รงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า มุ่งจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารได้อย่างดี มีระเบียบวินัย ยึดมั่นประชาธิปไตย รักและภูมิใจในความเป็นไทย มีความคิดสร้างสรรค์เฉลียวฉลาด และปราดเปรื่องในการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข ภายใต้กระแสความเปลี่ยนแปลง ตลอดเวลา ของสังคมโลก

คติพจน์ Motto

ทำอะไร ทำจริง
Age Quod Agis

ปรัชญา Philosophy

คุณธรรม นำวิชา พัฒนาตน
Educating Towards Global Knowledge

เอกลักษณ์โรงเรียน
Student’s Uniqueness

โรงเรียนสองภาษาสร้างนักคิดด้วยการอ่าน
Bilingual School We build thinkers through reading.

อัตลักษณ์นักเรียน
Student’s Identity

นักเรียน นักคิด นักอ่าน ด้วยสองภาษา
Bilingual thinkers and readers

วิสัยทัศน์ Vision

มุ่งเน้นการเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนมีความเจริญงอกงามและมีพัฒนาการโดยองค์รวมทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ส่งเสริมผู้เรียนมีทักษะด้านความเป็นผู้นำทางความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความสามารถทางการคิดอย่างเป็นระบบ มีคุณธรรม เป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคม ประเทศชาติ มีเหตุผลใช้สติปัญญา มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการดำรงชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมยุคโลกาภิวัฒน์ได้อย่างมีความสุข

พันธกิจ Mission

1. คุณภาพด้านวิชาการ

            1.1 ส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารเพื่อแสดงศักยภาพทางภาวะผู้นำทางความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และเตรียมพร้อมเพื่อก้าวสู่สังคมอย่างภาคภูมิใจและส่งเสริมให้ผู้เรียนใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต
            1.2 การจัดการเรียนการสอนด้วยภาษาอังกฤษและภาษาไทยควบคู่กันในลักษณะ “สองภาษาในเนื้อหาเดียวกัน”
            1.3 ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถประมวลความรู้วิชาต่างๆมาวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ โดยผ่านการเรียนรู้เชิงวิจัยอย่างง่าย เพื่อให้ผู้เรียนเริ่มเรียนรู้จากการค้นหาสิ่งที่ต้องการจะศึกษา การตั้งวัตถุประสงค์ การค้นคว้าเนื้อหา และสรุปผลการค้นคว้าและข้อคิดเห็น รวมถึงสามารถอ้างอิงแหล่งข้อมูล นอกจากนั้น ยังมีการสอบปากเปล่าเพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบายเหตุผลต่างๆของการได้มาซึ่งงานวิจัยอย่างเป็นเหตุเป็นผล
            1.4 การคัดลายมือ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ “สวยงาม ถูกต้อง ว่องไว”
            1.5 การอ่านไทย อ่านออกเสียงถูกต้อง คำควบกล้ำที่ชัดเจน เว้นวรรคตอน จับหนังสือถูกต้อง
การอ่านภาษาอังกฤษ อ่านออกเสียงสำเนียงถูกต้องเหมือนเจ้าของภาษา
            1.6 นักเรียนที่จบระดับมัธยมศึกษาต้องเล่นเครื่องดนตรีได้อย่างน้อย 1 ชิ้น

2. คุณภาพด้านกิจกรรม
            2.1 การฝึกออกกำลังกายบริหารประจำวันและการเดินสวนสนาม
            2.2 การฝึกระเบียบ วินัย ที่ต้องปฏิบัติเป็นกิจวัตรประจำวัน
            2.3 ส่งเสริมผู้เรียนให้แสดงความสามารถที่หลากหลายอย่างสร้างสรรค์ กล้าแสดงออก
            2.4 ส่งเสริมให้เป็นผู้มีบุคลิกภาพที่ดีและมีวุฒิภาวะการเป็นผู้นำ

3. คุณภาพด้านอาคารสถานที่
            3.1 ความปลอดภัยในโรงเรียนที่มีการกำหนดเวลาเปิด-ปิดประตู และเวลาเลิกเรียนที่แน่นอน รวมถึงมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด
            3.2 สถานที่ มีความร่มรื่น รอบล้อมไปด้วยต้นไม้ขนาดใหญ่และได้รับการตกแต่งให้สวยงามเสมอ และจัดหาอุปกรณ์เครื่องเล่นต่างๆที่มั่นคง แข็งแรง
            3.3 บุคคลากรทุกคนภายในโรงเรียนได้รับการอบรมและให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยเป็นอย่างดี

4. คุณภาพด้านการอภิบาล แนะแนวและคุณธรรม
            4.1 การพบปะนักเรียนเป็นรายบุคคล
            4.2 การให้การแนะนำช่วยเหลือนักเรียนทั้งด้านการเรียนและส่วนตัว
            4.3 ส่งเสริมระบบงานอภิบาล แนะแนวและคุณธรรมให้ครอบคลุม ทั่วถึงและต่อเนื่อง
            4.4 ส่งเสริมงานอภิบาลให้ไปสู่ครูและบุคลากรของโรงเรียน นักเรียน ผู้ปกครอง อย่างทั่วถึง

กฎระเบียบต่างๆ Mission

ประกอบด้วย
1. ข้อปฏิบัติของท่านผู้ปกครอง
2. ระเบียบการแต่งกายของนักเรียนโรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า
3. กฎระเบียบและข้อปฏิบัติอื่น ๆ ที่ทางโรงเรียนแจ้งให้ทราบ

