เพลงประจำโรงเรียน School Song

มุ่งเน้นการเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนมีความเจริญงอกงามและมีพัฒนาการโดยองค์รวมทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ส่งเสริมผู้เรียนมีทักษะด้านความเป็นผู้นำทางความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความสามารถทางการคิดอย่างเป็นระบบ มีคุณธรรม เป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคม ประเทศชาติ มีเหตุผลใช้สติปัญญา มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการดำรงชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมยุคโลกาภิวัฒน์ได้อย่างมีความสุข