ขั้นตอนการยื่น
"ใบคำร้องค่าธรรมเนียม"

วิธีที่ 1 สำหรับท่านที่มีเครื่องพิมพ์เอกสาร
        >> ดาวน์โหลดเอกสาร ใบคำร้องทั่วไป แล้วพิมพ์เอกสาร
        >> กรอกข้อมูลลงในเอกสารให้ครบถ้วน ระบุเรื่องที่ต้องการ ลงในข้อ ยื่นคำร้องเรื่องอื่นๆ ให้ชัดเจน
        >> สแกนเอกสาร หรือถ่ายรูป ส่งกลับมาที่ email : webmaster.swr@gmail.com
 

วิธีที่ 2 สำหรับท่านที่ไม่มีเครื่องพิมพ์เอกสาร
        >> ดาวน์โหลดเอกสาร ใบคำร้องทั่วไป เป็นไฟล์ PDF หรือ แคปหน้าจอ
        >> ใช้โปรแกรมการเขียนอักษรในโทรศัพท์มือถือ หรือ คอมพิวเตอร์ กรอกข้อความ พิมพ์ลงไฟล์ที่ดาวน์โหลดมา
        >> ตรงช่อง ลงชื่อ กรุณาเลือกรูปแบบลายเส้นเพื่อเซ็นต์ชื่อของท่าน
        >> บันทึกไฟล์ แล้วส่งกลับมาที่ email : 
webmaster.swr@gmail.com

ขั้นตอนการยื่น
"แบบคำร้องขอใบรับรองภาษาไทย"

วิธีที่ 1 สำหรับท่านที่มีเครื่องพิมพ์เอกสาร
        >> ดาวน์โหลดเอกสาร แบบคำร้องขอใบรับรองภาษาไทย แล้วพิมพ์เอกสาร
        >> กรอกข้อมูลลงในเอกสารให้ครบถ้วน ระบุเรื่องที่ต้องการ ลงในข้อ ยื่นคำร้องเรื่องอื่นๆ ให้ชัดเจน
        >> สแกนเอกสาร หรือถ่ายรูป ส่งกลับมาที่ email : webmaster.swr@gmail.com
 

วิธีที่ 2 สำหรับท่านที่ไม่มีเครื่องพิมพ์เอกสาร
        >> ดาวน์โหลดเอกสาร แบบคำร้องขอใบรับรองภาษาไทย เป็นไฟล์ PDF หรือ แคปหน้าจอ
        >> ใช้โปรแกรมการเขียนอักษรในโทรศัพท์มือถือ หรือ คอมพิวเตอร์ กรอกข้อความ พิมพ์ลงไฟล์ที่ดาวน์โหลดมา
        >> ตรงช่อง ลงชื่อ กรุณาเลือกรูปแบบลายเส้นเพื่อเซ็นต์ชื่อของท่าน
        >> บันทึกไฟล์ แล้วส่งกลับมาที่ email : 
webmaster.swr@gmail.com

ขั้นตอนการยื่น
"แบบคำร้องขอใบรับรองภาษาอังกฤษ"

วิธีที่ 1 สำหรับท่านที่มีเครื่องพิมพ์เอกสาร
        >> ดาวน์โหลดเอกสาร แบบคำร้องขอใบรับรองภาษาอังกฤษ แล้วพิมพ์เอกสาร
        >> กรอกข้อมูลลงในเอกสารให้ครบถ้วน ระบุเรื่องที่ต้องการ ลงในข้อ ยื่นคำร้องเรื่องอื่นๆ ให้ชัดเจน
        >> สแกนเอกสาร หรือถ่ายรูป ส่งกลับมาที่ email : webmaster.swr@gmail.com
 

วิธีที่ 2 สำหรับท่านที่ไม่มีเครื่องพิมพ์เอกสาร
        >> ดาวน์โหลดเอกสาร แบบคำร้องขอใบรับรองภาษาอังกฤษ เป็นไฟล์ PDF หรือ แคปหน้าจอ
        >> ใช้โปรแกรมการเขียนอักษรในโทรศัพท์มือถือ หรือ คอมพิวเตอร์ กรอกข้อความ พิมพ์ลงไฟล์ที่ดาวน์โหลดมา
        >> ตรงช่อง ลงชื่อ กรุณาเลือกรูปแบบลายเส้นเพื่อเซ็นต์ชื่อของท่าน
        >> บันทึกไฟล์ แล้วส่งกลับมาที่ email : 
webmaster.swr@gmail.com