1. ข้อปฏิบัติของท่านผู้ปกครอง
1. การรับ-ส่งนักเรียนตามกำหนดเวลา คือ
* นักเรียนระดับอนุบาล ส่งก่อน 08.30 น. รับก่อน 16.30 น.
* นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ขึ้นไป ส่งก่อน 07.30 น. รับก่อน 17.00 น.
หมายเหตุ ถ้านักเรียนหยุดเรียนขอความกรุณาท่านผู้ปกครองโทรแจ้งทางโรงเรียนทุกครั้ง
2. ยินดีให้ความเคารพครูและสถานที่ ด้วยการแต่งกายสุภาพ ใช้คำพูดที่เหมาะสม มีสัมมาคารวะ และไม่สูบบุหรี่ในบริเวณโรงเรียน
3. ยินดีปฏิบัติตามระเบียบงานทะเบียนของโรงเรียนว่าด้วยเรื่องการติดต่อดำเนินการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญทุกประเภทผู้ปกครองจะต้องมาติดต่อด้วยตนเองเท่านั้น และเอกสารจะเสร็จสิ้นภายใน 3-7 วันทำการ
4. ท่านยินดีเสียสละเวลา ตรวจการบ้านและลงชื่อในสมุดบันทึกการบ้าน และเอกสารอื่น ๆ ที่ทางโรงเรียนขอความร่วมมือ
5. ให้ความร่วมมือเข้มงวดเรื่อง การแต่งกาย มารยาทและการพูดจาของนักเรียน
6. เพื่อความปลอดภัย และสวัสดิภาพของบุตรหลานของท่าน ท่านยินดีให้ความร่วมมือในเรื่องต่าง ๆ เช่น การปฏิบัติตามกฎจราจรภายในโรงเรียน, ดับเครื่องยนต์ขณะจอดรถ, จอดรถในจุดที่อนุญาต, ขับรถด้วยความเร็วต่ำ,และไม่ขึ้นบนอาคารเรียนก่อนได้รับอนุญาต
โรงเรียนยินดีให้พบครูผู้สอนในเวลาก่อนและหลังปฏิบัติหน้าที่ เพื่อรักษาประโยชน์ในการเรียนของนักเรียนทุกคน

 

2. ระเบียบการแต่งกายของนักเรียนโรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า

ทรงผมนักเรียนหญิง
1. ผมสั้นตัดตรงความยาวเสมอติ่งหู ห้ามซอยผม
2. ผมยาวให้ถักเปีย หรือรวบผมมัดไว้ด้านหลัง ผูกโบสีตามระดับชั้นที่ทางโรงเรียนกำหนด
3. ห้ามใส่สารที่ทำให้ผมแข็ง ห้ามใส่น้ำมัน ห้ามโกรกหรือกัดสีผม ห้ามดัดผม
4. ห้ามต่อผมหรือใส่วิกไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

ทรงผมนักเรียนชาย
นักเรียนทุกระดับไว้ผมรองทรงสูง ด้านหน้ายาวไม่เกิน5 เซนติเมตร

เครื่องแบบการแต่งกาย
เครื่องแบบทุกชนิดใช้ตามที่โรงเรียนกำหนดเท่านั้น (นักเรียนหญิงต้องสวมเสื้อบังทรงสีขาวตั้งแต่ ป.4 ขึ้นไป)

รองเท้านักเรียนหญิง
1. รองเท้าหนังสีดำไม่มีลวดลายหุ้มปลายเท้า หุ้มส้น หัวมน มีสายรัดหนังสูงไม่เกิน2 เซนติเมตร
2. รองเท้าพละใช้รองเท้าผ้าใบสีขาวล้วนแบบสุภาพ ร้อยเชือก

รองเท้านักเรียนชาย
1. รองเท้าหนัง หรือผ้าใบ หุ้มส้นสีดำชนิดผูก ไม่มีลวดลาย
2. รองเท้าพละ ให้ใช้รองเท้าผ้าใบสีขาวเท่านั้น

ถุงเท้านักเรียนชาย-หญิง
ถุงเท้าไนลอน สั้น สีขาวแบบเรียบ ห้ามใช้ถุงเท้าไนลอนชนิดบาง หรือผ้าลูกฟูกชนิดหนา สวมแล้วตลบปลายพับลงที่ข้อเท้า กว้างประมาณ 1.5 ? 2 นิ้ว

กระเป๋าใส่หนังสือ
ใช้กระเป๋าตามที่โรงเรียนกำหนดเท่านั้น

เครื่องประดับ
ไม่อนุญาตให้นักเรียนสวมเครื่องประดับใด ๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ คือ
1. นาฬิกา ใช้นาฬิกาข้อมือแบบสุภาพ สายนาฬิกาต้องเป็นโลหะ หรือหนังสีดำ,น้ำตาล,ขาว ที่ไม่มีลวดลาย
2. สร้อยคอ ถ้าต้องการห้อยพระหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นักเรียนนับถือ ให้ใช้สายสเตนเลสที่มีความยาวพอเหมาะที่จะไม่ออกมาข้างนอกเสื้อ
3. แว่นตาแบบสุภาพ คอนแทคเลนส์สีธรรมชาติเท่านั้น
4. นักเรียนหญิงสามารถใส่ต่างหูได้ข้างละ 1 อัน โดยต่างหูต้องเป็นแบบห่วงสีทองหรือสีเงินเท่านั้น
*** ห้ามนักเรียนนำ เครื่องเล่นเกมต่างๆ Talking Dictionary เครื่องเล่นเพลงทุกชนิด และเครื่องมือสื่อสารทุกประเภท เช่น โทรศัพท์มือถือ ถ้าหากมีการสูญหาย ทางโรงเรียนจะไม่รับผิดชอบ และถือว่าเป็นความผิดของนักเรียนที่ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับของโรงเรียน ***