ขอแสดงความยินดีกับสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ ในโอกาสสถาปนาสถาบันครบรอบ 9 ปี

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้าขอแสดงความยินดีกับสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ ในโอกาสสถาปนาสถาบันครบรอบ 9 ปี และประกอบวจนพิธีกรรม เปิดอนุสาวรีย์รูปปั้นนักบุญยอห์น บอสโก ซึ่งท่านได้รับการสมญานามว่าเป็น “บิดาของเยาวชน” เพื่อเป็นเครื่องหมายถึงคณาจารย์ทุกท่านที่ต้องให้ความรัก เมตตาและดูแลลูกศิษย์อย่างทั่วถึง ณ ลานเอราวัณ ชั้น 1 สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ 🎀เนื่องในโอกาสครอบรอบ 9 ปี แห่งการสถาปนาสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ โดยได้รับเกียรติจากบาทหลวงเสาร์ ตนประเสริฐ เป็นผู้ทำพิธี ในการนี้ขอขอบพระคุณท่านนายกสภาสถาบัน ดร.สุทธิพงศ์ ยงค์กมล ดร.ชวลิต หมื่นนุช อุปนายกสภา ผศ.ดร.ธนีนาฏ ณ สุนทร ที่ปรึกษาสถาบัน คณะผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษา ที่ให้เป็นเกียรติร่วมในพิธีการนี้ ณ วันอังคารที่ 30 มกราคม 2567🎀 #แผ่นดินแห่งปัญญาและโอกาส #SVIT #สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ #Suvarnabhumi_Institute_of_Technology