญิง อายุตั้งแต่ 2 ปี – 17 ปี

2. ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลาทำการ 7.30 น. – 16.30 น. วันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา 9.00 น. – 15.00 น.

3. ตั้งแต่ระดับชั้น Pre Nursery 1 – Grade 12 / เตรียมอนุบาล – มัธยม 6

4. เรียนวิชาสามัญตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (แผนกสองภาษา) ในโครงการ การใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอน

ค่าธรรมเนียมการเรียน

FIRST SEMESTER ภาคเรียนที่ 1 / 2567

รายการ

ชั้น

ภาคเรียนที่ 1

ตอ.

อ.1 – 3

ป.1 – 3

ป.4

ป.5 ป.6

ม.1 – 3

ม.4 ม.6

ค่าธรรมเนียมการเรียน

17,000

25,000

30,000

30,000

30,000

30,000

34,500

ค่าอาหาร

3,000

3,000

3,000

3,000

ค่าเรียนปรับพื้นฐาน

4,000

4,000

4,000

4,000

4,000

4,000

4,000

ค่าเรียนว่ายน้ำ

500

500

ค่าเรียนดนตรี

500

500

500

500

500

ค่าห้องปรับอากาศ

1,500

1,500

1,500

1,500

1,500

1,500

1,500

ค่าบริการระบบเช็คเวลาเรียน

214

214

รวม

25,500

34,000

39,500

39,000

36,000

36,214

40,714

Ø ค่าธรรมเนียมการเรียน (ชำระได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน ของปีการศึกษา)

 

CSECOND SEMESTER ภาคเรียนที่ 2 / 2567

 

รายการ

ชั้น

ภาคเรียนที่ 2

ตอ.

อ.1 – 3

ป.1 – 3

ป.4

ป.5 ป.6

ม.1 – 3

ม.4 ม.6

ค่าธรรมเนียมการเรียน

17,000

25,000

30,000

30,000

30,000

30,000

34,500

ค่าอาหาร

3,000

3,000

3,000

3,000

ค่าเรียนว่ายน้ำ

500

500

ค่าเรียนดนตรี

500

500

500

500

500

ค่าห้องปรับอากาศ

1,500

1,500

1,500

1,500

1,500

1,500

1,500

ค่าบริการระบบเช็คเวลาเรียน

รวม

21,500

30,000

35,500

35,000

32,000

32,000

36,500